اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به دو طریق عادی و فوق العاده انجام می شود. اعتراض عادی یا همان اعتراض به رای غیر قطعی تعزیرات حکومتی از طریق واخواهی و تجدیدنظر خواهی صورت می گیرد .اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی نیز طبق تبصره ماده  23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که از آن به اعاده دادرسی یاد می شود انجام می شود.

روشهای اعتراض به رای تعزیرات حکومتی |نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

همانگونه که بیان شد، بسته به شرایط صدور حکم و شرایط هر پرونده ، اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به سه روش واخواهی ، تجدیدنظرخواهی  و اعاده دادرسی امکان پذیر می باشد.

 • اعتراض به رای تعزیرات حکومتی از طریق واخواهی

 اعتراض به رای غیابی تعزیرات یا همان واخواهی از رای تعزیرات را می توان از مفهوم ماده 27 و 28 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی برداشت نمود. چرا که در این آئین نامه به صراحت به قابلیت واخواهی و اعتراض به رای تعزیرات حکومتی اشاره ای نشده است. اما طبق ماده 28 آئین نامه مذکور چنانچه متهم در جلسه دادرسی حاضر نگردد و لایحه ایی نیز ارائه ننماید، رای غیابی محسوب می گردد و  با توجه به اینکه در این ماده قید گردیده در صورت عدم حضور متهم و ارسال لایحه غیابا در مورد وی رسیدگی می شود.

بنابراین هدف قانونگذار از تفکیک آراء به حضوری و غیابی بی جهت نبوده و امکان واخواهی از رای غیابی علت این تفکیک می باشد. البته طبق تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور به صراحت ترتیبات رسیدگی که یکی از موارد آن ناظر به واخواهی می باشد، به مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است، که این خود حاکی از امکان اعمال مقررات واخواهی در آرای غیابی صادره از شعب تعزیرات حکومتی است.

الف .مرجع رسیدگی به اعتراض به رای غیابی تعزیرات (واخواهی از رای غیابی تعزیرات)

اعتراض به رای غیابی به این دلیل است که دفاعیات متهم استماع گردد.لذا مرجع رسیدگی به واخواهی از رای تعزیرات حکومتی شعبه بدوی صادر کننده رای غیابی می باشد.

ب.مهلت اعتراض به رای غیابی تعزیرات 

از آنجایی که آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به مهلت واخواهی ساکت می باشد،با وحدت ملاک از ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری می توان گفت متهم می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به اعتراض و واخواهی اقدام نماید.

 • تجدید نظر خواهی از رای تعزیرات حکومتی

تجدید نظر خواهی از رای تعزیرات حکومتی طبق ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. در این ماده مقرر گردیده ، آراء شعب بدوی تعزیرات حکومتی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه نقدی باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است. در اینجا ذکر این نکته لازم و ضروری می باشد، که طبق مصوبه سران سه قوه در مورخ 17/02/ 1401 اعلام گردید جریمه نقدی تا ده میلیون تومان قطعی است و مازاد بر آن قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

الف.چه اشخاصی حق تجدید نظر خواهی از رای تعزیرات حکومتی را دارند؟

در ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اشخاصی که حق تجدید نظرخواهی نسبت به رای سازمان تعزیرات حکومتی را دارند ، عبارتند از :

 1. شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم
 2. محکوم علیه
 3. اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان های مربوطه
 4. روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت

ب.مهلت تجدید نظرخواهی از رای تعزیرات

مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه از صدور رای می باشد. در خصوص شاکی و متهم نیاز به ابلاغ رای می باشد و از تاریخ ابلاغ ، مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه خواهد شد. اما در مورد سایر اشخاص نیازی به ابلاغ نیست و مهلت 3 ماهه از تاریخ صدور حکم می باشد.

چنانچه محکوم علیه نسبت به رای تعزیرات اعتراضی ننماید، مشمول بخشودگی می گردد و می تواند تقاضای تخفیف جریمه تعزیرات نماید . در این صورت یک چهارم مجازات تعیین شده کسر می گردد.

ج.نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات

چنانچه محکوم علیه تقاضای تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات کند، مرجع رسیدگی نمی تواند مجازات وی را تشدید نماید و تنها می تواند حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید. در ماده 25 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار به شعب تجدیدنظر تعزیرات داده شده بود که چنانچه آراء شعب بدوی کمتر از مجازات مقرر قانونی می بود، می توانستند آن را تشدید نمایند. که این ماده به موجب رای شماره 665-664 مورخ 1392/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید .

اما در صورتی که شعب تجدیدنظر عنوان اتهامی مورد حکم توسط شعبه بدوی را صحیح نداند ،  می تواند با تفهیم اتهام صحیح نسبت به آن حکم صادر نماید و در این حالت شعبه تجدیدنظر تعزیرات می تواند مجازات را تا حداقل مجازات قانونی عنوان اخیر تشدید نماید. در صورتی که شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی محکوم علیه را مستحق تخفیف تشخیص دهد، می تواند ضمن تائید حکم بدوی به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

 • اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی | نحوه اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به موجب تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی امکان پذیر می باشد. طبق این ماده مقرر گردیده “هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ،آرای  قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند ، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.”

الف.شرایط اعتراض به رای قطعی تعزیرات ( شرایط اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی )

اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در صورت قطعیت آن ، امکان اعاده دادرسی نسبت به آن را از سوی اشخاص زیر امکان پذیر می نماید.

 1. محکوم علیه
 2. شاکی پرونده
 3. روسای سازمان تعزیرات حکومتی
 4. روسای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

شرط ارجاع پرونده توسط وزیر دادگستری به شعبه عالی آن است که رای خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رای باشد. لذا در صورتی که پرونده ایراد جزئی داشته باشد، به نحوی که سبب نشود که رای خلاف قانون باشد ،مبنایی برای ارجاع پرونده به شعبه عالی وجود ندارد.

ب.آراء قطعی قابل اعتراض در شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی

در بسیاری مواقع سوال مطرح می شود که آیا همه آراء قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابلیت اعتراض در شعبه عالی تجدیدنظر را دارند؟

در پاسخ باید گفت با توجه به اطلاق تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی کلیه آراء قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابلیت اعتراض و رسیدگی در شعبه عالی را دارند .تنها یک استثناء وجود دارد و آن هم اینکه رای قطعی قاچاق کالا و ارز و  آرای صادره از شعب عالی تجدیدنظر قابل اعتراض به موجب تبصره ماده 23 نمی باشند.

پ.نحوه رسیدگی به اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی ( نحوه رسیدگی به اعاده دادرسی از رای تعزیرات حکومتی )

1. اعاده دادرسی نسبت به تخلفات صنفی ،دارویی، بهداشتی و درمانی از رای تعزیرات

شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تبصره ماده 23 آئین نامه تعزیرات حکومتی به تمامی ایرادات اعم از شکلی و ماهوی رسیدگی می نماید . چنانچه رای قطعی دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد ، رای صادره نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رای خواهد نمود.

در صورتی که رای صادره دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد ننماید، ضمن اعلام آن به مسئولین مربوط ،حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی صادر خواهد شد.

2. اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی

به موجب ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، به اختلاف نظرهای سابق نسبت به امکان اعاده دادرسی و مرجع اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی پایان داده شده است و در این ماده مقرر شد:

((که در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع  بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند  و رای مقتضی صادر می‌نماید.))

با عنایت به ماده اعلامی شعب ویژه دیوان عالی کشور از آزادی عمل کاملی برخوردار بوده و در پذیرش یا رد اعتراض مختار می باشند و امکان هر گونه رسیدگی به صورت شکلی و ماهیتی را دارا می باشند. نکته مهم اینکه، متقاضی اعاده دادرسی بابت دلیل یا جهت مخالفت رای صادره با مستندات شرعی را در لایحه اعتراضیه بیان نماید. درغیر اینصورت ممکن است، با رد اعاده دادرسی مواجه گردد.

ت.مهلت اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی | مهلت اعاده دادرسی از رای قطعی تعزیرات

به موجب تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مدت اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی ،ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تعیین شده بود که در مورخ 1401/11/16 به موجب رای شماره 70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده 3 اعلامی ابطال گردید. بنابراین اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی به موجب تبصره 3 ماده 23 فاقد محدودیت زمانی است.

 • نحوه اعتراض به رای قطعی تعزیرات در دیوان عدالت اداری | آیا دیوان عدالت اداری به تخلفات تعزیرات حکومتی رسیدگی می نماید؟

اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری طبق رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 1380/08/13 امکان پذیر بود .

اما در مورخ 02/17/ 1401 طبق مصوبه شماره 69 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام گردید، آراء قطعی صادره در خصوص تخلفات صنفی  (گرانفروشی ، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، عدم درج قیمت، اختفا و امتناع از عرضه ،  عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و عدم اعلام موجودی کالا )که قبلا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود، تا یکسال از تاریخ مذکور قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری و  سایر مراجع قضایی نیست که در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به شماره 88 مورخ 1402/03/17 ضمن تمدید مصوبه مذکور ، امکان اعتراض به هر گونه آرای تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات صنفی دیگر امکان پذیر نمی باشد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

74 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • با سلام آیا آرای دادگاه عالی تجدیدنظر تعزیرات در خصوص قاچاق قابل اعتراض میباشد

  رای دادگاه عالی تجدیدنظر تعزیرات در خصوص قاچاق قابل اعتراض میباشد اگر هست به چه مرجعی؟

  پاسخ
  • با سلام می توانید نسبت به اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز براساس تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نمایید.

   پاسخ
 • از نمایندگی خودرو بدلیل گرانفروشی و خواب ماشین و تفاوت مبلغ فاکتورشان با تاییدیه کارشناس بیمه میخواستم شکایت کنم و خواب خودرو خود را که قریب به 4 ماه است بگیرم شکایت کیفری یا حقوقی کنم و چه نوع عنوانی شکایتم باید داشته باشه؟

  پاسخ
  • با سلام شما می توانید از باب تخف صنفی به سازمان تعزیرات مراجعه نمایید و پس از اثبات ادعای می توانید نسبت به طرح دادخواست حقوقی مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی اقدام نمائید.

   پاسخ
 • سلام من در تعزیرات یک شرکت رو شکایت کردم بجرم تقلب و گرانفروشی که سازمان صنعت و معدن هم اون شرکتو محکوم کرده و نامه رفته تعزیرات ولی رییس شعبه فکر کنم آشنا اوناست و الان 4 ماهه پرونده رو جواب نمیده و همینجوری بلاتکلیف موندم باید چکار کنم ممنون. تا چقدر قاضی میتونه پرونده رو بدون دلیل نگه داره

  پاسخ
 • باسلام خدمت وکلای عزیز
  خودرو بنده احتیاج به تعمیر کردن داشت و بردمش پیش یک مکانیک و بعدا معلوم شد لوازم یدکی که برای خودرو گرفته خیلی قیمتهای بالایی زده و بنده هم مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان داده بودم که مثلا تعمیر کنه ماشین رو و الان حدود هفت ماهی هست که این مکانیک سودجو با زمینگیر کردن خودرو و با دعوا و اینا بالاخره موتور ماشین رو روشن کرده ولی متاسفانه ثابت شده که اکثر لوازمی که به تعمیر مربوط نبوده رو عوض کرده و داغی و لوازم خراب رو بجاش برای من گذاشته و گردن نمیگیره و در اصل خیانت در امانت کرده
  لطفا بفرماید بنده از چه طریقی به ضرر و زیانم و مدت هفت ماه خواب خودروم برسم متشکرم

  پاسخ
 • آیا دادنامه تعزیرات به آدرس ارسال میشود و یا باید به شعبه تعزیرات مراجعه کرد؟

  پاسخ
 • سلام من در تعزیرات یک شرکت رو شکایت کردم بجرم تقلب و گرانفروشی که سازمان صنعت و معدن هم اون شرکتو محکوم کرده و نامه رفته تعزیرات ولی رییس شعبه فکر کنم آشنا اوناست و الان 4 ماهه پرونده رو جواب نمیده و همینجوری بلاتکلیف موندم باید چکار کنم ممنون. تا چقدر قاضی میتونه پرونده رو بدون دلیل نگه داره

  پاسخ
 • سلام بنده در یک شرکت همکاری در فروش اینترنی کار میکنم برایم پیامک آمده است که پرونده ای با این شماره ارجاع شد و با این شماره رای که ظرف 10 روز برای پرداخت جریمه حضور پیدا کنم سوال من اینجا است اگر حضور پیدا نکنم مشکل ساز خواهد شد؟ چون من هیچ کسبه ای حضوری ندارم و فقط اینترنتی است و تنها شماره موبایل من را در اختیار دارند و یک بازاریاب اینترنتی هستم

  پاسخ
 • سلام من دیروز دو کیلو زعفران داشتم داخل فرودگاه منو گرفتن فرستادن تعزیرات فعلا سند گذاشتم آزاد شدم زعفران ها هم ازم گرفتم آیا چقدر جریمه میشم ازتون خواهش می کنم کمکم کنید

  پاسخ
 • با سلام. آیا میشه از املاک که مبایعه نامه پیش فروش آپارتمانی که پروانه کامل برای ساخت نداره و مثلا از 95 متر 70 متر مجاز و مابقی خلاف باشه شکایت کرد چون الان ساختمان از طرف سازنده تعطیل و پیشروی خلاف میباشد

  پاسخ
 • با سلام
  اینجانب از شخصی که قرار بود مبل بسازه و نتونست اون مدل و رنگی رو که ما خاستیم بزنه شکایت کردیم به اصناف اصناف هم ایرادات رو کارشناساش نوشتن و ما خاستیم ارجاع بدیم تعزیرات تا پولمون رو بگیریم تعزیرات حکم داده که با توجه به اظهارات غیرموجه متهم و ملاحظه جمیع اوراق و سایر قرائن موجود در پرونده ایضا اظهارات شاکی بشرح لایحه دفاعیه هیات تخلف ارتکابی متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص و مستندا بمرتبه اول ماده 59 قانون نظام صنفی اصلاحی سال 1392 مجلس شورای اسلامی نامبرده از حیث جنبه خصوصی به پرداخت مبلغی بعنوان خسارت در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی به پرداخت مبلغی دو برابر ارزش تخلف بعنوان جریمه نقدی در حق دولت محکوم .
  ماده 59 – تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
  من درخواست تجدیدنظر دادم لایحه نوشتم طبق ماده 59 تبصره 1 درخواست استرداد پولم رو کردم. دادگاه تجدید نظر تعزیرات برگزار شد رییس شعبه تجدیدنظر شخص را محکوم کرد به استرداد پولم گفت پولش رو باید بدی طبق همون قانون، چند وقت بعدش رای صادر شده ولی رای شعبه بدوی رو تایید کردن سوالم اینه که به دیوان عدالت اداری ارجاع بدم به تخلف تعزیرات رسیدگی میکنن؟ رای به نفع من میدن. ممنون میشم راهنمایی کنید.

  پاسخ
 • من تاریخ 97/2/15 از فروشگاهی یک دستگاه کولر به صورت نسیه گرفتم قیمت زمان خرید من 2 میلیون تومان بود فروشنده با من قرار کرد که روزی که پول کولر بیارم قیمت کولر به قیمت روز پرداخت حساب کند بعد از مدت 4 ماه تاریخ 97/6/15 قیمت کولر شده 4 میلیون 500 هزارتومان ایا من باید این مبلغ پرداخت کنم یا به تعزیرات حکومتی شکایت کنم؟

  پاسخ
  • با سلام
   باتوجه به قرارداد خصوصی شما با بایع قرارداد معتبر است اما اگر مشخص شود بایع بیش از قیمت بازار فروخته باشد امکان شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی میسر است.
   به هر حال المومنون عند شروطهم
   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام من مهر 95 قرارداد دکوراسیون داخلی(کابینت، نقاشی، کناف، کاغذدیواری، برق، پرده سالن) با یه شرکت بستم. کل مبلغ رو نقد پرداخت کردم. فقط 2میلیون چک به تاریخ 2ماه بعد از پایان کار دادم. قرارداد27 روزکاری بود ولی مبلغ دیرکرد مشخص نشده بود. 2روز بعد از پایان قرارداد به علت جا نرفتن لباسشویی و یخچال و اختلاف نظر مجبور به شکایت به سازمان صنعت و معدن شدم چون یه ورق جلوی من گذاشتن که هر طور صلاح بدونند طراحی رو تغییر میدن و گفتن اگر امضا نکنی کار رو تعطیل میکنم. در این زمان متوجه شدم هزینه بسیار بیشتری از من دریافت کردند. حدودا 8میلیون. کارشناس اتحادیه درودگران اومدند و ایرادات رو بهشون اعلام کردند. شرکت ایرادات رو برطرف کرد بقیه کار را هم انجام دادند بجز پرده سالن و 4عدد صندلی (فراموش کردیم در قرارداد ذکر کنیم)به تاریخ 39روز بعد از پایان قرارداد. مجبور به شکایت در تعزیرات شدم. شرکت علت به اتمام نرساندن کار را اشتباه در نوشتن نام چک اعلام کرد. چک صحیح به دستور قاضی صادر شد ولی بشرط آنکه نزد سازمان بماند تا کار تمام شود. شرکت قبول نکرد. چون چک ناصحیح امضاش رو درآورده بودم بدستور قاضی دوباره یک چک عین چک اول صادر کرده و به شرکت دادم. کار کارشناسی شد و شرکت به 7میلیون گران فروشی و 19میلیون جریمه محکوم شد. در تجدیدنظر بدستور قاضی دوباره کار کارشناسی شد. اینبار به19هزار تومن گران فروشی محکوم شد. درمورد خسارت دیرکرد هم مبلغ3900 رای بدوی بود که به مراجع حقوقی ارجاع شده. درحال حاضر شرکت 2میلیون چک را در دادسرا شکایت کرده من را متهم کردندکه چکشان را پاره کردم. یک وکیل بمن گفت پرونده تعزیرات را رها کرده و کارشناس تامین دلیل آوردم که آن هم ارزش کار انجام شده را 6 میلیون کمتر از پرداختی من ارزشگذاری کرد. الان من به چه طریقی میتونم حق خودم را بگیرم. ضمن اینکه پرده سالن هم خودم 8ماه بعد قرارداد نصب کردم چون اظهارنامه دادم ولی شرکت پاسخی نداد. درضمن از ابلاغ رای تجدیدنظر تعزیرات 3ماه فرصت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارم که 2ماه فرصت من باقی است. ازچه طریقی و ارگانی میتونم حقم رو بگیرم؟ درضمن از کارشناس 3نفره به کانون کارشناسان شکایت کردم که با تایید هیئت مدیره کانون تشکیل پرونده انجام شده که منتظر تعیین وقت هستم. در آخر شرکت در تمام زمینه ها فاقد پروانه کسب بوده و همینطور در دارایی شرکت را غیرفعال اعلام کرده است. لطفا راهنمایی کنید که دیگه مسیر اشتباه نرم. ممنون

  پاسخ
 • آیا آرای تجدید نظر تعزیرات قابل فرجام خواهی هست یا نه؟

  پاسخ
  • با سلام خیر. صرفا حسب مورد قابل اعاده دادرسی از طریق وزیر دادگستری تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا اعمال ماده 477 براساس مقررات قانون قاچاق کالا و ارز از طریق ریاست قوه قضاییه می باشد.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر خسته نباشید، تقریبا 10 روز پیش ما برای تعمیر ماشین لباسشویی یک تعمیرکار به خونه آوردیم که گفتش باید برای تعویض سه نظام ماشین لباسشویی، ماشین رو ببرم به تعمیرگاه و قطعه رو خریداری و تعویض کنم و 550 تومن واریز کنید که قطعه رو بخرم و ماشین رو بُرد با خودش و گفت فردا آماده میشه و خبر میدم، ما هم 550 پول رو واریز کردیم اما جز فیش اینترنتی که در دسترس هست و به نامش پرداخت شده رسید دیگه ای نداریم ازش، مدرکی هم دال بر تحویل دادن ماشین به ایشون نداریم چون اصلا فکر نمیکردیم چنین اتفاقی بیفته، ایشون بعد از 10 روز هیچ خبری نداده به ما و شاید بیش از 50بار تماس گرفتیم به شماره هاشون که چند بار وعده های دروغ دادن و باقیش رو جواب ندادن، کارت ویزیت داده مغازش هم سر زدیم که همسایه هاش گفتن اکثرا نیست و میاد و میره، میخواستم بپرسم کار حقوقی میتونم کنم علیه این آقا یا خیر و اگر بله لطفا راهنماییم کنید که چطور، مرسی از شما

  پاسخ
 • با سلام
  حدود سه ماه پیش یک ست مبلمان هفت نفره خریدیم در فاکتور قید شده بود که بیست روزه آماده تحویل می باشد از آن تاریخ تا دو ماه بعد هر روز زنگ می زنیم ولی با دروغ و بهانه به دو روز بعد موکول می کنن که تا امروز سه ماه از خرید گذشته ظاهرا نمیخواهند تحویل بدن احتمالا کلا بالا کشیدن برای شکایت به کجا مراجعه نماییم تا در اسرع وقت به نتیجه برسیم.
  در ضمن من ساکن شهر دیگر هستم و مبلمان رو از یافت آباد تهران خریدم.
  با تشکر

  پاسخ
 • اینجانب در مورخه 98/07/17 در بنگاه ماشین پارس مدل 1393 خریداری نمودم که بعد گذشت سه روز متوجه روغن سوزی خودرو شدم که به بنگاه مراجعه نمودم که یا فروشنده خسارت پرداخت کند و یا معامله فسخ گردد که فروشنده ابراز کرد مبلغ مورد نظر را هزینه خرید زمین نموده و هیچ خسارتی را متقبل نمیشود. ایا با توجه به داشتن قولنامه ای که در ان مهلت 24 ساعته جهت فسخ معامله قید شده است امکان دریافت خسارت و یا فسخ قرارداد وجود دارد؟
  ضمنا زمانی که به اتحادیه جهت درخواست شکایت مراجعه نمودم متوجه شدم که بنگاه فاقد پروانه کسب میباشد.

  پاسخ
 • سلام. بنده از … … به علت کلاهبرداری در تعزیرات حکومتی شکایت کردم و بعد مدتی پیامک آمد که پرونده ای در شعبه چهل و نه تعزیرات حکومتی برای رسیدگی تشکیل شده است و بعد از آن پیامک دیگری آمد که دادنامه فرعی یک برای پرونده شما فلان شماره است. سوال این دادنامه یعنی چه ؟ و آیا رای برای پرونده صادر شده و پرونده مختومه شده است؟ چون هیچ دادگاهی تشکیل نشد و هیچ نامه یا پیامکی ارسال نشد و هنوز … … هیچ اقدامی برای پرداخت خسارت نکرده است. لطفا راهنمایی کنید چکار کنم. سپاس

  پاسخ
  • سلام
   دادنامه همان رای است که باید به شما ابلاغ شود می توانید بروید تعزیرات و دادنامه را حضورا دریافت کنید و چنانچه آن را مغایر با حقوق تان می بینید اعتراض و تجدیدنظرخواهی کنید

   پاسخ
 • با سلام، حدودا یک ماه پیش لوله کش به خانه ما آمد و لوله کشی کرد و ناقص انجام داد، خلاصه با جر و بحث با طرف، ما هم رفتیم اتحادیه و شکایت کردیم، اتحادیه گفتند ایشون مغازشون تو لیست اتحادیه ما نیست اما شکایت بنویسید و صبر کنید تا یه هفته من تماس می گیرم ایشون بیاد اتحادیه و موضوع رو حل کنید، بعد از یک هفته اتحادیه گفتند هر چه تماس گرفتیم برنداشتند، گفتم من هفته پیش به ایشون زنگ زدم و گفتم اتحادیه شکایت می کنیم احتمالا به همین خاطر برنمیدارند و جواب ما رو هم نمیدهند و مغازشون هم فقط جنس برمیدارن و اکثرا چون کارشون بیرون هست بسته است، خلاصه اتحادیه گفتند بیاید با نائب رئیس اتحادیه در فلان روز صحبت کنید، در روز تعیین شده رفتم، کل موضوع رو به نائب رئیس اتحادیه گفتم گفت اگه مغازه نداره باید برید شورای حل اختلاف من کاری نمیتوم بکنم ولی اگه مغازه داره که من گفتم مغازه دارند و جایش هم مشخص است اما اکثرا بسته است و حتی نمی دانم مجوز دارند یا نه، نائب رئیس اتحادیه گفت پس چون مغازه داره من میتونم حقتون رو ازش بگیرم، زنگ زدن کارشناس و کارشناس چند روز بعد خانه ما آمد، کارشناس گفت اصلا نیاز به توضیح شما نیست اولین تخلفش فاکتور هست که ناقص نوشته و تخلف است دومین تخلف تمام لوله های خونتون بدون بست و آزاد هست و غیر استاندارد وصل شده و سومین تخلف لولتون رو درست نکرده و رها کرده و گارانتی پکیجتون هم 10 روز بعد تماس بگیرید اگه ثبت نکرده بود این هم تخلف است، کارشناس گفت اینا همه مشخصه من کامل همرو مینویسم میدم اتحادیه و شما هم به هیچ وجه از شکایتتون منصرف نشید چون این لوله کشی که اینکارو کرده همینطور روندشو ادامه میده و یه جا باید جلوش گرفته بشه، خلاصه دو روز بعد زنگ زدم اتحادیه، باز گفتن یه هفته دیگه کمیسیون شکایت هست، نظر کارشناس هم رسیده اگه تا اون موقع طرف نیومد میفرستیم پروندتون رو تعزیرات حکومتی …. حالا سوال من اینجاست 1:آیا پرونده بره تعزیرات حکومتی من باید هزینه ای پرداخت کنم یا رایگانه و اگه هزینه ای بدم ایا طرف مقصر بشه میتونم ازش بگیرم یا نه 2- اگر طرف نیومد در تعزیرات حکومتی و هیچ توجه ای به شکایت نکرد با این فرد چیکار می کنند آیا درب مغازشو پلمپ می کنند و اگر تاثیر نداشت چی بالاخره در کل میخوام بدونم چقدر طول میکشه و چقدر زمان بره؟ و آیا ما به حقمون میرسیم در کل یا نه ؟
  و با اون فرد اگر مجوز نداشته باشه مغازش و این همه تخلف واضح کرده خود دولت یا همون تعزیرات حکومتی شخصا برخورد نمیکنه که دیگه احیانا برای کسی دیگه این موارد رو پیش نیاره و درس عبرت بشه براش؟((ببخشید زیاد شد اما میخواستم قبل از رفتن پرونده به تعزیرات حکومتی، راجع سوالات اگر شد توضیح دهید تا کامل متوجه بشم و بدونم چگونه است و باید چیکار کنم.تشکر))

  پاسخ
  • با سلام در صورتی که رای به نفع شما صادر شود، تمام هزینه های دادرسی از طرف مقابل اخذ خواهد شد . اگر پرونده از سوی اتحادیه فرستاده شده باشد، خود تعزیرات اقدام می کند و نیاز به اقدام مجزای شما نیست.

   پاسخ
 • باسلام
  اینجانب در تاریخ برج 9سال97یک خودرو که شخصی از طریق مزایده
  مواد مخدر شیراز خریده بود خریداری کردم و تعویض پلاک نکردم در تاریخ 2سال98بنا به دستور تعزیرات اسلامشهر ماشینم توقیف شد برای اینکه پلاک ماشین هنوز بنام صاحب اولیش بود و این اقا بدهکار تعزیرات بوده درصورتی که این ماشین با همین پلاک که در سند قید شده من خریده ام و الان هیچ ارگانی و حتی تعزیرات اسلامشهر جوابگوی من نیستند و ماشینم را رفع توقیف نمیکنند تا موقعی که صاحب پلاک با تعزیرات تسویه حساب نکند. الان تکلیف من چیست؟ و صاحب پلاک هم سال 91ماشین را فروخته و ادعایی ندارد و چند دست گشته و چندسال بعد مواد مخدر شیراز ماشین را از شخص دیگری گرفته و در مزایده فروخته. ممنون میشم جوابمو بدین

  پاسخ
  • سلام ضمن مراجعه به اجرای احکام و پرونده اجرایی میتوانید از صورتجلسه مزایده کپی برابر اصل دریافت کنید و به انضمام نامه اجرای احکام مبنی بر اینکه وفق مزایده صورت گرفته شما مالک خودرواید از تعزیرات رفع توقیف بعمل آورید . از خودروی مزبور رفع توقیف شده و اموال دیگری را جهت بازداشت از نامبرده توقیف خواهند کرد و در صورت عدم وجود اموال جلب وی صادر خواهد شد

   پاسخ
 • سلام سه ماه پیش به دلیل نداشتن‌ اطلاع از مجوز حمل دام‌دامم و گرفتن بعد دام و ضبط کردن 64میلیون جریمه کردن بعد الان بعد از 3ماه بدون اینکه برای من اخطار بیاد به صاحب وثیقه زنگ زدن که بیا تعزیرات میخایم‌ ملک و مصادره کنیم .. لطفا راهنمایی کنید برای اینکه ملک و مصادره نکنن چکار کنم

  پاسخ
 • باسلام
  مدتی پیش لوله فاضلاب منزل گرفته بود و به شماره لوله بازکنی که به درب کوچه چسبیده بود تماس گرفتم و این لوله کش 500هزار تومان از ما دستمزد گرفته در صورتیکه فردای اون روز متوجه شدم و از کلی لوله بازکنی های دیگر پرسیدم و همگی گفتند 50هزار تومان دستمزدش بوده، فاکتور پرداخت هم دارم، کجا و چطور میتونم شکایت کنم.
  با کمال تشکر و ادب و احترام از شما

  پاسخ
 • موجبات نقض آراء سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری چه مواردی هستند؟
  بعنوان مثال اگر شخصی در دادگاه بدوی تعزیرات متهم به تقلب طبق ماده 59 نظام صنفی شده باشد و محکوم به پرداخت خسارت 1/500 و جریمه در حق دولت و پس از ارائه لایحه از طرف بنده مبنی بر استرداد کامل پول بنده طبق ماده 59 تبصره 1به دادگاه تجدید نظر تعزیرات این لایحه مورد تایید نباشد و مجدد رای هیات بدوی تایید شده باشد، دیوان در صورت نقض قانون 59 تبصره1 از طرف تعزیرات، رای رو به نفع من میده که مجدد رسیدگی شود؟ اين مورد شامل نقض آراء سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری ميشود؟ ممنون

  پاسخ
  • سلام با توجه به مصوبه سران قوا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی را دیگر دارا نمی باشد. ولی متهم می تواند از طریق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی از طریق وزیر دادگستری نسبت به اعاده دادرسی اقدام نماید.

   پاسخ
 • با سلام و وقت بخیر
  در خرداد ماه سال گذشته، طی اعلام پیش فروش از شرکت … … تعداد 4 فقره خودرو، ثبت نام قطعی کردم
  ولی با گذشت زمان طولانی و بسیار بیشتر از زمان تحویل خودرو، اخیرا دعوت نامه های تکمیل وجه با مبلغی بسیار بیشتر از قرارداد دریافت کرده ام.
  برای طرح شکایت از این شرکت باید به کجا مراجعه کنم و چه روالی را طی کنم؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 • سلام
  خودرو بنده که در اسنپ رانندگان فعالیت دارم و اموراتم با این کار میگذره
  به علت خرابی و تعمیر به تعویض روغنی بردم برای انجام مکانیکی که بمن گفتن پنج میلیون تومان فقط فعلا لوازم یدکی برای خوردرو من خریدن و بنده هم الحساب مبلغ دومیلیون و پانصد هزار تومان بهشون دادم و بعد از مدتی متوجه شدم بمن دورغ گفتن و کل خرج ماشین من دومیلیون شده و حتی جواز مکانیکی هم ندارن و تا الان که مدت حدود پنج ماهی هست که ماشین منو تعمیر نکردن و کنار خیابان گذاشتن و من بارها مراجعه کردم به این افراد که اخرین بار بمن فحاشی کردن و گفتن برو هرکاری میتونی بکن
  و 110 امد و به نفع من گزارش پر کرد
  حالا بنده باید چکار کنم که بتوانم حق و حقوق وضرر وزیان خودم رو از این افراد سود جو و نامرد بگیرم؟

  تشکر میکنم از شماها

  پاسخ
 • با سلام اگر تعزیرات حکومتی حکم جریمه ای رو برای یک واحد که متعلق به آموزش و پرورش هست و کارمند اداره فوق در آنجا مشغول است صادر کنه این‌ جریمه به عهده کارمند است؟ یا متعلق به واحد است و اگر پرداخت نشود واحد پلمپ میشود؟ با تشکر

  پاسخ
 • سال 95 جهت خرید با 5 خانواده عازم منطقه آزاد ماکو شدیم در حدود 3 میلیون تومن خرید کردیم هر نفری 600 ت متاسفانه داخل شهر پلیس ما رو دستیگر پرونده تشکیل محکوم به 5 میلیون جریمه همان لحظه بنده کل جریمه رو پرداخت نمودم بعدا به حکم صادره اعتراض کردم که تجدید نظر تقاضای استعلام نمود که بنده فاکتور خرید و برگ سبز ارائه کردم و گمرگ و بازراچه تایید کردن جنس قاچاق نیس فاکتور و اوراق ُسبز را تایید کردن باز تجدید نظر اعلام کرد مدرک جدیدی ارایه نشده حکم را تایید کرد ایا میتوانم به رای قطعی مجدادا اعتراض کنم کجا باید اعتراض کنم؟ ممنونم مرسی

  پاسخ
  • با سلام شما می توانید نسبت به اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و نیز وفق ماده 477 براساس قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق ریاست قوه قضاییه اقدام نمایید.

   پاسخ
 • لوستری خریدم که بعد از 10 روز تمامی لامپهای ال ای دی سوخت و به غیرقابل استفاده است به فروشنده تماس گرفتم و همش امروز فردا می کند که باید از کارخانه ارسال شود و الان نزدیک 1 ماه است امروز فردا میکند با توجه به اینکه قیمت مشابه این لوستر در فروشگاه اینترنتی 40 درصد ارزانتر بود پی به گرانفروشی هم بردم. الان باید چکار کنم؟

  پاسخ
 • با سلام

  بنده خودرو مو به علت تعمیر بردم تعمیرگاه و تمام اموراتم از فعالیت در اسنپ رانندگان هست
  و تعمیرگاه با دورغ گفتن و گرانفرشی لوازم یدکی ماشین منو زمین گیر کردن و تعمیر نکردن و کنار خیابان گذاشتن که الان مدت پنچ ماهی میشود که هنوزم تعمیر نکردن و منم مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان اولش وجه دادم به اینا
  حالا بفرماید چکار کنم که ضرر و رو از این افراد سود جو بگیرم ممنونم میشم.

  پاسخ
 • با سلام
  با شکایت از شرکتی به تعزیرات و پس از واخواهی آن شرکت. پس از مدت طولانی رای به نفع بنده صادر شده و پرونده مختومه اعلام و به اجرای احکام ارسال شده است. با توجه به اینکه شرکت مزبور اعلام انحلال نموده است هم اکنون مدیر تصفیه شرکت پاسخگو می باشد. نحوه دریافت جریمه بنده چگونه خواهد بود ؟ با تشکر

  پاسخ
 • رای تعزیرات دادگاه عالی تجدید نظر در خصوص قاچاق قابل اعتراض میباشد؟

  پاسخ
  • خیر صرفا بنابر تجویز رییس سازمان تعزیرات حکومتی این اقدام میسر می شود. مضافا امکان اعاده دادرسی از طریق ماده 477 با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز میسر شده است.

   پاسخ
 • حدود دو ماه پيش صفحه كابينت از نمايندگی شركت خريد كرده و كل پول را واريز نمودم بعد از اين دوماه می گويد بيا پول رو بدم نمی توانم جنس رو تهيه كنم

  پاسخ
 • سلام شش ماه پیش برای خرید جهیزیه اقدام کردیم اما با توجه به فاکتور فروشنده خیلی به ما گرون فروخته حتی شریکشم به این حرف اعتراف کرده نزدیک شش میلیون آیا شکایت جواب میده راهی هست ثابت بشه با توجه به نرخ اون موقع اون آقا گران فروشی کرده سپاس

  پاسخ
 • باسلام
  از شركت … خودرو می توان شكايت كرد بابت عدم انجام تعهدات
  قرار بوده مرداد دعوت نامه بده ولی كاری نكرده حالا هم صحبت افزايش قيمته در صورتی كه تو قانون حمايت از مصرف كننده گفته تاريخ تحويل قيد شده تاريخ روزه
  چكار ميشه كرد؟
  تماس كه ميگيرم ميگه خسارت تاخير ميگيری

  پاسخ
 • سلام من در تعزیرات یک شرکت رو شکایت کردم بجرم تقلب و گرانفروشی که سازمان صنعت و معدن هم اون شرکتو محکوم کرده و نامه رفته تعزیرات ولی رییس شعبه فکر کنم آشنا اوناست و الان 4 ماهه پرونده رو جواب نمیده و همینجوری بلاتکلیف موندم باید چکار کنم ممنون. تا چقدر قاضی میتونه پرونده رو بدون دلیل نگه داره

  پاسخ
 • با سلام، حدودا یک ماه پیش لوله کش به خانه ما آمد و لوله کشی کرد و ناقص انجام داد، خلاصه با جر و بحث با طرف، ما هم رفتیم اتحادیه و شکایت کردیم، اتحادیه گفتند ایشون مغازشون تو لیست اتحادیه ما نیست اما شکایت بنویسید و صبر کنید تا یه هفته من تماس می گیرم ایشون بیاد اتحادیه و موضوع رو حل کنید، بعد از یک هفته اتحادیه گفتند هر چه تماس گرفتیم برنداشتند، گفتم من هفته پیش به ایشون زنگ زدم و گفتم اتحادیه شکایت می کنیم احتمالا به همین خاطر برنمیدارند و جواب ما رو هم نمیدهند و مغازشون هم فقط جنس برمیدارن و اکثرا چون کارشون بیرون هست بسته است، خلاصه اتحادیه گفتند بیاید با نائب رئیس اتحادیه در فلان روز صحبت کنید، در روز تعیین شده رفتم، کل موضوع رو به نائب رئیس اتحادیه گفتم گفت اگه مغازه نداره باید برید شورای حل اختلاف من کاری نمیتوم بکنم ولی اگه مغازه داره که من گفتم مغازه دارند و جایش هم مشخص است اما اکثرا بسته است و حتی نمی دانم مجوز دارند یا نه، نائب رئیس اتحادیه گفت پس چون مغازه داره من میتونم حقتون رو ازش بگیرم، زنگ زدن کارشناس و کارشناس چند روز بعد خانه ما آمد، کارشناس گفت اصلا نیاز به توضیح شما نیست اولین تخلفش فاکتور هست که ناقص نوشته و تخلف است دومین تخلف تمام لوله های خونتون بدون بست و آزاد هست و غیر استاندارد وصل شده و سومین تخلف لولتون رو درست نکرده و رها کرده و گارانتی پکیجتون هم 10 روز بعد تماس بگیرید اگه ثبت نکرده بود این هم تخلف است، کارشناس گفت اینا همه مشخصه من کامل همرو مینویسم میدم اتحادیه و شما هم به هیچ وجه از شکایتتون منصرف نشید چون این لوله کشی که اینکارو کرده همینطور روندشو ادامه میده و یه جا باید جلوش گرفته بشه، خلاصه دو روز بعد زنگ زدم اتحادیه، باز گفتن یه هفته دیگه کمیسیون شکایت هست، نظر کارشناس هم رسیده اگه تا اون موقع طرف نیومد میفرستیم پروندتون رو تعزیرات حکومتی …. حالا سوال من اینجاست 1:آیا پرونده بره تعزیرات حکومتی من باید هزینه ای پرداخت کنم یا رایگانه و اگه هزینه ای بدم ایا طرف مقصر بشه میتونم ازش بگیرم یا نه 2- اگر طرف نیومد در تعزیرات حکومتی و هیچ توجه ای به شکایت نکرد با این فرد چیکار می کنند آیا درب مغازشو پلمپ می کنند و اگر تاثیر نداشت چی بالاخره در کل میخوام بدونم چقدر طول میکشه و چقدر زمان بره؟ و آیا ما به حقمون میرسیم در کل یا نه ؟
  و با اون فرد اگر مجوز نداشته باشه مغازش و این همه تخلف واضح کرده خود دولت یا همون تعزیرات حکومتی شخصا برخورد نمیکنه که دیگه احیانا برای کسی دیگه این موارد رو پیش نیاره و درس عبرت بشه براش؟((ببخشید زیاد شد اما میخواستم قبل از رفتن پرونده به تعزیرات حکومتی، راجع سوالات اگر شد توضیح دهید تا کامل متوجه بشم و بدونم چگونه است و باید چیکار کنم.تشکر))

  پاسخ
  • در صورتی که رای به نفع شما صادر شود، تمام هزینه های دادرسی از طرف مقابل گرفته می شود. اگر پرونده از سوی اتحادیه فرستاده شده باشد، خود تعزیرات اقدام می کند و نیاز به اقدام مجزای شما نیست.

   پاسخ
 • با سلام
  با شکایت از شرکتی به تعزیرات و پس از واخواهی آن شرکت. پس از مدت طولانی رای به نفع بنده صادر شده و پرونده مختومه اعلام و به اجرای احکام ارسال شده است. با توجه به اینکه شرکت مزبور اعلام انحلال نموده است هم اکنون مدیر تصفیه شرکت پاسخگو می باشد. نحوه دریافت جریمه بنده چگونه خواهد بود ؟ با تشکر.

  پاسخ
 • باسلام خدمت شما عزیزان زحمتکش حدود دوماه پیش دزدی در ساختمان شده بود پلیس آگاهی شروع به گشتن منزل ما کرد بعد تعداد 182گوشی موبایل که همگی مستعمل بوده و در شبکه ایران ثبت شده و همگی دست شخص بوده و استفاده شده بودند رو به بهانه جمع کرد و الان در گمرک هستند، پرونده زیر نظر تعزیرات و گمرک هم ارزیابی کرده کالا رو قیمتش 115 میلیون تومان گوشی ها همه مال 2الی 4یا5 سال پیشن و استفاده شده حالا به نظر شما چیکار باید کرد ما این گوشی هارو از افراد به سبب زدن یه مغازه خریدیم ولی فرصتش پیش نیومد ممنون میشم بنده جانباز اعصاب و روان هستم و مریض چیکار باید بکنم?

  پاسخ
  • با سلام ، چنانچه منشا ورود کالا ها صحیح نباشد، مشمول مجازات قاچاق کالا و نتیجتا منتج به ضبط کالا و جریمه مربوطه خواهد شد. لذا ارائه مستندات جامعی که منشا ورود کالا را قانونی نماید. موجب بلااثر شدن اقدامات صدرالذکر می شود. مضافا اینکه با مطالعه محتویات پرونده امکان ارائه دفاعیات مقتضی ضروری است.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up