قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که رسیدگی به آن به موجب رای وحدت رویه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب است . قاچاق به معنای ورود غیر قانونی کالایی به کشور بدون مجوز و انجام تشریفات قانونی است . به موجب ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ همان قانون قاچاق مشروبات الکلی از مصادیق قاچاق کالاهای ممنوع بوده و مرتکب با توجه به ارزش عرفی مشروبات به حبس و جزای نقدی محکوم می شود . حمل و نگهداری ، خرید و فروش و ساخت مشروبات الکلی با منشا داخلی نیز به موجب ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی جرم بوده  و مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم می شود . 

مجازات قاچاق مشروبات الکلی

مجازات قاچاق مشروبات الکلی مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ارزش عرفی مشروبات الکلی به شرح ذیل می باشد :

۱ . در صورتی که ارزش عرفی ( تجاری) مشروبات تا ده میلیون ریال باشد مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش عرفی مشروبات قاچاق

۲ . در صورتی که ارزش عرفی ( تجاری ) مشروبات از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به شش ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش عرفی

۳ . در صورتی که ارزش عرفی مشروبات قاچاق از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش عرفی

۴ . در صورتی که ارزش عرفی مشروبات قاچاق بیش از یک میلیارد ریال باشد دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش عرفی مشروبات قاچاق محکوم خواهد شد .

رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی در رویه قضایی

 مشروبات الکلی علاوه بر این که در شرع مقدس اسلام حرام  دانسته شده است، در قوانین جزایی کشور نیز علاوه بر شرب ( نوشیدن ) آن، تولید مشروب ، نگهداري مشروب ، حمل مشروب ، توزیع مشروب ، فروش مشروب  و قاچاق آن نیز جداگانه جرمانگاری و در هر مورد براي آن مجازات تعیین شده است. براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات الکلی در زمره کالاهای ممنوعه قلمداد شده و چنانچه قاچاق آن از خارج از کشور به داخل صورت گرفته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است .

نکته حایز اهمیت اینکه اگر مشروبات الکلی و موارد مشابه آن، منشاء داخلی داشته باشد، در دادگاه کیفري ۲ به آن رسیدگی میشود.

ضبط و توقیف وسیله نقلیه در جرم قاچاق مشروبات الکلی

در صورتی که ارزش عرفی  مشروبات الکلی بالای یکصد میلیون ریال  باشد به موجب ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خودرو حامل مشروبات الکلی در موارد زیر به نفع دولت ضبط می شود :

۱ . در صورتی که خودرو متعلق به مرتکب جرم باشد یا قاچاق مشروبات الکلی با اطلاع مالک وسیله نقلیه باشد در اینصورت وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می گردد.

۲ . در صورتی که قاچاق بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه باشد در این صورت فرد مرتکب جرم، به پرداخت جریمه نقدی معادل خود وسیله نقلیه محکوم می گردد.

رای وحدت رویه قاچاق مشروبات الکلی در خصوص مرجع  صالح به رسیدگی 

رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۳ دیوان عالی کشور در خصوص قاچاق مشروبات الکلی نیز با تایید استدلال فوق اعلام داشته است : ( نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت ؛ مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی به قرینه جمله بعد آن با این عبارت ( سایر پرونده ها ی قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است ) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقا در صلاحیت دادسرا  و دادگاه انقلاب می باشد .

تعلیق مجازات قاچاق مشروبات الکلی

آیا مجازات قاچاق مشروبات الکلی قابل تعلیق است !

تعلیق اجرای مجازات قاچاق مشروبات الکلی به موجب مقرره خاص قانونگذار ممکن نیست . به عبارتی قانون گذار در خصوص جرایم موضوع مشروبات الکلی سختگیری داشته و در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر نماید . بناراین به موجب تبصره فوق مجازات جرم قاچاق مشروبات الکلی و ساخت و خرید و فروش و و حمل و نگهداری مشروبات الکلی قابل تعلیق نمی باشد .

دادگاه صالح به رسیدگی جرم قاچاق مشروبات الکلی 

 قاچاق به معنای ورود غیر قانونی کالایی به کشور بدون مجوز و انجام تشریفات قانونی است . به عبارتی دیگر، در صورتی که ورود آن کالا بدون مجوز باشد قاچاق محسوب می شود. بنابراین ورود هر گونه مشروبات الکلی به داخل کشور قاچاق محسوب می شود و مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد . جرم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد . به موجب ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز  مستلزم حبس و ویا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد . و با توجه به اینکه مشروبات الکلی به موجب ماده تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز از جمله کالاهای ممنوع می باشد  بنابراین رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد .

نکته :نگهداری مشروبات الکلی خارجی که تا پیش از این به موجب رویه ی موجود در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده است ، به موجب رای وحدت رویه شماره 839 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار می گیرد.

رأی وحدت رویه شماره 839 – 1402/09/14 در خصوص نگهداری مشروبات الکلی خارجی

نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاهها منوط به حکم قانون است. لذا ايجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقن اکتفا میشود و باتوجه به تفکیک عناوین محرمانه «قاچاق» و نگهداری کالای ممنوع «قاچاق در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حكم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است. و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی میشوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد تسری ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳) همان قانون مصوب 1400/11/10 مفید تعیین «صلاحیت» نمیباشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ – 1400/01/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میگردد در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الكلى خارجی با توصیف فوق در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد بنا به مراتب رأی شعبه ای قم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی . کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

6 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • ماشینی که با دوستانم بودیم یکی از دوستانم مشروبات الکلی داشت و پلیس مارو گرفت ما اظهار بی اطلاعی کردیم و دوست ما هم در دادسرا قبول کرد و البته بار اولش هم بود و حالا برای همه ما ابلاغیه آمده میخواستم بدونم حالا شرایط برای ما به چه شکل است. در ابلاغیه ذکر شده که به غیر از اون شخصی که همراه اون بود برای بقیه قرار منع تعقیب صادر شده میخواستم بدونم که این یعنی چی؟

  پاسخ
  • مستند به ماده ۷۰۲ قانون مجازات بخش تعزیرات حمل مشروبات جرم انگاری شده ومجازات ۶ ماه -۱ سال ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی ۵ برابر قیمت عرفی کالا را برای حمل کننده خواهد داشت و نظر به اقرار دوستتان که اقرار بالاترین دلیل محسوب میشود ایشان رابه مجازات فوق الذکر محکوم خواهد کرد. ولی در خصوص شما و سایرین که اظهار بی اطلاعی کردید و قرار منع تعقیب صادر شده است به معنای برائت شما و بسته شدن پرونده است . به عبارتی شما را مجرم ندانسته اند .

   پاسخ
 • من و با دوستام رو توی جاده گرفتن در حالی که مشروب خورده بودیم با الکل سنج ثابت کرده اند، ولی ما اقرار نکردیم حالا چی میشه؟ رونده پرونده‌ی ما آیا ابلاغ میشه؟ و جلسه تشکیل شه مجازات ما چیه؟

  پاسخ
  • مجازات شرب خمر اگر طبق مقررات اثبات بشود و شما نزد حاکم اقرار کنید هشتاد تازیانه است، البته راهکار‌های هم وجود دارد شما میتوانید اعلام کنید که مشروب خورده شده مسکر نبوده، موضوع فنی هست اگر برایتان مهم هست که محکوم نشوید درجلسات بعدی از وکیلی که کارکیفری کرده است استفاده کنید راه‌هایی برای سقوط حد شرب خمر وجود دارد.

   پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر

  حمل شراب به مقدار 250سی سی ،با ماشین چه مجازاتی داره؟ ماشین شخص به نفع دولت ضبط میشه؟؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up