درخواست طلاق | انواع و اقسام طلاق

درخواست طلاق

درخواست طلاق براساس طرح آن از سوی زوج یا زوجه و شرایط و ادعاهای اعلامی زوجین ، دارای  تشریفات رسیدگی متفاوتی است. که طرح آن می بایست از طریق دفاتر خدمات قضایی و در قالب دادخواست حقوقی با طرح دعوای الزام زوج به طلاق با اعلام و اثبات جهت یا جهات قانونی درخواست طلاق و یا طرح درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) مطرح گردد.

اقسام درخواست طلاق 

طلاق به دو دسته طلاق بائن و رجعی تقسیم می شود.

 • الف. طلاق بائن

طلاق بائن طلاقی است، که در آن برای شوهر در ایام عده زن حق رجوع جهت کان لم یکن نمودن صیغه طلاق وجود ندارد. که به موجب ماده 1145 قانون مدنی ، طلاق در موارد زیر بائن محسوب می شود.

1.طلاق  غیر مدخوله ( طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.)

چنانچه بین زن و مرد قبل از نزدیکی طلاق واقع شود و زوجه باکره باشد، طلاق بائن خواهد بود. در این نوع طلاق، زوجه می تواند با اخذ نامه از دادگاه نسبت به حذف نام همسر از شناسنامه خود اقدام نماید.

2.طلاق زن یائسه

طلاق زن یائسه که فاقد عادت ماهانگی است، نوع طلاق را به بائن تبدیل می نماید.

3.طلاق خلع 

طلاق خلع ، طلاقی است که از طرف زوجه مطرح می گردد و به موجب آن زوجه ادعای تنفر و کراهت شدید نسبت به زوج می نماید و در مقابل بذل مالی که غالبا تمام یا بخشی از مهریه است ، درخواست طلاق می نماید.

4.طلاق مبارات

طلاق مبارات، طلاقی است که کراهت از جانب دو طرف است و طرفین تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارند. در این نوع طلاق برخلاف طلاق خلع، زوجه نمی تواند بیش از مهریه چیزی به همسر خود بذل نماید.

5.طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع از طلاق باشد یا به موجب نکاح جدید باشد.

 • ب.طلاق رجعی

طلاق رجعی ؛طلاقی است ، که در آن برای شوهر در ایام عده زن حق رجوع و انصراف از طلاق وجود دارد. این رجوع می تواند به لفظ و هر عملی باشد، که دلالت بر قصد زوج ، جهت انصراف از طلاق و بنای بر ادامه زندگی مشترک داشته باشد، اطلاق می گردد.

جهات و شرایط درخواست طلاق از طرف زوجه (زن)

به موجب شروط مندرج در نکاحنامه و مقررات قانون مدنی ، زوجه می تواند با احراز شرایط زیر اقدام به درخواست طلاق نماید.

 1. عدم پرداخت نفقه یا ناتوانی زوج جهت پرداخت نفقه زوجه
 2. ناتوانی زوج از پرداخت نفقه زوجه
 3. اعتیاد زوج به مواد مخدر به نحوی که موجب عسر و حرج خانواده باشد.
 4. ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت زوجه
 5. عسر و حرج زوجه جهت ادامه زندگی ( از قبیل عدم حسن معاشرت زوج ، ضرب و شتم زوجه  و بیماری صعب العلاج و…)

شرایط درخواست طلاق از طرف زن به دلیل عدم پرداخت نفقه 

بموجب ماده 1129 قانون مدنی چنانچه شوهر از دادن نفقه به زن امتناع نماید، زوجه می بایست با طرح دعوای مطالبه نفقه نسبت به الزام زوج به ایفای تعهد قانونی خود اقدام نماید، ولی چنانچه علیرغم صدور حکم  و ابلاغ اجراییه دادگاه، زوج کماکان حاضر به پرداخت نفقه نباشد و یا ناتوان از پرداخت نفقه باشد، زن می تواند نسبت به طرح دعوای طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه به دادگاه خانواده مراجعه نماید.

بنابراین زوجه نمی تواند مستقیما به علت عدم پرداخت نفقه، اقدام به طرح دعوای طلاق نماید. بلکه صدور حکم قطعی دال بر الزام به پرداخت نفقه و عدم اجرای حکم توسط زوج ، شرط لازم جهت طرح دعوای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه می باشد. در غیر اینصورت دادگاه نسبت به رد درخواست طلاق زوجه اقدام می نماید.

شرایط درخواست طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج / موارد و مصادیق عسر و حرج  زوجه جهت طلاق 

به موجب ماده 1130 قانون مدنی، چنانچه وضعیتی برای زوجه در زندگی مشترک حادث شود که ادامه زندگی را برای وی با سختی و مشتقت همراه سازد، می تواند به علت عسر و حرج درخواست طلاق نماید. که با عنایت به شروط نکاحنامه و مقررات قانونی موارد زیر را می توان به عنوان مصادیق عسر و حرج زوجه نام برد.

 1. ترک زندگی مشترک توسط زوج برای حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
 2. اعتیاد زوج به مصرف مشروبات الکی و مواد مخدر به نحوی که ادامه زندگی مشترک را با اختلال مواجح نماید.
 3. محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر
 4. عدم حسن معاشرت و سوء رفتار مستمر زوج
 5. ضرب و شتم مستمر زوجه توسط زوج
 6. ابتلای زوج به بیماری های روانی یا جسمی صعب العلاج به نحوی که ادامه زندگی  مشترک را با اخلال شدید مواجح نماید.

نکته مهم اینکه، مصادیق عسر و حرج حصری نبوده و موارد اعلامی تمثیلی است. که تعیین مصادیق آن ممکن است با توجه به شرایط هر شخص و تشخیص مقام قضایی متفاوت باشد.

شرایط درخواست طلاق از طرف زن به دلیل غایب مفقود الاثر بودن زوج 

به موجب ماده 1029 قانون مدنی، چنانچه شخصی به مدت 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند نسبت به ثبت تقاضای طلاق اقدام نماید. که دادگاه با رعایت تشریفات مقرر در ماده 1023 نسبت به پذیرش درخواست طلاق و صدور حکم اقدام می نماید.

که این تشریفات عبارتند از، درج آگهی در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار برای سه دفعه متوالی و گذشت یک سال از تاریخ آخرین آگهی خواهد بود.

شرایط درخواست طلاق از طرف زن به علت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه 

یکی از شروط نکاحنامه که موجب اعطای وکالت در انجام طلاق از طرف زوج به زوجه می گردد، ازدواج مجدد زوج اعم از دائم و موقت است.

بر همین اساس چنانچه زوج بدون جلب رضایت همسر خود اقدام به ازدواج مجدد نماید، زوجه می تواند با اثبات تحقق تخلف از شرط نکاحنامه، نسبت به اعمال حق طلاق از طرف زوج اقدام نماید.

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن

مدارک لازم جهت اثبات حقانیت زوجه جهت صدور حکم طلاق بر حسب شرایط هر پرونده متفاوت است. اما به صورت کلی ارائه مستندات و مدارک زیر جهت طرح دعوای طلاق الزامی است.

 • اصل شناسنامه و کارت ملی زوجه
 • اصل سند ازدواج یا رونوشت برابر با اصل آن
 • ارائه وکالت نامه اعمال حق طلاق از طرف زوج یا مدارک اثبات اعطای وکالت درطلاق
 • ضمیمه نمودن رای قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم ایفای تعهد یا اثبات بیماری یا عدم حسن معاشرت و یا انجام ضرب و شتم زوجه توسط زوج

شرایط  و مراحل  درخواست طلاق از طرف مرد ( زوج ) | راه و روشهای طلاق از طرف مرد 

طلاق ایقاع است و حقی است که قانون به زوج اعطا کرده است . زوج نیازی به ارائه دلیل جهت اخذ حکم طلاق ندارد. ولی از حیث رعایت تشریفات قانونی، می بایست نسبت به طرح دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید.نکته مهم این است که اجرای طلاق ، منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت ، نفقه و نحله وغیره خواهد بود.

مضافا اینکه مرد می تواند ضمن حضور در مراکز مشاوره و اخذ گواهی عدم امکان سازش و تحویل آن به زوجه، نسبت به اعطای وکالت در طلاق ، مابه ازای بذل مهریه از طرف زوجه، جهت طلاق نیز اقدام نماید.

دادخواست طلاق توافقی| درخواست طلاق توافقی سریعترین روش طلاق 

 دادخواست طلاق توافق در مواقعی است که زوجین بنابر عدم تفاهم و ناسازگاری در زندگی هر دو و مشترکا به این نتیجه برسند که باید از هم جدا شوند و طلاق بگیرند و در خصوص طلاق و حقوق مالی و فرزندان توافق داشته باشند. که در این صورت  با طرح دادخواست طلاق توافقی از دادگاه خانواده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش می نمایند.

در این صورت دادگاه با ارجاع زوجین به مراکز مشاوره خانواده و دریافت گواهی عدم سازش اقدام به صدور رای گواهی عدم امکان سازش مینماید. زوجین میتوانند با در دست داشتن رای دادگاه به دفاتر طلاق مراجعه و اقدام به ثبت واقعه طلاق نمایند.شایان ذکر است، اعتبار رای گواهی عدم امکان سازش از تاریخ صدور سه ماه می باشد.

علیرغم اینکه طلاق واقعه ای ناپسند و نامطلوب بوده که زوجین و خانواده های آنها باید تمام سعی و تلاش خود را در جهت صلح و آشتی بنمایند و لیکن در صورتی که صلح و آشتی بین زوجین برقرار نشد بهترین و سریعترین راه جدایی و طلاق زوجین طلاق توافقی می باشد.

در مزیت طلاق توافقی نسبت به سایر موارد طلاق اول اینکه نهاد خانواده  آسیب  کمتری می بیند ،به لحاظ اینکه تنشهای معمول در دعاوی طلاق کمتر میباشد. دوم اینکه از طرح دعاوی دیگر از قبیل مطالبه مهریه و نفقه که باعت اتلاف وقت و هزینه طرفین دعوی میشود جلوگیری شده و در نهایت سریعتر و با هزینه کمتر زوجین میتوانند از هم جدا شوند.

بنابراین سریعترین راه برای طلاق زوجین با توجه به اینکه در طلاق توافقی بنا بر رویه محاکم خانواده ، دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی بعد از تکمیل مدارک در وقت فوق العاده، اقدام به صدور رای و گواهی عدم امکان سازش می نماید.

تشریفات خاص طلاق چیست ؟

منظور از تشریفات خاص طلاق، ثبت نام در سامانه طلاق ، رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق و ثبت دادخواست در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

شرایطی که مرد هنگام ثبت دادخواست طلاق باید داشته باشد چیست ؟

مرد می بایست تا زمان انقضای مدت اعتبار حکم طلاق، نسبت به تسویه حقوق مالی زوج و یا اخذ رضایت یا توافق با وی جهت اجرای صیغه طلاق اقدام نماید.

سریعترین راه طلاق از طرف مرد ( شرایط و راههای طلاق دادن زن ) 

به موجب قانون حق طلاق با مرد است و می تواند هر زمان به بخواهد اقدام به طلاق زن نماید. ولی این اختیار منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه ، اجرت المثل ایام زوجیت و …است.

انواع مختلف وکالت در طلاق 

وکالت در طلاق به صورت های مختلف تنظیم میشود :

ممکن است، شرط شود که انجام و اعمال وکالت از سوی زوجه مشروط به بذل مهریه خواهد بود یا زوجه در قبال تنظیم سند ابراء زوج از مهریه و یا سایر حقوق مالی خود  از زوجه وکالت عام و تام در طلاق می گیرد..

دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق از طرف زن 

براساس قانون حمایت خانواده جدید، در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

لازم به ذکر است، براساس ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده، اگر زوجین دعاوی مختلفی که موضوع صلاحیت دادگاه خانواده است را در حوزه های قضایی متفاوتی همچون مطالبه مهریه و نفقه را علیه هم مطرح کرده باشند، دادگاهی که اولین بار دادخواست به آن تقدیم شده صلاحیت رسیدگی دارد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست طلاق از طرف مرد 

در دعوای طلاق به درخواست زوج، مرد باید در دادگاه محل اقامت زوجه اقامه دعوا کند.

چنانچه خواهان قصد معرفی خوانده به عنوان مجهول المکان را داشته باشد باید آخرین آدرس وی را به دادگاه ارائه نماید. دادگاه پس از تحقیق در صورت به نتیجه نرسیدن، ابلاغ را از طریق نشر آگهی انجام خواهد داد.

براساس ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده، اگر زوجین دعاوی مختلفی که موضوع صلاحیت دادگاه خانواده است را در حوزه های قضایی متفاوت علیه هم مطرح کرده باشند، دادگاهی که اولین بار دادخواست به آن تقدیم شده صلاحیت رسیدگی دارد.

نظریه مشورتی 7/94/988 مورخ 21/ 04/1394 درخصوص الزام زوج به طلاق به علت عسر و حرج زوجه / درخواست طلاق به علت عسر و حرج زوجه 

استعلام:

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده 1130 قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 می‌نمایند، مستدعی است در فرض مذکور بفرمائید.

1- آیا می‌شود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟

2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده 27 قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟

 3- چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتداء زوجه خواهان طلاق بوده است، می‌شود گواهی مذکور را اجرا کرد؟

پاسخ:

1.اگرطرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر مینماید.

2.با توجه به اطلاق ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، ارجاع طرفین به مرکز مشاوره خانواده فرض سؤال را نیز شامل میشود.

3.هر گاه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج از توافق خود منصرف شود و به همین لحاظ متعاقباً از اجرای گواهی مزبور استنکاف ورزد، چنانچه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، مستنداً به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

نظریه مشورتی به شماره 1512/95/7 مورخ 29/06/1395 درخصوص شرایط درخواست طلاق زوجه به علت عدم پرداخت نفقه 

استعلام:

طبق بند۱ از شرایط مندرج در عقد نامه که زوجه وکالت در طلاق رأی به این شرح استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه بهر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبارا و به ایضا هم ممکن نباشد حال سؤال این است چنانچه زوج نفقه مورد حکم را بعد از دادخواست طلاق چه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر طوعا یا کرها پرداخت نماید زوجه حق استفاده از بند ۱ مذکور را جهت طلاق رأی یا اینکه چون نفقه را زوج پرداخت کرده از این شرط برای طلاق نمی تواند استفاده نماید.

پاسخ:

با فرض صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و قطعیت آن و صدور اجرائیه و عدم اجرای حکم مزبور در موعد قانونی از سوی محکوم علیه و عدم امکان اجرای حکم به طریق قانونی، شرط وکالت مذکور در فرض استعلام محقق شده است و زوجه می تواند به استناد تحقق شرط ضمن عقد نکاح و اثبات آن در دادگاه، نسبت به درخواست طلاق اقدام نماید و اعلام آمادگی زوج به پرداخت نفقه و اجرای حکم محکومیت فوق الذکر پس از تحقق شرط، نافی شرط محقق شده، نمی باشد./الف

نظریه مشورتی به شماره 1084/96/7 مورخ 11/05/1396 درخصوص درخواست طلاق از طرف زن و امکان برخورداری از حق نحله 

استعلام:

1.نحله موضوع بند ب قانون مزبور چه زمانی به زوجه تعلق می گیرد؟ آیا لزوما می بایست دادخواست از طرف زوج مطرح شود یا از طرف زوجه هم اگر دعوای طلاق مطرح شد دادگاه مکلف به تعیین نحله است

2.اگردلیل طلاقی که زوج مطرح کرده تخلف زوجه از وظائف زناشویی از جمله عدم تمکین زوجه باشد، بازمی بایست نحله تعیین شود، یعنی همانند اجرت المثل اعم از اینکه زوجه از تکالیف زناشوئی تخلف بکند یا نکند نحله به ایشان تعلق می گیرد؟ نحله با اجرت المثل قابل جمع می باشد یا خیر؟

پاسخ:

شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، کماکان معتبر است)، این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد.

نظریه مشورتی به شماره 7/99/805 مورخ  27/08/ 1399درخصوص درخواست طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج 

استعلام:

مستدعی است نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش مطروحه از سوی همکار محترم قضایی جناب آقای بزار بنایی مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان قم بیان فرمایید: با عنایت به مواد ۲۶،۲۴، ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده حکم الزام زوج به طلاق را قدیم نوع دیگر طلاق به درخواست زوجه که احراز شرایط اعمال وکالت می‌باشد قرار داده است (چرا که بین این دو عبارت «یا» به کار رفته است) و بر این مبنا این دو نوع تصمیم واجد آثار حقوقی متفاوتی نیز می‌باشند سوال این است: آیا مقدمه فوق امکان طرح دعوی طلاق به درخواست زوجه به جهت: ۱- عسر و حرج و ۲- احراز شرایط اعمال وکالت در یک دادخواست با توجه به افتراق این دو از همدیگر وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

صرف نظر از آن‌که، حکم بر الزام زوج به طلاق که در موارد طلاق حاکم موضوع مواد ۱۰۲۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی صادر می‌شود، متفاوت از فرض وکالت زوجه در امر طلاق است که دادگاه وفق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با احراز شرایط اعمال وکالت، حکم بر مأذون بودن زوجه به طلاق به وکالت از زوج صادر می‌کند. اولاً، تقاضای زوجه مبنی بر طلاق به سبب عسر و حرج متفاوت از درخواست وی مبنی بر احراز شرایط اعمال وکالت در امر طلاق است.

ثانیاً، با توجه به این‌که طلاق به سبب عسر و حرج زوجه و یا وکالت وی در امر طلاق دو موجب متفاوت برای طلاق به درخواست زوجه است؛ چنانچه زوجه ضمن دادخواست تقدیمی هر دو موجب را به عنوان جهات درخواست طلاق مطرح کند، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت احراز هر یک از این موجبات، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند و از آن‌جا که خواسته اصلی خواهان، طلاق است؛ طرح دو موجب متفاوت، سبب مردد شدن و جزمی نبودن دعوا موضوع بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از موارد صدور قرار رد دعوا موضوع ماده ۸۹ این قانون نیست.

 ثالثاً، از آن‌جا که احکام و آثار مترتب بر هر یک از موارد صدور حکم الزام زوج به طلاق به سبب احراز عسر و حرج زوجه و حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق متفاوت است، دادگاه به درخواست و انتخاب خواهان در خصوص موجب انتخاب شده حکم صادر می‌کند؛ اما در صورت عدم انتخاب از سوی خواهان، نظر بر این‌که زوجه می‌تواند با اعمال حق وکالت، خود را مطلقه و به عسر و حرج خود پایان دهد، به نظر می‌رسد موجبی برای صدور حکم الزام زوج به طلاق وجود ندارد و دادگاه حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر می‌کند.

رای وحدت رویه شماره 716 مورخ  20/07/1389 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص درخواست طلاق به درخواست زوجه به علت ازدواج مجدد زوجه 

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

نمونه دادخواست طلاق 

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و درود

احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب ………………. فرزند …………….. به ‌موجب سند نکاحیه شماره ………………… مربوط به دفتر رسمی ازدواج ………….. با میزان مهریه …………………. ریال به عقد زوجیت خوانده  جناب …………………… فرزند ………………….. درآمده‌ام..

زوج آقای ……….. به مدت بیش از شش ماه بدون هیچ‌گونه دلیل مشخصی منزل را ترک نموده و با وجود پیگیری‌های مختلف، هنوز خبری از ایشان به ما نرسیده است. علاوه بر این، در این مدت هیچ‌گونه نفقه‌ای به بنده پرداخت نکرده است. نظر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ناظر به شروط عقد نکاح و با توجه اینکه در عسر و حرج قرار گرفته ام ، درخواست طلاق و صدور حکم مبنی طلاق مستدعیست.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

24 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • اینجانب (زوجه) ۱٫۵ سال پیش دادخواست طلاق با کراهت و عسر و حرج با بذل تمام مهریه دادم.
  که مشاور و شورای حل اختلاف داوری شده
  دادگاه و تجدید نظر رد کردن فرجام خواهی به دیوان ارسال کردم، ابلاغیه اعتراض به طرف مقابل امروز ارسال شد (۱۰ مهر)
  و اینکه اگر رد شد مجدد درخواست طلاق با کراهت با بذل تمام مهریه میفرستم
  ایا قاضی که دفعه پیش رد شده ممکنه بدهند یا شعبه دیگرارجاع داده میشود

  پاسخ
 • ببخشید اگر مرد خواهان طلاق یکطرفه باشد، ایا میتواند طلاق بگیرد یا باید اول مهریه را کامل بپردازد و بعد طلاق رسمی صادر شود؟
  اگه مرد نتواند کامل مهریه رابپردازد و خواهان طلاق یکطرفه اس، اوضاع چگونه است؟

  پاسخ
  • زوج می‌تواند هر زمان که بخواهد زوجه خویش را طلاق دهد لیکن حقوق مالی زوجه می‌بایست پرداخت گردد یا تعیین تکلیف شود .مرد دادخواست طلاق می‌دهد قطعیت یابد نسبت به مهریه اعسار می‌دهد

   پاسخ
 • خانمم مهر ماه سال ۱۴۰۱ از طریق ثبت تمام ۱۳۸ سکه مهریه را اجرا گذاشت خانه ماشین زمین توقیف شده بود. خانه را رفع توقیف کردم. زمین را قبل از توقیف وکالت بلا عزل فروخته وپولش را گرفته بودم فعلا زمین توقیف مانده و ماشینم توقیف فیزیکی نشده آیا ایشان قبل از تعیین تکلیف از طریق ثبت دادخواست مهریه از طرق دادگاه می‌تواند ارائه دهد

  پاسخ
 • سلام من در دوران عقد هستم ولی الان به مشکل خوردیم و او به من تهمت زده و همه جا آبروی منو برده حتی صدای منو ضبط میکرده (حتی وقتی مشکلی نداشتیم) دست بزنم داره توی هفت ماه دوران عقد چهار بار به مشکل برخوردیم الان میخواد وسایلی که خریده مثل لباس کفش و گوشی رو پس بگیره میخوام بدونم در چه صورتی نمیتونه؟

  پاسخ
 • دوسال قبل خانم بنده خانه رو ترک کرده، سال قبل حکم عدم تمکین به نفع من صادر شد، چند ماه قبل هم یک اجرائیه روی اون گذاشتم. سوالم اینکه آیا نیازی به اقدام دیگری هست. برای خارج شدن ازین حالت سردرگمی چه اقدامی میتونم انجام بدم.

  پاسخ
 • سلام من از دی ماه پارسال عقد کردم ولی الان اصلا از شوهرم راضی نیستم و دارم جدا میشم
  برای طلاق توافقی موافقت نکرده
  راه دیگه ای به غیر از عسر و حرج هست؟؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشیدمن ده سال ازدواج کردم صاحب دوفرزندم تواین دوران ب شوهرم علاقه ای نداشتم بخاطراینک کسی پشتم نبودجدانشدم ایشون معتادن ناس وسیگارم میکشن اخلاقشون تنده همیشه بهم بی احترامی میکنن و۱۱سال ازم برزگتر توتودوران عقد۲سال یه خانومی روصیغه داشتن من بعدهافهمیدم
  تودرخواست طلاق بدم بجای میرسم؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر خانوم متاهلی هستم ولی شوهرم اصلا نه نیازهامو برطرف میکنه نه توجه و محبت انگار نه انگار همسر داره بعد یه مدت با یکی دیگه آشنا شدم و رابطه شکل گرفت اگه بخوام جدا بشم و شوهرم پیگیر بشه و نهایتا متوجه بشه اینطور ماجرایی بوده چه اتفاقی میفته اگه شکایت کنه؟ اگه شوهرم پرینت تماسارو بگیره و ثابت شه خیانت کردم چی پیش میاد سرم

  پاسخ
  • سلام اول این که کار شما بسیار اشتباه است ولی می توانید طلاق بگیرید در صورت موافقت شوهر . بعد از طلاق هم اگر متوجه بشود چون طلاق گرفته اید و دیگر رابطه ای وجود ندارد کاری نمی شود کرد .

   پاسخ
 • سلام خواهش میکنم پاسخ بدید

  من برای طلاق اقدام کردم و یک دختر ۱۱ ساله دارم ، حضانت اون دختر به چه صورت است؟
  آیا اگر پدرش بخواهد میتواند دخترم را از من بگیرد؟

  پاسخ
 • من از طرف خواهرم دارم این متن رو میذارم و راهنمایی میخواستم
  خواهربنده داری تحصیلات عالیه و موقعیت شغل عالی بودن. دوست ایشان با هزار ترفند و حقه برادرش رو با خواهرم آشنا کرد. ایشان نه تحصیلات نه شغل مناسبی نداشتن
  خانواده هر کاری کردم تا جواب منفی خواهرم مجاب کنند خواهرم ازدواج قبول نکنه ولی اصلا نشد و زبان خواهرم بسته بود و جواب مثبت داد
  از همان دوران نامزدی باحقه و کلک درآمد خواهرم رو در حساب مشترک بود. هزینه تالار طرف داماد را از خواهرم گرفتن و قرار شد بجای آن ماشین پدرشوهر را به نام خواهرم بزنند. اما باز خواهرم کوتاه آمد و چون پدرشوهرش خود را به دروغ وکیل و از نزدیکان ریاست جمهوری اعلام کرده بود اعتماد کرد و سند نزدن… چند سالی از زندگی مشترک آنها گذشت تا تصمیم به مهاجرت کردن. . در این بین داماد بافحاشی خواهرم و چاقو زیر گردن او خانه و ماشینی که خواهرم بعد ازدواج از درآمد خود خریده بود به نام خود کرد. . و ما هرچه تلاش کردیم چشم خواهرم رو به این زندگی باز کنیم نشد… خواهرم فقط میخواست زندگیش رو حفظ کنه. . ولی بعد هفت سال زندگی دیگه تحمل نکرد و به خانه پدری آمد. . و مدت چهار ماه ماند. . ولی دوباره خانواده شوهرش با هزار دوز و کلک او را به مدت ۴۵روز به خانه برگرداندن که این مدت مادرشوهرش او را به دفتر خوانده میبرد تا مهریش را ببخشد… ولی روز آخر خواهرم دوباره به منزل پدرم رجوع کرد چون در آن ۴۵ روز دوباره کتک خورده بود… ویزای خواهرم آمد و ما او را مجاب کردیم که بهتر است مهاجرت کند تا کمی آرامش پیدا کنید و پدرم بتواند طلاق غیابی بگیرد. . بعد چند ماه خواهرم به پدر گفت تا مهریه را ببخشد و فقط طلاق بگیرید… ولی حالا که به رای دادگاه رسیدن دادگاه اعلام کرده بخاطر آمار بالای طلاق رای نمی‌دهیم… بنظر شما ما چکار کنیم تاقاضی رای صادر کند. . پدرشوهر خواهرم همه جا خود را مشاوره رییس جمهور حال اعلام می‌کند حتی قاضی هم باور کرده است

  پاسخ
 • سلام منوشوهرم چهار ساله با هم زندگب میکنیم سه ماه بعد از ازدپاجمون متوجه شدم با یه خانم سن بالا در ارتباطه پیام هاشون رو دیدم ک خانوم نوشته بودن که باردار هستن من باهاشون تماس گرفتم گفتن نمیدونستن زن داره و رابطشون قطع شد تا این ک یک سال بعد متوجه شدم بعد این جریان ایشونو صیغه کرده و خانوم هم مقدار زیادی پول به شوهرم داده بود و کارشون به شکایت کشیده بود و رابطشون تموم شد بعد من درصورتی ک باردار بودم با یه خانم دیگه وارد رابطه شده بود که خانوم میدونست ک زن داره و من باردارم بازم به رابطشون ادامه دادن زمانی که من متوجه شدم دوباره ایشونو هم صیغه کرده من اسکیرین شات پیاماشونو ویس‌هایی ک خانومه براش فرستاد رودارم. شوهرم اعتیاد به قرص ترامادول و شرط بندی توی سایت‌ها پیدا کرده و منو ول کرده با یه بچه پیش اون خانومه نه نفقه میده نه زنگ میزنه هر از گاهی پیام میده ک خوبین بعد گوشیش خاموش میشه من میتونم خیانتشو اثبات کنم؟ دخترم دوماهشه بخوام طلاق بگیرم ازم میگیرتش؟ در ضمن معافیت سربازی شوهرم اعصاب روان هست و بعد از اون هم دوباره بیماستان بستری شد

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر 30سال از زندگی مشترک خواهرم میگذره شوهر خواهرم دست بزن داره توی این چند سال خواهرم قهر نکرده بخاطر بچه هاش تحمل کرده ولی الان دامادم معتاد شده خیلی بد اخلاقی می‌کنه زندگی به بچه ها و خواهر م جهنم کرده دنبال راهی هستم که خواهرم راحت و در کوتاهترین زمان طلاق بگیره

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up