اعتراض به رای کمیسیون اختلافات گمرکی 

اعتراض به رای کمیسیون اختلافات گمرکی 

اعتراض به رای قطعی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، قابل طرح دردیوان عدالت اداری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد. رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به صورت شکلی است و از صدور حکم ماهوی ممنوع می باشند. که با نقض رای کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی در شعب دیوان عدالت اداری، پرونده مجددا به شعبه هم عرض کمیسیون صادرکننده رای قطعی رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع می شود.

 که با فرض اعتراض مجدد مودی به رای کمیسیون هم عرض، پرونده مجددا قابل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است و یا از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری و قبول اعاده دادرسی، شعب دیوان عدالت اداری در این موارد، مجاز به رسیدگی ماهوی به موضوع و صدور حکم می باشند. 

شرایط و نحوه اعتراض به رای کمیسیون اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری | اعتراض به رای قطعی کمیسیون بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری 

به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ، صاحب کالای مقیم در ایران، ظرف مدت 3 ماه و مقیم درخارج از کشور در ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی و رد پذیرش اعتراض به تخلفات گمرکی انتسابی به مودی، می بایست نسبت به ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

 که در حال حاضر با عنایت به الکترونیکی شدن ثبت دعاوی ، معترض با مراجعه به دفتر خدمات قضایی امکان ارسال سیستمی دادخواست و ضمائم خود را به دبیرخانه دیوان عدالت اداری را دارد و ضرورتی به مراجعه به دفاتر دیوان عدالت اداری در دادگستری های مراکز استان یا مراجعه به دبیرخانه دیوان عدالت اداری در تهران نمی باشد. ابطال تمبر غیرمالی جهت ثبت شکایت نیزکفایت می نماید.

نکته مهم اینکه چنانچه معترض بنای بر ثبت حضوری شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد، می بایست نسبت به طرح اعتراض در فرم های مخصوص دادخواست اقدام نماید.

مهلت اعتراض به رای قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری 

به موجب تبصره 4 ماده 146 قانون امور گمرکی مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. که به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری این مهلت برای اشخاص مقیم در کشوربه 3 ماه و مقیم در خارج از کشور به 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به مودی تغییر یافته است.

تشریفات و نحوه رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری 

رسیدگی به دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری جز در مواردی که نص صریح وجود دارد، به صورت شکلی است و دیوان عدالت اداری به موجب بند 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ،رای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی، صرفا نسبت به بررسی صحت و سقم ادعای نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها اقدام می نماید و از ورود در ماهیت موضوع و صدور حکم ماهوی ممنوع است.

که با ثبت شکایت نسبت رای قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری و تعیین شعبه، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با احراز تکمیل بودن پرونده اقدام به ارسال یک نسخه از دادخواست به همراه ضمایم به طرف دعوا می نماید. خوانده موظف است، ظرف مهلت یک ماه نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید. با حصول پاسخ، شعب دیوان در وقت نظارت و در صورت لزوم اقدام به تکمیل تحقیقات و ارجاع به کارشناسی و در غیر اینصورت اقدام به رسیدگی می نماید. که رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری و بدون تشکیل جلسه رسیدگی است. در فرض پذیرش رای کمیسیون، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نسبت به تایید رای اقدام می نماید. که رای صادره قابل  تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در غیر اینصورت سازمان گمرک می تواند به عنوان تجدیدنظرخواه نسبت به ثبت تجدیدنظرخواهی خود اقدام نماید.

چنانچه رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نسبت به نقض رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اقدام نماید. کمیسیون هم عرض رسیدگی به اختلافات گمرکی با لحاظ ایرادات اعلامی دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی مجدد است. که رای صادره از سوی مودی بازهم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. که دیوان عدالت اداری این بار نسبت به رسیدگی ماهوی و حل وفصل اختلاف گمرکی اقدام می نماید.

ولی اگر دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت صاحب کالا اقدام نماید، صاحب کالا می تواند نسبت به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری از طریق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری و یا اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری جهت نقض رای صادره اقدام نماید.

نحوه اعاده دادرسی نسبت به رد شکایت نسبت به رای کمیسیون اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری | اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت رای کمیسیون اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری

چنانچه شکایت صاحب کالا در دیوان عدالت اداری رد گردد. صاحب کالا می تواند از طریق اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به درخواست نقض رای شعبه دیوان عدالت اداری اقدام نماید. اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری یکی از طرق اعاده دادرسی از آرای دیوان عدالت اداری  به جهت مخالفت رای صادره با با شرع یا قانون است که از طریق رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری انجام می شود.

با توجه به اینکه اعتراض موضوع ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و رای متعاقب دیوان عدالت اداری، تنها برای یک بار قابلیت طرح دارد و احتمال پذیرفته شدن اعتراض بسیار کم است  و رسیدگی و دادرسی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری و تنها از طریق تبادل لوایح انجام می شود و امکان ملاقات و صحبت حضوری با قضات رسیدگی کننده برای اقناع پذیرش درخواست وجود ندارد

بر همین اساس با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی گمرکی همچون، اعتراض به تخلفات گمرکی، اعتراض به جرایم گمرکی و ضبط ضمانت نامه های گمرکی، اختلاف در تشخیص تعرفه کالا، اختلاف در تشخیص ارزش کالا،  بهره مندی از خدمات وکیل متخصص گمرکی و آشنا به قوانین دیوان عدالت اداری، نقش بسزایی در جهت نحوه طرح صحیح دعوا و ممانعت از تضییع حقوق صاحبین کالا، در شعب دیوان عدالت اداری خواهد شد.

 بر همین اساس، موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص وکلای متبحر و دارای سابقه فعالیت قضایی در دیوان عدالت اداری آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی درخصوص کلیه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری اعلام می نماید.

آیا امکان اعاده دادرسی از رای رد شکایت اعتراض به رای کمیسیون اختلافات گمرکی در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

خیر، با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری ، عامدا به جای عبارت (رای) از واژه (حکم) استفاده نموده است. این تغییر رویکرد و نحوه انشاء قانون، دایره قلمروی آرای قابل اعاده دادرسی را صرفا به احکام محدود نموده است. بنابراین قرارهای صادره ولو قطعی و تحت هرعنوان از شمول مقررات اعاده دادرسی ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری خارج شده است. نتیجتا تنها طریق اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، نسبت به قرار رد شکایت اعتراض به رای کمیسیون حل اختلافات گمرکی، اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

ولی اگر پرونده با نقض رای از سوی دیوان عدالت اداری؛ مجددا به کمیسیون هم عرض حل اختلافات گمرکی ارجاع شود و مودی بازهم نسبت به رای صادره معترض باشد، با توجه به اینکه شعب دیوان عدالت اداری در این فرض مجوز ورود در ماهیت موضوع و صدور حکم ماهوی را خواهد یافت، با صدورحکم قطعی از سوی شعبه دیوان و با شرط وجود یکی از جهات شش گانه مصرحه در ماده 98 و رعایت سایر شرایط مصرحه در قانون دیوان عدالت اداری امکان اعاده دادرسی در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان عدالت اداری وجود دارد.

آیا امکان اعاده دادرسی از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی وجود دارد؟

خیر، با عنایت به اینکه کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی از مراجع شبه قضایی می باشند و عنوان مرجع قضایی به آن اطلاق نمی شود، برهمین اساس با توجه به تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 برای آرای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی وجود ندارد.

آیا امکان اعاده دادرسی از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رد شکایت اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

خیر، با عنایت به با جایگاه نظارتی دیوان عدالت اداری و عدم اطلاق عنوان مرجع قضایی به آن و نیز نص صریح مقرردر تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای صادر شده از شعبات دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up