اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا 

اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا 

اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا زمانی بروز می نماید که کارشناسان گمرک قبل از ترخیص کالا یا بعد از آن متوجه بروز اشتباه در تعیین کد تعرفه گمرکی کالا از سوی صاحب کالا یا نماینده وی می شوند. که براساس ماده ۶۷ آیین نامه قانون امور گمرکی چنانچه در جریان ارزیابی قبل از ترخیص کالا اختلافاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظف شده اند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورتجملس تخلف حاکی از شرح اختلاف را از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رئیس گمرک ارایه نمایند. ولی چنانچه کشف اشتباه بعد از ترخیص کالا باشد، گمرک می بایست به دریافت مابه التفاوت و جریمه قانونی اقدام نماید.

در مقابل صاحب کالا یا نماینده وی می تواند از طریق کارشناسان و مدیران گمرک اجرایی  و واحدهای ستادی گمرک نسبت به رفع اختلاف اقدام نمایند. ولی چنانچه کماکان نسبت به نظریه گمرک معترض باشند، می توانند با مراجعه به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی نسبت به رفع اختلاف اقدام نمایند. 

مصادیق اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا | مصادیق اختلافات ناشی از کد تعرفه گمرکی 

مصادیق مبتلابه و شایع اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا عبارتند از:

  1. نزول ارزش در وادرات قبل از ترخیص کالا
  2. نزول ارزش صادرات
  3. بیش اظهاری در واردات بعد از ترخیص کالا
  4. بیش بود ارزش در صادرات
  5. اضافه پرداختی

مراحل ایجاد اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا | مراحل ایجاد اختلافات ناشی از کد تعرفه گمرکی 

  • اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا قبل از ترخیص کالا 

به موجب ماده 67 قانون امور گمرکی چنانچه در جریان ارزیابی قبل از ترخیص کالا اختلافاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظف شده اند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورتجملس تخلف حاکی از شرح اختلاف را از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رییس گمرک ارایه نمایند. درمقابل مودی یا نماینده وی می تواند از طریق واحدهای ستادی گمرک و کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی نسبت به رفع اختلاف اقدام نمایند.

  • اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا بعد از ترخیص کالا 

چنانچه بعد از ترخیص کالا گمرک متوجه مغایرت در تعرفه کالا شود، می بایست نسبت به دریافت مابه التفاوت از صاحب کالا اقدام نماید. در مقابل نیز صاحب کالا می تواند به مانند مغایرت تعرفه قبل از ترخیص از طریق واحدهای ستادی گمرک و کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی نسبت به رفع اختلاف اقدام نمایند.

شرایط اعتراض صاحب کالا به تعرفه تعیین شده کالا توسط گمرک | شرایط اعتراض به کد تعرفه گمرکی 

صاحب کالا می بایست اعتراض خود نسبت به را ظرف ۳۰ روز از تاریخ تشخیص گمرک اجرایی مطرح نماید. در صورت بقای اختلاف، صاحب کالا موظف است ، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نظریه گمرک، در کمیسیون حل و فصل اختلافات گمرکی طرح دعوا نماید.

ولی چنانچه اعتراض در مهلت های مقرر اعلامی انجام نشود، صاحب کالا می تواند ظرف 6 ماه با تودیع تامین مناسب تقاضای رسیدگی به پرونده را در کمسیون حل و فصل اختلافات گمرکی را نماید.

جریمه های اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا | جریمه کشف مغایرت در تعرفه کد گمرکی کالا چقدر است؟ 

به موجب ماده 108 قانون امور گمرکی غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است. کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک جریمه های از ده درصد تا صد در صد مابه التفاوت دریافت می شود.

ولی در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد، علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جریمه ماخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد مابه التفاوت باشد.

در مواردی هم که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد، درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارایه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.

شرایط و نحوه اعتراض به جریمه های اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا | اعتراض به جریمه های تخلف از مقررات کد تعرفه گمرکی 

به موجب  ماده 111 قانون امور گمرکی، مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی چنانچه به جریمه مطالباتی گمرک معترض باشد، هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن معترض باشند، می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل اعتراض خود را با مدارک و دلایل به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه ارائه نماید.

مراجع رسیدگی کننده به اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا | کمیسیون رسیدگی به اختلاف صاحب کالا و گمرک در تعرفه کد گمرکی کالا

به موجب تبصره 5 ماده 144 قانون امور گمرکی و ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، اختلافات گمرکی، ابتدا در واحدهای ستادی گمرک مورد اظهارنظر قرار می گیرد و چنانچه صاحب کالا یا نماینده وی کماکان به اعتراض خود باقی باشد، مراتب اعتراض وی از طریق رییس گمرک ایران یا نماینده وی به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع خواهد شد. که متعاقبا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

مرجع اداری رسیدگی کننده به اختلافات گمرکی  ناشی از تعرفه کالا | واحدهای ستادی رسیدگی کننده به اختلافات صاحب کالا و گمرک در تعرفه کالا 

صاحب کالا یا نماینده وی درصورتی که درخصوص تعرفه گمرکی کالا با گمرک اختلاف نظرداشته باشند بهتر است، در وهله اول موضوع را با مسئولین مربوط و کارشناسان گمرک اجرایی مطرح نمایند، که چه بسا منتج به نتیجه مطلوب مودی گردد. در سایر موارد که اختلافات در گمرک محل ترخیص کالا حل و فصل نشود، درخواست می شود، پرونده به  دفتر ستادی تعرفه کالا در گمرک ایران ارجاع شود.

که درچنین مواردی، گمرک اجرایی، گزارشی مکتوبی را تهیه و به دفترمربوطه ارسال می نماید و دفتر ستادی با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی صاحب کالا یا نماینده وی، نسبت به موضوع مطروحه تصمیم گیری خواهد نمود. ولی اگر صاحب کالا بازهم نسبت به تصمیم واحد ستادی گمرک معترض باشد، می تواند از طریق رییس گمرک ایران یا نماینده وی ، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون های حل وفصل اختلاف گمرکی را نماید. که این کمیسیون ها به مانند یک دادگاه اداری عمل می نمایند. که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

کمیسیون های رسیدگی کننده به اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا | مراحل رسیدگی به اختلافات اشخاص با گمرک در تعرفه کالا

به موجب ماده 144 قانون امورگمرکی، کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا، تعرفه، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مقررات گمرکی را برعهده دارند. که مقدمات ارجاع پرونده و نحوه رسیدگی در این کمیسیون ها بشرح زیر است.

  • الف.کمیسیون بدوی حل و فصل اختلافات گمرکی  ناشی از تعرفه کالا 

چنانچه صاحب کالا علیرغم مراجعات به کارشناسان و مدیران گمرک اجرایی و دفتر ستادی تعیین تعرفه کالا درگمرک ، به اعتراض خود کماکان باقی باشد، می تواند به استناد تبصره 5 ماده 144 قانون امور گمرکی، با ارائه درخواست مکتوب خطاب به رییس گمرک ایران یا معاون وی ، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی رسیدگی به حل و فصل اختلافات گمرکی را نماید.

نکته مهم اینکه، برای طرح اختلاف در کمیسیون بدوی ، صاحب کالا باید نیم درصد (5/. ./. ) مبلغ مورد اختلاف در ارزش کالا را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. درغیراینصورت پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ارجاع نخواهد شد.

درصورتی که رای صادره از سوی کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی؛ در تایید نظریه گمرک باشد، مبلغ مذکور به درآمد قطعی دولت منظور خواهد شد.

ولی درفرضی که رای به نفع مودی باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی ارجاع شود و نهایتا رای کمیسیون به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده حق رسیدگی به صاحب کالا مسترد خواهد شد.

ب.کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا | آیا رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در خصوص تعرفه کالا قابل اعتراض است؟

به موجب تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی، رای کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلاف گمرکی قطعی ولارم الاجرا است. مگر در مواردی مبلغ مابه التفاوت  بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ( 50.000.00 ) ریال باشد، که در این صورت صاحب کالا می تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

نکته مهم اینکه، مودی، به موجب تبصره 1 ماده 146 قانون امور گمرکی، برای طرح مجدد اعتراض خود درکمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی، باید معادل یک درصد ( 1./. ) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رای صادره عینا در تائید نظریه گمرک باشد، به موجب تبصره 2 ماده 209 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مبلغ مذکور به درآمد قطعی دولت منظورخواهد شد، لیکن در صورتی که رای کمیسیون تجدیدنظر به نفع مودی باشد، مبلغ سپرده مسترد خواهد شد. آرای صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی قطعی و لازم الاجرا می باشد.

البته قطعیت رای مانع طرح درخواست دستورموقت و طرح شکایت دردیوان عدالت اداری نمی باشد.

اعضای کمیسیون بدوی حل و فصل اختلافات گمرکی  ناشی از تعرفه کالا 

به موجب ماده 144 قانون امور گمرکی، اعضای کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی  مرکب از:

الف. چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب. دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ. یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارایی
ت. یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث. یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
با توجه به تبصره ماده 144 قانون امور گمرکی، اعضای کمیسیون بدوی از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه‌های مختلف انتخاب می‌شوند.

هزینه حق رسیدگی در کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا 

طبق تبصره 5 ماده 144 قانون امور گمرکی، صاحب کالا باید نیم درصد مبلغ مورد اختلاف در ارزش کالا با گمرک را به عنوان حق رسیدگی به حساب سپرده واریز نماید.

تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف در کمیسیون بدوی حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا 

براساس ماده 209 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، با ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی وقت رسیدگی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی تعیین و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ابلاغ خواهد شد. عدم حضور مودی یا نماینده وی بدون عذرموجه مانع رسیدگی نخواهد بود. محل تشکیل کمیسیون ها در گمرک ایران است.

به موجب ماده 211 آیین نامه اجرایی مذکور؛ صاحب کالا یا نماینده وی، جهت اشرافیت به پرونده و امکان ارائه دفاعیات تخصصی می تواند با تقاضای کتبی از روسای کمیسیون ها پرونده خود را قبل از تشکیل جلسه رسیدگی در محل کمیسیون ها و تحت نظر مسوول مربوط مطالعه نمایند. برداشتن هرگونه تصویر یا رونوشت یا اضافه نمودن مدارک جدید منوط به کسب اجازه می باشد.

جلسات کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی با حضور حداقل 5 عضو کمیسیون رسمیت خواهد داشت و مصوبات آنها با رای اکثریت کل اعضا ( حداقل 5 نفر ) معتبر است.

مصوبات کمیسیون نسبت به هر پرونده باید درهمان جلسه روی ورقه چاپی مخصوص منعکس می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید، اعم از اینکه تصمیم متخذه، تصمیم نهایی باشد و یا ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول و یا برای رفع نقص پرونده یا تحصیل نظر کارشناس یا آزمایشگاه قرار مقتضی صادر گردد.

هر گاه در موضوعی رای کمیسیون به اکثریت صادر شود، اعضایی که با اکثریت موافق نیستند، نظر خود را در زیر ورقه رای به عنوان اقلیت قید و امضا می نمایند.

نکته مهم اینکه، به موجب بند ت ماده 216 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر دارای اختیارات وسیعی جهت کشف واقع می باشد و می توانند هرگونه تحقیق یا اقدامی را جهت کشف واقعیت انجام دهند.ازجمله اینکه در مواردی کمیسیون مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کالا را ضروری بداند، یک یا چند نفر از اعضا را برای بازدید و مطالعه پرونده و تهیه گزارش مامور می نمایند.

مضافا در مواردی که کمیسیون لازم بداند، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف دستگاه های دولتی معرفی شده اند، ارجاع نموده و حق الزحمه کارشناسی ( غیردادگستری ) و طرفی که باید آن را پرداخت نماید تعیین می کند، و یا صورتی که صاحب کالا یا نماینده وی اثبات ادعای خود را منوط به اخذ استعلام یا ارسال رونوشت اسناد و مدارک از اشخاص حقوقی بنماید، کمیسیون ضمن ارائه نامه به متقاضی، اشخاصی حقوقی را به موجب ماده 217 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، موظف به ارائه رونوشت اسناد و مدارک مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می نماید.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ، به موجب ماده 215 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کمیسیون ها جهت صدور رای موظفند، برای تشخیص کالا متن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، یادداشت های توضیحی آن و آرای صادره از سوی شورای همکاری گمرکی درخصوص طبقه بندی کالا و در سایر موارد قوانین و مقررات مربوط را به طور دقیق ملاک عمل قرار داده و در اوراق رای صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون بدوی حل و فصل اختلافات گمرکی در کمیسیون تجدیدنظر گمرکی ناشی از تعرفه کالا

به موجب تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی، صاحب کالا مکلف است، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ثبت اعتراض اقدام نماید.

اعضای کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا

به موجب ماده 146 قانون امور گمرکی، کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:

الف.یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر ( رییس )

ب.یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رییس کل گمرک ایران ( نایب رییس)

پ.یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر

ت.یک نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه

ث.یک نفر از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رییس اتاق یا یک نفر از اعضای هیات رییسه اتاق تعاون به انتخاب رییس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها.

هزینه حق رسیدگی در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا

براساس تبصره 1 ماده 146 قانون امور گمرکی، برای طرح مجدد اعتراض در کمیسیون تجدیدنظراختلافات گمرکی، سپردن مبلغ یک درصد مبلغ مورد اختلاف در ارزش کالا، به عنوان حق رسیدگی ضروری است. که با فرض نقض تصمیم گمرک مبالغ سپرده واریزی در مراحل بدوی و تجدیدنظر به مودی باز می گردد.

شرایط و نحوه اعتراض به رای کمیسیون بدوی حل و فصل اختلافات گمرکی در کمیسیون تجدیدنظر گمرکی ناشی از تعرفه کالا

چنانچه علیرغم ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی، مودی کماکان قائل به تضییع حقوق خود باشد، می تواند با ثبت درخواست و سپردن یک درصد مبلغ مورد اختلاف با گمرک به عنوان حق رسیدگی نسبت به طرح اعتراض در کمیسیون تجدیدنظراقدام نماید. درغیراینصورت از ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر امتناع خواهد شد و پرونده در کمیسیون بدوی قطعیت خواهد یافت و صرفا از طریق ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری امکان نقض رای صادره وجود خواهد داشت.

تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا

تشریفات و نحوه دادرسی و حدود صلاحیت و وظایف کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی مشابه با مقررات کمیسیون بدوی است که در مقاله تقدیمی توضیح داده شد. با این تفاوت که جلسات کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی با حضور تمامی اعضا ( 5 نفر ) رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضا ( حداقل سه نفر ) معتبر است.

نحوه ابلاغ رای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا

طبق ماده 217 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، پس از صدور رای از سوی کمیسیون ها، مسوول واحد امور کمیسیونها رای  را برای ملاحظه  رییس گمرک ایران ارسال و وی پس از قید عبارت ( ملاحظه شد ) رای را در جهت ابلاغ به مودی از طریق دفتر ستادی مربوطه به کمیسیون اعاده خواهد نمود.

نحوه اعتراض به رای قطعی کمیسیون تجدید نظر حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا در دیوان عدالت اداری | اعتراض به رای کمیسیون حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا در دیوان عدالت اداری  

براساس تبصره 4 ماده 146 قانون امور گمرکی و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، امکان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی صادره از کمیسون های بدوی و تجدیدنظر اختلافات گمرکی، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با احراز تکمیل بودن پرونده، اقدام به ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمایم به طرف دعوا می نماید. خوانده موظف است، ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید. با حصول پاسخ، شعبه بدوی دیوان در وقت نظارت و در صورت لزوم با تکمیل تحقیقات و ارجاع به کارشناسی اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید. رسیدگی در دیوان عدالت اداری غالبا غیرحضوری و بدون تشکیل جلسه رسیدگی است.

با توجه به جایگاه نظارتی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان عدالت اداری، بدوا اقدام به رسیدگی شکلی می نماید و از دیوان عدالت اداری از ورود در ماهیت پرونده ممنوع می باشد و در فرض نقض شدن رای کمیسیون حل و فصل اختلافات گمرکی ، پرونده به کمیسیون هم عرض صادرکننده رای قطعی ارسال خواهد شد و کمیسیون هم عرض گمرکی، موظف است، با توجه به ایرادات اعلامی دیوان عدالت اداری، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

حال اگر رای کمیسیون هم عرض هم مورد قبول مودی نبود. مودی می تواند مجددا نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید، شعب دیوان این بار با ورود در ماهیت موضوع اقدام به صدور حکم ماهوی می نماید.

ولی اگر دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت اقدام نمود، مودی می تواند نسبت به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری از طریق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری و یا اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری جهت نقض رای صادره اقدام نماید.

که با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی گمرکی، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص گمرکی و وکیل دیوان عدالت اداری و آشنا به قوانین امور گمرکی، نقش بسزایی در جهت نحوه طرح صحیح دعاوی گمرکی و ممانعت از تضییع حقوق در کمیسیون های رسیدگی به دعاوی گمرکی و مراجع قضایی و شعب دیوان عدالت اداری خواهد شد.

برهمین اساس، موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص وکلای متبحر گمرکی و نیز دارای سابقه فعالیت قضایی در دیوان عدالت اداری آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی درخصوص کلیه دعاوی گمرکی اعلام می نماید.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up