اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا

اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا

اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا های وارداتی و صادراتی تعیین شده از سوی گمرک، ظرف مدت 30 روز از تعیین ارزش کالا درگمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض است و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای گمرکی در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است. 

مصادیق اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا | مصادیق اختلاف گمرک و صاحب کالا در ارزش کالای وارداتی و صادراتی 

  • نزول ارزش در واردات قبل از ترخیص
  • نزول ارزش در واردات بعد از ترخیص
  • اضافه پرداختی (ناشی از ارزش کالای اظهاری)
  • بیش بودن ارزش در واردات
  • نزول ارزش در صادرات
  • بیش اظهاری ارزش در صادرات
  • ارزش کالای قاچاق

نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالای ورودی ( وارداتی ) در اختلافات گمرکی 

به موجب ماده 14 قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از، ارزش بهای خرید کالا در مبدا یه اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل ( سیف ) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین گمرک تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

نکته مهم اینکه، درتعیین ارزش گمرکی موارد ذیل ، درصورت پرداخت به هزینه های ارزش گمرکی افزوده خواهد شد.

الف.حقوق مالکیت معنوی

ب.هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشورها

پ.ظروف و محفظه ها

ت.مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تامین شده توسط خریدار

نحوه محاسبه ارزش کالا چنانچه ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا مورد پذیرش گمرک نباشد، به چه صورت است؟

به موجب ماده  15 قانون امور گمرکی چنانچه سیاهه خرید به گمرک ارائه نشود یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول، مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روش های ذیل تعیین می شود:

الف. سوابق ترخیص کالای همزمان از همان کشور مبدا

ب. سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدا

پ. قیمت فروش کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم

ت. ارزش محاسباتی برمبنای عوامل متشکله

ث. ارزش گذاری کالا بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روش های فوق الذکر

نکته مهم اینکه، به موجب تبصره ماده 15 قانون امور گمرکی، رعایت تقدم و تاخر در به کارگیری روش های فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست وارد کننده، ترتیب کاربردی روش های سوم و چهارم قابل جابجایی است. که شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اشاره شده است.

اگر ارزش گمرکی کالای ورودی متفاوت از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده باشد ، شامل هزینه‌های ذیل نمی‌شود؟ 

به موجب تبصره 2 ماده قانون امور گمرکی ، چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی متفاوت از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده باشد متمایز باشد، شامل هزینه ها یا موارد زیر نمی شود:

الف.هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها

هزینه حمل ‌و نقل پس از ورود کالا.ب

هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث.پ

هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیت های بازاریابی برای کالا.ت

حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده.ث

ج.ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل های ضبط شده در نرم افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه، دراین موارد ارزش خام محاسبه می شود.

البته (( اطلاعات و دستورالعمل ها )) شامل ضبط های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین (( حاملین اطلاعات )) شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادی ها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.

آیا در صورت بقای اختلاف در ارزش کالای وارداتی صاحب کالا می تواند کالا را از گمرک پرداخت ترخیص کند؟

بله، صاحب کالا چنانچه بنای بر طرح اعتراض در واحدهای ستادی و کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی را داشته باشد با رعایت دو شرط می تواند نسبت به ترخیص کالای وارداتی خود اقدام نماید.

1.پرداخت حقوق ورودی به صورت نقدی و به صورت قطعی بنا بر اظهار صاحب کالا

2.تودیع تفاوت و جریمه احتمالی به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی

مهلت و نحوه اعتراض به اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا | مهلت اعتراض به ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی

به موجب ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک، ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض است. که درکمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی به عمل می آید. لیکن رسیدگی به این اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده ( 135 ) قانون امور گمرکی، کماکان درصلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

توضیح تکمیلی اینکه، به موجب ماده 135 قانون امور گمرکی، مقرر شده است، هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد، وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است، گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری گمرک به عمل می آید.

مراجع رسیدگی کننده به اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا | کمیسیون رسیدگی به اختلاف صاحب کالا و گمرک در ارزش کالا

به موجب تبصره 5 ماده 144 قانون امور گمرکی و ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، اختلافات گمرکی، ابتدا در واحدهای ستادی گمرک مورد اظهارنظر قرار می گیرد و چنانچه مودی کماکان به اعتراض خود باقی باشد، از طریق رییس گمرک ایران یا نماینده وی به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع می شود.

مرجع اداری رسیدگی کننده به اختلافات گمرکی  ناشی از ارزش کالا | واحدهای ستادی رسیدگی کننده به اختلافات صاحب کالا و گمرک در ارزش کالا 

صاحب کالا یا نماینده وی در صورتی که در خصوص ارزش گذاری کالا از سوی گمرک اختلاف نظر داشته باشند بهتر است، در وهله اول موضوع را با مسئولین مربوط و کارشناسان گمرک اجرایی مطرح نمایند، که چه بسا منتج به نتیجه مطلوب مودی گردد. در سایر موارد که اختلافات در گمرک محل ترخیص کالا حل و فصل نشود، درخواست می کنیم، پرونده به دفتر ستادی تعیین ارزش کالا در گمرک ایران ارجاع شود.

که در چنین مواردی، گمرک اجرایی، گزارشی مکتوبی را تهیه و به دفتر مربوطه ارسال می نماید و دفتر ستادی با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی صاحب کالا یا نماینده وی، نسبت به موضوع مطروحه تصمیم گیری خواهد نمود. ولی اگر صاحب کالا باز هم نسبت به تصمیم واحد ستادی گمرک معترض باشد، می تواند از طریق رییس گمرک ایران یا نماینده وی ، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون های حل و فصل اختلاف گمرکی را نماید. که این کمیسیون ها به مانند یک دادگاه اداری عمل می نمایند. که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

کمیسیون های رسیدگی کننده به اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا | مراحل رسیدگی به اختلافات اشخاص با گمرک در ارزش کالا

به موجب ماده 144 قانون امور گمرکی، کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به اختلافات فی مابین گمرک و مودی نسبت به تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مقررات گمرکی را برعهده دارند. که مقدمات ارجاع پرونده و نحوه رسیدگی در این کمیسیون ها بشرح زیر است.

الف.کمیسیون بدوی حل و فصل اختلافات گمرکی  ناشی از ارزش کالا 

چنانچه صاحب کالا علیرغم مراجعات به کارشناسان و مدیران گمرک اجرایی و دفتر ستادی تعیین ارزش کالا در گمرک ، به اعتراض خود کماکان باقی باشد، می تواند به استناد تبصره 5 ماده 144 قانون امور گمرکی، با ارائه درخواست مکتوب خطاب به رییس گمرک ایران یا معاون وی ، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی رسیدگی به حل و فصل اختلافات گمرکی را نماید.

نکته مهم اینکه، برای طرح اختلاف در کمیسیون بدوی ، صاحب کالا باید نیم درصد (5/. ./. ) مبلغ مورد اختلاف در ارزش کالا را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در غیر اینصورت پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ارجاع نخواهد شد.

در صورتی که رای صادره از سوی کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی؛ در تایید نظریه گمرک باشد، مبلغ مذکور به درآمد قطعی دولت منظور خواهد شد.

 لکن در فرضی که رای به نفع مودی باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی ارجاع شود و نهایتا رای کمیسیون به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده حق رسیدگی به صاحب کالا مسترد خواهد شد.

ب.کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا | آیا رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل اعتراض است؟

طبق تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی، رای کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلاف گمرکی قطعی و لازم الاجرا است. مگر در مواردی مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ( 50.000.00 ) ریال باشد، که در این صورت صاحب کالا می تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

نکته مهم اینکه، مودی، به موجب تبصره 1 ماده 146 قانون امور گمرکی، برای طرح مجدد اعتراض خود در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی، باید معادل یک درصد ( 1./. ) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رای صادره عینا در تائید نظریه گمرک باشد، به موجب تبصره 2 ماده 209 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مبلغ مذکور به درآمد قطعی دولت منظورخواهد شد، لیکن در صورتی که رای کمیسیون تجدیدنظر به نفع مودی باشد، مبلغ سپرده مسترد خواهد شد. آرای صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی قطعی و لازم الاجرا می باشد.

البته قطعیت رای مانع طرح درخواست دستور موقت و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

اعضای کمیسیون بدوی حل و فصل اختلافات گمرکی  ناشی از ارزش کالا 

به موجب ماده 144 قانون امور گمرکی، اعضای کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی  مرکب از:

الف. چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب. دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ. یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارایی
ت. یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث. یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
با توجه به تبصره ماده 144 قانون امور گمرکی، اعضای کمیسیون بدوی از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه‌های مختلف انتخاب می‌شوند.

هزینه حق رسیدگی در کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا 

طبق تبصره 5 ماده 144 قانون امور گمرکی، صاحب کالا باید نیم درصد مبلغ مورد اختلاف در ارزش کالا با گمرک را به عنوان حق رسیدگی به حساب سپرده واریز نماید.

تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف در کمیسیون بدوی حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا 

براساس ماده 209 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، با ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی وقت رسیدگی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی تعیین و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ابلاغ خواهد شد. عدم حضور مودی یا نماینده وی بدون عذرموجه مانع رسیدگی نخواهد بود. محل تشکیل کمیسیون ها در گمرک ایران است.

به موجب ماده 211 آیین نامه اجرایی مذکور؛ صاحب کالا یا نماینده وی، جهت اشرافیت به پرونده و امکان ارائه دفاعیات تخصصی می تواند با تقاضای کتبی از روسای کمیسیون ها پرونده خود را قبل از تشکیل جلسه رسیدگی در محل کمیسیون ها و تحت نظر مسوول مربوط مطالعه نمایند. برداشتن هرگونه تصویر یا رونوشت یا اضافه نمودن مدارک جدید منوط به کسب اجازه می باشد.

جلسات کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی با حضور حداقل 5 عضو کمیسیون رسمیت خواهد داشت و مصوبات آنها با رای اکثریت کل اعضا ( حداقل 5 نفر ) معتبر است.

مصوبات کمیسیون نسبت به هر پرونده باید درهمان جلسه روی ورقه چاپی مخصوص منعکس می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید، اعم از اینکه تصمیم متخذه، تصمیم نهایی باشد و یا ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول و یا برای رفع نقص پرونده یا تحصیل نظر کارشناس یا آزمایشگاه قرار مقتضی صادر گردد.

هر گاه در موضوعی رای کمیسیون به اکثریت صادر شود، اعضایی که با اکثریت موافق نیستند، نظر خود را در زیر ورقه رای به عنوان اقلیت قید و امضا می نمایند.

نکته مهم اینکه، به موجب بند ت ماده 216 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر دارای اختیارات وسیعی جهت کشف واقع می باشد و می توانند هرگونه تحقیق یا اقدامی را جهت کشف واقعیت انجام دهند.از جمله اینکه در مواردی کمیسیون مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کالا را ضروری بداند، یک یا چند نفر از اعضا را برای بازدید و مطالعه پرونده و تهیه گزارش مامور می نمایند.

مضافا در مواردی که کمیسیون لازم بداند، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف دستگاه های دولتی معرفی شده اند، ارجاع نموده و حق الزحمه کارشناسی ( غیردادگستری ) و طرفی که باید آن را پرداخت نماید تعیین می کند، و یا صورتی که صاحب کالا یا نماینده وی اثبات ادعای خود را منوط به اخذ استعلام یا ارسال رونوشت اسناد و مدارک از اشخاص حقوقی بنماید، کمیسیون ضمن ارائه نامه به متقاضی، اشخاصی حقوقی را به موجب ماده 217 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، موظف به ارائه رونوشت اسناد و مدارک مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می نماید.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ، به موجب ماده 215 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کمیسیون ها جهت صدور رای موظفند، برای تشخیص کالا متن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، یادداشت های توضیحی آن و آرای صادره از سوی شورای همکاری گمرکی در خصوص طبقه بندی کالا و در سایر موارد قوانین و مقررات مربوط را به طور دقیق ملاک عمل قرار داده و در اوراق رای صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون بدوی حل و فصل اختلافات گمرکی در کمیسیون تجدیدنظر گمرکی ناشی از ارزش کالا

به موجب تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی، صاحب کالا مکلف است، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ثبت اعتراض اقدام نماید.

اعضای کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا

به موجب ماده 146 قانون امور گمرکی، کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:

الف.یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر ( رییس )

ب.یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رییس کل گمرک ایران ( نایب رییس)

پ.یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر

ت.یک نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه

ث.یک نفر از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رییس اتاق یا یک نفر از اعضای هیات رییسه اتاق تعاون به انتخاب رییس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها.

هزینه حق رسیدگی در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا

براساس تبصره 1 ماده 146 قانون امور گمرکی، برای طرح مجدد اعتراض در کمیسیون تجدیدنظراختلافات گمرکی، سپردن مبلغ یک درصد مبلغ مورد اختلاف در ارزش کالا، به عنوان حق رسیدگی ضروری است. که با فرض نقض تصمیم گمرک مبالغ سپرده واریزی در مراحل بدوی و تجدیدنظر به مودی باز می گردد.

شرایط و نحوه اعتراض به رای کمیسیون بدوی حل و فصل اختلافات گمرکی در کمیسیون تجدیدنظر گمرکی ناشی از ارزش کالا

چنانچه علیرغم ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی، مودی کماکان قائل به تضییع حقوق خود باشد، می تواند با ثبت درخواست و سپردن یک درصد مبلغ مورد اختلاف با گمرک به عنوان حق رسیدگی نسبت به طرح اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر اقدام نماید. در غیر اینصورت از ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر امتناع خواهد شد و پرونده در کمیسیون بدوی قطعیت خواهد یافت و صرفا از طریق ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری امکان نقض رای صادره وجود خواهد داشت.

تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا

تشریفات و نحوه دادرسی و حدود صلاحیت و وظایف کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی مشابه با مقررات کمیسیون بدوی است که در مقاله تقدیمی توضیح داده شد. با این تفاوت که جلسات کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی با حضور تمامی اعضا ( 5 نفر ) رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضا ( حداقل سه نفر ) معتبر است.

نحوه ابلاغ رای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا

طبق ماده 217 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، پس از صدور رای از سوی کمیسیون ها، مسوول واحد امور کمیسیونها رای  را برای ملاحظه  رییس گمرک ایران ارسال و وی پس از قید عبارت ( ملاحظه شد ) رای را در جهت ابلاغ به مودی از طریق دفتر ستادی مربوطه به کمیسیون اعاده خواهد نمود.

نحوه اعتراض به رای قطعی کمیسیون تجدید نظر حل و فصل اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا در دیوان عدالت اداری | اعتراض به رای کمیسیون حل و فصل اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری  

براساس تبصره 4 ماده 146 قانون امور گمرکی و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، امکان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی صادره از کمیسون های بدوی و تجدیدنظر اختلافات گمرکی از جمله اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه کالا و یا ارزش کالا، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با احراز تکمیل بودن پرونده، اقدام به ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمایم به طرف دعوا می نماید. خوانده موظف است، ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید. با حصول پاسخ، شعبه بدوی دیوان در وقت نظارت و در صورت لزوم با تکمیل تحقیقات و ارجاع به کارشناسی اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید. رسیدگی در دیوان عدالت اداری غالبا غیرحضوری و بدون تشکیل جلسه رسیدگی است.

با توجه به جایگاه نظارتی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان عدالت اداری، بدوا اقدام به رسیدگی شکلی می نماید و از دیوان عدالت اداری از ورود در ماهیت پرونده ممنوع می باشد و در فرض نقض شدن رای کمیسیون حل و فصل اختلافات گمرکی ، پرونده به کمیسیون هم عرض صادرکننده رای قطعی ارسال خواهد شد و کمیسیون هم عرض گمرکی، موظف است، با توجه به ایرادات اعلامی دیوان عدالت اداری، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

حال اگر رای کمیسیون هم عرض هم مورد قبول مودی نبود. مودی می تواند مجددا نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید، شعب دیوان این بار با ورود در ماهیت موضوع اقدام به صدور حکم ماهوی می نماید.

ولی اگر دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت اقدام نمود، مودی می تواند نسبت به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری از طریق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری و یا اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری جهت نقض رای صادره اقدام نماید.

که با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی گمرکی، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص گمرکی و  وکیل دیوان عدالت اداری و آشنا به قوانین امور گمرکی، نقش بسزایی در جهت نحوه طرح صحیح دعاوی گمرکی و ممانعت از تضییع حقوق در کمیسیون های رسیدگی به دعاوی گمرکی و مراجع قضایی و شعب دیوان عدالت اداری خواهد شد.

برهمین اساس، موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص وکلای متبحر گمرکی و نیز دارای سابقه فعالیت قضایی در دیوان عدالت اداری آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی درخصوص کلیه دعاوی گمرکی اعلام می نماید.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up