وکیل متخصص دعاوی گمرکی | وکیل دعاوی گمرک در دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دعاوی گمرکی

وکیل متخصص دعاوی گمرکی ، شخصی است که با اشرافیت به قوانین و مقررات گمرکی و صادرات و واردات کالا از قبیل از بدو امر تا روند ترخیص کالا، تعرفه های گمرکی ، تغییرات و ممنوعیت های اتخاذی وضع شده در حوزه صادرات و واردات، نحوه حل و فصل اختلافات گمرکی در واحدهای کارشناسی و ستادی مربوطه در گمرک و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات گمرکی و نحوه طرح شکایت در دستگاه های نظارت اداری نسبت به آرای صادره از کمیسیون های حل و فصل اختلافات گمرکی همچون دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، نقش بسزایی جهت ممانعت از تضییع حقوق بازرگانان و اشخاص دخیل در روند صادرات و واردات کالا را بر عهده دارد.

وکیل متخصص دعاوی گمرکی به چه قوانین و موضوعاتی می بایست مسلط باشد؟ | وکیل متخصص جرایم و دعاوی گمرکی 

با توجه به تعدد قوانین و مقررات حاکم بر امور گمرکی، وکیل متخصص گمرکی می بایست اشرافیت کامل نسبت به قوانین مختلف مرتبط به صادرات و واردات کالا، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن ، قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی و آیین نامه های اجرایی مربوطه و قانون دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه صادره ، قوانین و مقررات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، بخشنامه ها و دستور العمل های متعدد و متناوب به روز صادره از سوی دستگاه های مختلف حاکمیتی، جهت امکان ارائه مشاوره های حقوقی لازم و در صورت لزوم نحوه طرح دعوا و دفاع متناسب از بازرگانان و اشخاص دخیل در مراجع صالح به رسیدگی به موضوعات اختلافی را می بایست داشته باشد.

 تجربه وکیل متخصص دعاوی گمرکی موسسه حقوقی آبان، گواه بر این مدعاست، که به جهت عدم اشرافیت بازرگانان به قوانین و مقررات گمرکی و عدم پیگیری مناسب و به موقع و عدم طرح صحیح عنوان خواسته و یا طرح ناصحیح دعاوی گمرکی در مراجع غیرصالح و یا ارائه دفاعیات حقوقی لازم ، خسارات فاحش و غیرقابل جبرانی متوجه صاحبین کالا و سایر اشخاص دخیل در بخش دعاوی و جرایم گمرکی وارد شده است. که چه بسا با  اخذ مشاوره و اعطای وکالت به وکیل متخصص دعاوی گمرکی شاهد کاهش خسارات یا منتفی شدن صدمات مالی و معنوی ایجاد شده می بودیم.

خدمات و وظایف وکیل متخصص دعاوی گمرکی در موسسه حقوقی آبان 

موسسه حقوقی آبان با تشکیل دپارتمانهای حقوقی تخصصی و بهره مندی از تخصص وکیل متخصص دعاوی گمرکی و بعضا دارای سابقه فعالیت قضایی در دستگاه هایی همچون دیوان عدالت اداری نسبت به ارائه خدمات حقوقی ذیل اقدام می نماید.

  1. ارائه خدمات مشاوره و تنظیم لوایح حقوقی تخصصی توسط وکیل متخصص گمرکی  با توجه به آخرین قوانین و مقررات مربو ط به صادرات و واردات کالا
  2. ارائه خدمات مشاوره  و تنظیم لوایح حقوقی و پیگیری حقوق موکل توسط وکیل متخصص دعاوی گمرکی نسبت به رفع اختلافات گمرکی در واحدهای اداری گمرک اجرایی
  3. ارائه خدمات مشاوره و تنظیم لوایح تخصصی و پیگیری حقوق موکل توسط وکیل گمرکی در خصوص حل و فصل اختلافات گمرکی موکلین در واحدهای ستادی مربوطه گمرک
  4. ارائه خدمات مشاوره و تنظیم لوایح تخصصی و قبول وکالت توسط وکیل گمرکی در خصوص طرح اعتراض نسبت به اختلافات گمرکی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی
  5. ارائه خدمات مشاوره و تنظیم لوایح تخصصی و قبول وکالت توسط وکیل دعاوی گمرکی در خصوص نحوه طرح اعتراض و دفاع  نسبت به موضوعات گمرکی در صلاحیت مراجع قضایی
  6. ارائه خدمات مشاوره و تنظیم لوایح تخصصی و قبول وکالت توسط وکیل متخصص گمرکی در خصوص نحوه طرح دادخواست و دفاع نسبت به آرای صادره از کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری
  7. ارائه خدمات مشاوره و تنظیم لوایح تخصصی و قبول وکالت نسبت به دعاوی قاچاق گمرکی در سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان
  8. قبول داوری در اختلافات گمرکی
  9. قبول وکالت جهت اجرای آرای صادره گمرکی

نقش وکیل متخصص دعاوی گمرکی در حل و فصل اختلافات گمرکی 

وکیل دعاوی گمرکی با عنایت به تنوع و تعدد اختلافات گمرکی و با اشرافیت به قوانین و مقررات مختلف نقش بسزایی جهت طرح صحیح دعاوی و دفاع از حقوق موکلین خود نسبت به موضوعاتی همچون دعاوی استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مسئولیت مدنی گمرک نسبت به خسارات وارده به کالا، ممانعت از ضبط ضمانت نامه گمرکی یا وثیقه گمرکی، ممانعت از متروکه اعلام شدن کالا، اعتراض به اخذ مبالغ اختلاف دریافتی گمرک و استرداد آن ، اعتراض به جریمه های گمرکی، اعتراض به ضبط کالا ، حسب مورد در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و سایر مراجع صالح به رسیدگی دارد.

نقش وکیل متخصص دعاوی گمرکی در اعتراض به رای کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری | وکیل متخصص دعاوی گمرکی در تهران 

به موجب ماده 144 قانون امور گمرکی، کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی، اعم از بدوی و تجدیدنظر،  مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مقررات گمرکی هستند. آرای قطعی صادره از سوی این کمیسیون ها، مجددا قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی قضایی اداری است.

که با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی گمرکی و قوانین و مقررات حاکم بر تشکیلات دیوان عدالت اداری ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دعاوی گمرکی در تهران  و نیز وکیل متخصص دیوان عدالت اداری و آشنا به قوانین امور گمرکی ، نقش بسزایی در جهت نحوه طرح اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و ممانعت از تضییع حقوق در شعب دیوان عدالت اداری خواهد شد.

برهمین اساس، موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص وکیل دعاوی گمرکی در تهران و دارای سابقه فعالیت قضایی در دیوان عدالت اداری آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی درخصوص کلیه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری اعلام می نماید.

نقش وکیل متخصص دعاوی گمرکی نسبت به اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز 

از جمله دعاوی گمرکی، بحث قاچاق کالا و ارزمی باشد. که به جهت وضعیت پرونده، حسب مورد، ابتدائا سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا می باشند. که به کررات شاهدیم، به جهت عدم پیگیری صحیح دعوا و عدم ورود وکیل متخصص دعاوی گمرکی و تعزیرات حکومتی ادعای انتسابی قاچاق گمرکی به اشخاص منتج به صدور احکام محکومیت سنگین و غیرقابل جبرانی شده است. لذا بهره مندی از دانش و تجربه وکیل دعاوی گمرکی و تعزیرات حکومتی، جهت اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز در مراجع صالح به رسیدگی نقش بسزایی در رفع مشکلات حقوقی یا کاهش صدمات وارده خواهد شد.

اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا و ارز صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در موارد خلاف قانون، به موجب تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی از طریق وزیر دادگستری و  با فرض پذیرش اولیه درخواست، به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود. که در این ماده مقرر شده است:

 ((هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آرای  قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند ، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.))

لیکن راهکار دیگر امکان اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موارد خلاف بین شرع، از طریق رئیس قوه قضائیه می باشد.

که در این ماده مقرر شده است: (( در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.))

که با بهره مندی از تخصص و تجربه وکیل تعزیرات حکومتی و ارائه مستندات پذیرش اعاده دادرسی و نقض رای با سهولت بیشتری هموارخواهد بود.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up