ابطال اجراییه بانکی

ابطال اجراییه بانکی

ابطال اجراییه بانکی یکی از دعاوی بانکی رایج و پیچیده در محاکم دادگستری است. قراردادهای بانکی بموجب ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵در حکم اسناد رسمی محسوب شده اند.لذا بانک ها می توانند از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی،اداره اجرای ثبت و دادگاه درخواست صدور اجراییه جهت وصول مطالبات خود نمایند.به عنوان مثال بانک در فرضی که ملکی را به موجب سند رهنی در اختیار دارد، از طریق دفتراسناد رسمی تنظیم کننده سند رهنی نسبت به طرح درخواست صدوراجرائیه جهت مزایده ملک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اقدام می نماید.

دعوی ابطال اجراییه بانک که غالبا همراه با دعوای ابطال مزایده ثبتی و ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز ابطال شرط وجه التزام مازاد بر مصوب بانک مرکزی به منظورحفظ و ممانعت ازعملیات مزایده ثبتی یا تملک مورد وثیقه یا توقیف سایر اموال بدهکارازسوی بانک مطرح می گردد.

 

شرایط ابطال اجراییه بانک

موارد ابطال اجراییه بانک بسته به جهت ابطال اجراییه ثبتی بانکی متفاوت و شامل یکی از مصادیق زیر است.

۱.دستوراجرای اسناد رسمی (مفاد اجرائیه) با مفاد سند رسمی لازم الاجرا یا با قرارداد بانکی فی مابین بانک و وام گیرنده مخالفت داشته است.

۲.در مبلغ مندرج در متن سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل صورت گرفته است.

۳.شرط یا شروط مندرج در سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل شده است.

۴. بدهکار یا متعهد سند ادعای پرداخت تمام یا بخشی از موضوع سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی را دارد.

۵. مبنای صدور اجرائیه بانکی باطل باشد.مانند باطل بودن قرارداد بانکی یا شرط ضمن آن

۶.ادعای ابطال اجرائیه بانکی به جهت دریافت سود مازاد برمصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به دریافت تمام یا قسمتی از اجرائیه شده باشد.

۷.ابطال اجراییه بانکی به جهت اینکه عقد یا سندی که مبنای صدور اجرائیه است،بموجب حکم قطعی بر بطلان قرارداد یا بطلان سند اعم از عادی یا رسمی صادر شده باشد.

نحوه صدور اجراییه بانکی

مراحل صدور اجراییه قرارداد بانکی در سه فرض قابل طرح است.که بر حسب مورد تابع تشریفات مقرره در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات سال ۱۴۰۱ و قانون اجرای احکام مدنی است.که عبارت است از:

۱.مراجعه به دفتراسناد رسمی:

با توجه به اینکه قراردادهای بانکی وفق قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون ضرورت تنظیم دردفاتراسناد رسمی در حکم سند رسمی و سند لازم الاجرا محسوب شده اند.لذا بانک ها درفرضی که بابت اعطای وام یا تسهیلات سند رهنی با متقاضی یا وثیقه گذار تنظیم نموده باشد.می بایست درخواست صدور اجراییه نسبت به اجرای مفاد سند رهنی را از طریق دفتراسناد رسمی تنظیم کننده سند انجام دهند،لذا سردفتر با بررسی مدارک ابرازی بانک و تطابق درخواست با قانون بلافاصله اجرائیه را صادر و به مخاطب ابلاغ می نماید و یک نسخه از اجرائیه صادره را بصورت الکترونیکی جهت انجام مراحل اجرایی به اداره اجرای ثبت محل ارسال می نماید.

۲.مراجعه به اداره اجرای ثبت:

درحالتی که سند رهنی جهت تضمین بازپرداخت وجود نداشته باشد،بانک می تواند بدون مراجعه به دادگاه و مستقیما با مراجعه به اداره ثبت محل تنظیم قرارداد بانکی اقدام به درخواست صدور اجراییه نماید.اداره اجرای اسناد رسمی با تشکیل پرونده اجرائی اقدام به صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه به بدهکار با اعطای مهلت ۱۰ روزه می نماید.درصورتی که بدهکار به این تعهد عمل ننماید.وفق مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا عملیات اجرائی ادامه یافته و اموال متعهد توقیف و وفق مقررات مزایده می گردد.

۳.مراجعه به دادگاه:

حالت سوم درفرضی که سند رهنی کفایت بازپرداخت طلب ادعایی بانک را ننماید و یا اموالی از متعهد سند لازم الاجرا در اداره اجرای ثبت شناسایی نگردد،در این حالت بانک ها اقدام به طرح دادخواست مطالبه وجه در دادگاه حقوقی می نمایند.پس از طی مراحل دادرسی و نهایتا صدور حکم قطعی به نفع بانک،بانک درخواست صدوراجرائیه و متعاقبا تشکیل پرونده اجرائی وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می نماید. ادامه روند اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر مقررات مربوطه صورت می پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اجراییه بانک 

نحوه تنظیم دادخواست ابطال اجراییه بانک بسته به جهت ابطال اجراییه بانکی و دلایل و اسناد ابرازی خواهان متفاوت است.لذا معیار دقیقی جهت اعلام مدارک مورد نیاز وجود ندارد.ولی اهم مدارک ابرازی عبارتند از:

۱.تصویرمصدق اجراییه ثبتی

۲.تصویر مصدق قرارداد بانکی 

۳.تصویر مصدق سند رهنی

۴.تصویرمصدق اسناد انجام یا سقوط تعهدات بدهکار بانکی

۵.استشهادیه و درخواست استماع شهادت شهود ومطللعین

۶.درخواست تحقیقات محلی

۷.درخواست معاینه محل

۸.درخواست ارجاع به کارشناسی 

۹.ارائه حکم قطعی دال بر ابطال قرارداد بانکی یا سند لازم الاجرا 

دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبتی و ابطال اجراییه بانکی

طرح دعوی ابطال اجراییه قرارداد بانکی موجب توقف و مانع اجرا نمی شود.چه بسا در همین حین بانک نسبت به مزایده وثیقه بانکی یا انتقال وثیقه به خود یا اشخاص ثالث اقدام نماید.بنابراین درکنار طرح دعوی ابطال اجراییه ثبتی،طرح به موقع و همزمان درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبتی درجهت توقیف عملیات اجرایی ثبتی حائز اهمیت اساسی است.

نکته کاربردی:

با توجه به تنوع دعاوی مربوط به ابطال اجراییه بانکی و شرایط متفاوت هر یک از پرونده های بانکی ممکن است، طرح دعاوی نظیر ابطال قرارداد بانکی،ابطال شروط قرارداد بانکی،ابطال عملیات اجرایی ثبتی،ابطال مزایده ثبتی،ابطال سند رهنی،ابطال سند انتقال اجرایی و …برحسب موضوع در جهت حفظ حقوق خواهان ضرورت داشته باشد.بنابراین بسته به شرایط هر پرونده خواسته ها متفاوت خواهد بود و صرف طرح دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی ممکن است راهگشای حل موضوع نباشد.

دادگاه صالح جهت ابطال اجراییه بانک 

بموجب مواد ۱ و ۲ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دراسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ هرکس شکایت از دستوراجرای سند رسمی داشته باشد و اجرای اسناد رسمی را مخالف با قانون یا مفاد سند بداند،می تواند در دادگاه صالح که درحوزه آن دستوراجرا صادرشده اقامه دعوی نماید.بنابراین دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه بانکی (شکایت از دستوراجرا) است.

دعوی ابطال اجراییه بانکی مالی یا غیرمالی است؟

درحال حاضر رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد.ولی رویه متمایل به مالی بودن دعوی ابطال اجراییه ثبتی (شکایت از دستور اجرا) می باشد.

توضیح اینکه سه حالت جهت دریافت هزینه دادرسی دعوی ابطال اجراییه بانکی متصور است.

۱.اگر موضوع اجراییه وجه نقد باشد،خواسته مالی و معادل مبلغ موضوع اجراییه خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

۲.اگرموضوع اجراییه مال منقولی همچون اتومبیل باشد،خواهان می تواند نسبت به تقویم خواسته وفق نظر خود اقدام نماید.

۳.اگرموضوع اجراییه مال غیرمنقول همچون ملک باشد،خواهان می تواند نسبت به تقویم خواسته وفق نظر خود اقدام نماید.که این تقویم ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد.بلکه قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای دادگاه بدوی را مشخص می نماید.ولی هزینه دادرسی ابطال اجراییه بانکی در اموال غیرمنقول نهایتا براساس ارزش منطقه ای دریافت می گردد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام بنده ملک خود را در سال 84 در قبال دریافت تسهیلات شرکتی در رهن بانک قرار دادم آن شرکت اقساط را پرداخت نکرد و در نهایت نسبت به ملک من اجرائیه صادر شد و به مزایده رفت شرکت اعلام ورشکستگی کرد و تاریخ توقف در رای دادگاه سال 86 تعیین شد میخواستم ببینم چون بانک تا روز مزایده خسارات تاخیر در تادیه رو محاسبه کرده من که راهن هستم می تونم ابطال اجرائیه و مزایده رو مطرح کنم؟

  پاسخ
  • سلام با توجه به اینکه طبق رای وحدت رویه 155 هیات عمومی دیوان عالی کشور ورشکسته از تاریخ توقف از پرداخت خسارت تاخیر در تادیه معاف هست و طبق رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 خسارت تاخیر در تادیه از ضامن ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست بنابراین با توجه به اینکه اجرائیه برخلاف قانون صادر گردیده شما می توانید دعوای شکایت از دستور اجرا و ابطال اجرائیه و ابطال مزایده را دادگاه مطرح نمائید.

   پاسخ
 • در صورت احراز صدور اجرائیه مازاد بر طلب بستانکار آیا کل اجرائیه باید باطل گردد یا صرفاً قسمت مازاد بر آن؟

  پاسخ
  • در این خصوص بر فرض اینکه هنوز مزایده برگزار نشده باشد؛ آنچه مسلم است، اگر پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به کارشناسی، محرز شود که اجرائیه ثبتی مازاد بر طلب واقعی بانک صادر شده است دادگاه صرفاً مبلغ مازاد و اضافی در اجرائیه را باطل اعلام می کند و سود یا خسارت تأخیر بر مبنای مبلغی که پس از صدور حکم دادگاه اعلام میشود محاسبه میگردد در این خصوص به تبع مبلغ اعلامی، مبلغ بدهی در عملیات اجرایی نیز تغییر خواهد کرد.
   می کند
   اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ چنین اشعار داشت در فرض سؤال که در اجرائیه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلات گیرنده موضوع سند لازم الاجرا اشتباه شده است مستفاد از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصحیح اجرائیه را پیش بینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجرائیه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر میکند ….

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up