موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز

موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز

دریافت ما به التفاوت نرخ ارز همواره موضوعی پر چالش میان بانک مرکزی و وارد کنندگان کالا و خدمات می باشد. سوالی که از سوی بسیاری از وارد کنندگان مطرح می شود این است که چرا وقتی کالاهای خود را با شرایط تعیین شده روز خریداری نموده اند و ضوابط و مقررات بانک مرکزی و وزارتخانه های مربوطه را نیز رعایت نموده اند پس از گذشت ماه ها بحث ما به التفاوت نرخ ارز مطرح می گردد. در این مقاله سعی نموده ایم موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز را طبق بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبات هیات وزیران بیان نمائیم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان بوده باشیم.

موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز طبق بخشنامه های بانک مرکزی

1-بخشنامه شماره 10620/99 مورخ 12/4/99

-طبق این بخشنامه کالاهای مربوط به تعرفه های مندرج در جدول شماره 7 در صورت ترخیص تا مورخ 31/4/99 و ارائه تائیدیه رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز (42000 ریال به ازای هر دلار) و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور، صرفا از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود.

-معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز در کالاهای شکر و برنج در صورت ترخیص شکر از تاریخ 18/8/99 و ترخیص برنج از تاریخ 20/1/99

-کلیه ثبت سفارش های مربوط به واردات برنج و شکر به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران 

2-بخشنامه 369885/99 مورخ 18/11/99 بانک مرکزی

الف) اعتبارات یا بروات اسنادی و حواله های ارزی که قبل از تاریخ 16/5/97 تامین ارز با نرخ رسمی از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از 1 به 2 نگردد صدور اعلامیه تامین ارز و یا رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش منوط به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تامینی قبل از 16/5/97 با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی 6 ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک و به شرح زیر می باشد:

الف) در اعتبارات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی 188931/97 مورخ 3/6/97 مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان 28000 ریال به ازای هر دلار می باشد، در صورت ترخیص کالا در سال 97 ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 28000 ریال به ازای هر دلار در صورت ترخیص کالا در سال 98 و تا قبل از تاریخ نامه عمومی، ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 48000 ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز از واردکننده دریافت و واریز گردد.

ب) اعتبارات اسنادی که تعرفه کالاهای آنها به استناد نامه عمومی شماره 188931/97 مورخ 3/6/97 و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان 28000 ریال به ازای هر دلار می باشند؛ چنانچه تعرفه کالای مربوطه در جداول شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 از نامه عمومی شماره 363202/98 مورخ 21/10/98 درج نگردیده است در صورت ترخیص کالا در سال 97 معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز می باشند.

ج) ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت های تولیدی وارده از محل اعتبارات اسنادی و حواله های ارزی در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تائید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهد بود.

3-بخشنامه 394815/99 مورخ 9/12/99 بانک مرکزی

طبق بند 14 بخشنامه، در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از 28/8/99 در صورت ارائه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره 451869/97 ارائه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره 45/1869/97 مورخ 18/12/97، 43131/98 مورخ 15/2/98، 10584/99 مورخ 24/1/99 اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارائه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

ب) در بند 15 بخشنامه نیز آمده که در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ 16/5/97 به بعد در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرره، چنانچه قبل از ارائه اسناد حمل به آن بانک کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارائه تائیدیه از گمرک ذیربط و ضمن ارائه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادرکننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارائه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

4-بخشنامه شماره 416472/99 مورخ 25/12/99 بانک مرکزی

الف) طبق بند 2 از نامه عمومی 63202/98 مورخ 21/10/98 صدور اعلامیه تامین ارز و یا رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی در صورت ارائه تائیدیه از وزارتخانه مذکور مبنی بر قیمت گذاری، توزیع و یا اخذ تعهد جهت توزیع کالا بر پایه نرخ ارز رسمی، صرف نظر از تغییر گروه کالای مربوطه، بدون اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی، امکان پذیر خواهد بود.

ب) رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق واردکنندگان حبوبات و چای، در صورت ترخیص کالای مربوطه قبل از 18/3/98، صرف نظر از ارائه تائیدیه قیمت گذاری و توزیع کالا از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دبیر خانه کار گروه تنظیم بازار و بدون اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی، امکان پذیر خواهد بود.

5-بخشنامه شماره 110416/00 مورخ 14/4/1400 بانک مرکزی

الف) معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز در صورت تامین ارز از محل صادرات خود واردکننده و منوط به ارائه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت 18 ماه و ترخیص کالا حداکثر تا پایان شهریور ماه 1400

ب) معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز در صورت تامین ارز از منابع ارزی وارده کننده 

ج) معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز در صورتی که واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی باشند.

6-بخشنامه شماره 304839/00 مورخ 18/10/1400 بانک مرکزی

طبق این بخشنامه در صورتی که در زمان مطالبه خدمت یا قرارداد اولیه تعهد نامه پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز و تا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز توسط آن بانک از متقاضی اخذ نگردیده باشد، اخذ ما به التفاوت مربوطه موضوعیت نخواهد داشت.

موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز طبق مصوبات هیات وزیران

1-تصویب نامه شماره 130969 ت 58017 مورخ 8/11/99

تامین ارز به نرخ رسمی بابت اعتبارات اسنادی باز تامین (ریفاینانس) با سررسید پرداخت 22/1/97 به بعد در صورت ارائه تائیدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه کالای مربوط بر مبنای نرخ ارز رسمی قیمت گذاری و در سالهای 96 و 97 توزیع شده اند بدون دریافت مبلغ اضافی از متقاضی بابت ما به التفاوت ارز مربوط، از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی امکان پذیر می باشد.

2-بند 5 مصوبه 63793/ت55633 مورخ 16/5/97

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز به آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، ضمن اخذ ما به التفاوت ((نرخ ارز زمان پرداخت)) و ((نرخ ارز در زمان ترخیص)) نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نمایند. این مصوبه به فاصله کمتر از 10 روز مورد  اصلاح قرار گرفت.

طبق این اصلاحیه بانک عامل متولی اخذ تعهدنامه ارزی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت ظرف 6 ماه و صدور اعلامیه تامین ارز گردید. در این مصوبه صرف پذیرش و تعهد پرداخت ما به التفاوت ظرف 6 ماه جهت ترخیص کالا کفایت می کند به همین دلیل در صورت عدم اقدام جهت پرداخت ما به التفاوت، متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی می شود. 

در مورد اصلاحی موارد ذیل از شمول پرداخت ما به التفاوت معاف شده اند:

1-ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی، خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط 

2-مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.

3-مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up