شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است،که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون آنکه سرمایه به ‌سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکای شرکت با مسئولیت محدود

با توجه به ماهیت قراردادی شرکت،جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حضور حداقل دو نفر شریک شرط است.که این اشخاص می توانند شخص حقیقی و یا حقوقی یا تجمیعی از هر دو باشند.ولی درخصوص سقف شرکا دراین شرکت درقانون محدودیتی پیش بینی نشده است.

لازم به ذکر است،هیچگونه شرایط خاصی برای شرکا شرکت شرط نمی باشد،بلکه اشخاص فاقد اهلیت نیز می توانند با واسطه نماینده قانونی خود شریک در شرکت شوند.

حدود مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود 

براساس ماده 94 قانون تجارت حدود مسئولیت شرکا به میزان سرمایه آنها درشرکت است و نسبت به مازاد آن مسئولیتی در مقابل طلبکاران شرکت ندارند.

مضافا اینکه بموجب ماده 95 قانون تجارت درج عبارت با مسئولیت محدود درکنارنام شرکت ضروری است.درغیراینصورت آن شرکت درمقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می گردد و نیز اینکه شریکی که نام وی درکنار نام شرکت درج شده است، درمقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

درصورتی که شرکت بنا به دلایلی باطل شود،مدیرانی که این بطلان ناشی از اقدامات آنان است و نیز هیات نظارت و مدیران و بازرسانی که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن واجد سمت شده اند،ولی نسبت به اعلام موارد بطلان یا رفع موارد بطلان عامدا یا سهوا کوتاهی نموده اند،در مقابل خسارت ناشی از این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و سایر مدیران و سهامدارانی که نقشی دربطلان شرکت نداشته اند دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

ضمانت اجرای عدم تنظیم اساسنامه درخصوص شرکت با مسئولیت محدود

عدم تنظیم اساسنامه از موجبات بطلان شرکت نمی باشد و در عمل در بسیاری از موارد برای این نوع شرکت اساسنامه ای تنظیم نمی گردد و با فرض کامل بودن شرکتنامه ضرورتی به تنظیم اساسنامه نمی باشد.

مدیران شرکت با مسئولیت محدود 

مدیران شرکت دارای اختیارات کامل جهت اداره امور شرکت می باشند، مگر اینکه دراساسنامه این اختیارات سلب شده باشد.مضافا اینکه هرگونه قراردادی که درآن حدود اختیارات مدیران محدود شده و مغایر با اساسنامه باشد با توجه به تعارض با حقوق اشخاص ثالث فاقد استناد درمقابل اشخاص ثالث خواهد بود.

مدت مدیریت مدیران ممکن است محدود و یا نامحدود تعیین شود و ملازمه ای درخصوص اینکه مدیران شرکت حتما سهامدار شرکت باشند وجود ندارد و اداره شرکت را می توان به مدیران خارج از شرکت نیز محول نمود.

نحوی تصمیم گیری در شرکت با مسئولیت محدود 

حد نصاب تصمیم گیری در موضوعات مختلف شرکت متفاوت است.

قاعده اصلی این است که تصمیمات راجع  به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء‌ مجدداً دعوت شوند،دراینصورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود،اگر چه اکثریت مزبوردارای نصف سرمایه نباشد.اساسنامه شرکت ‌می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.ولی در خصوص موارد دیگری از قبیل:

1.تغییرتابعیت:

در این مورد اتفاق آرای تمام شرکا شرط لازم است.

2.اجبارشریک به افزایش سرمایه: 

در این مورد اتفاق آرای تمام شرکا شرط لازم است.

3.تغییراساسنامه:

تصمیم گیری درخصوص مقررات اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید،مگر اینکه در‌اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

4.انتقال سهم الشرکه:

 رضایت عده ای از شرکا است که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها بوده و دارای اکثریت عددی نیز باشند

5.انحلال شرکت:

تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت منوط به اخذ موافقت عده ای از شرکاست که میزان سهم الشرکه آنان از نصف سرمایه شرکت بیشتر باشد.

شرایط راجع به سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود 

درقانون تجارت هیچگونه سقف حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است.بنابراین سرمایه شرکت به هر میزانی می تواند باشد.نتیجه اینکه شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی هیچ گاه به علت میزان سرمایه اش باطل اعلام نمی شود.

سرمایه شرکت از سهم الشرکه شرکا تشکیل می شود،که ممکن است به هرمقدارباشد.ولی سهم الشرکه را نمی توان درقالب اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی نام درآورد.مضافا اینکه پذیره نویسی سهام این شرکت ممنوع است و مجموع آورده شرکت می تواند بصورت نقد یا غیرنقد یا مجموعه ای از این دو باشد.

تقویم و تسلیم آورده غیرنقدی

برای حفظ حقوق اشخاص ثالث،قانونگذار برای تقویم و تسلیم سرمایه ضمانت اجرای مدنی و کیفری قائل شده است.از بعد حقوقی،اگرتقویم غیرواقعی باشد،شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه غیرنقدی تعیین نموده اند در مقابل اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

از بعد کیفری کسانی که اقدام به تقویم بالاتر از ارزش واقعی آورده غیرنقدی نموده اند از باب کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات هستند.

شرایط نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود 

جهت انتقال سهام در شرکت های با مسئولیت محدود دو شرط لازم است.

1.موافقت عده ای از شرکا که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنان است و علاوه براین اکثریت عددی را نیز دارا می باشند.

2.انتقال سهم‌الشرکه بموجب ماده 103 قانون تجارت به عمل نخواهد آمد،مگر به موجب سند رسمی،که با عنایت به اطلاق این ماده تفاوتی دراینکه انتقال به شخص داخل یا شخص ثالث خارج از شرکت نمی نماید.

لازم به ذکر است،این شرایط درخصوص انتقال ارادی است و درفرض فوت احد از شرکا قدرالسهم وی قهرا به وراث وی منتقل می شود.

نحوی تقسیم سود و زیان در شرکت با مسئولیت با محدود 

نحوی تقسیم سود و زیان ابتدا براساس شرایط اعلامی دراساسنامه شرکت است.درصورت عدم وجود اساسنامه و یا عدم تصریح در اساسنامه به نسبت سرمایه تقسیم صورت می گیرد.

هیات نظارت در شرکت  با مسئولیت محدود 

براساس مقررات قانون تجارت درصورتی که تعداد شرکا درشرکت با مسئولیت محدود از 12 نفربیشتر گردد. تشکیل هیات نظارت ضروری است.که تعداد اعضا این هیات حداقل 3 نفر و از بین شرکا انتخاب خواهند شد.تعیین مدت ماموریت اعضای هیات نظارت تابع مفاد اساسنامه است.ولی اعضای دوره اول هیات نظارت حداقل برای یک سال دارای مسئولیت خواهند بود.

نحوی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت درخصوص تشریفات افزایش سرمایه درشرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد.اما با توجه به اینکه افزایش سرمایه از مصادیق موارد تغییراساسنامه شرکت است.می بایست این افزایش با اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند صورت پذیرد،مگراینکه دراساسنامه اکثریت دیگری تعیین شده باشد.

بنابراین دو اکثریت عددی و سرمایه ای می بایست تجمیع گردد.

موارد بطلان شرکت با مسئولیت محدود

موارد اعلامی زیر از موجبات عدم تشکیل شرکت و بطلان شرکت با مسئولیت محدود است.

1.عدم تادیه تمام سرمایه نقدی 

2.عدم تقویم آورده غیرنقدی شریک

  1. عدم تحویل آورده غیرنقدی شریک

4.عدم درج تقویم آورده غیرنقدی درشرکتنامه

5.عدم تنظیم شرکتنامه بصورت مکتوب

آثار بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث

بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است و در صورتی که شرکت بنا به دلایلی باطل شود،مدیرانی که این بطلان ناشی از اقدامات آنان است و نیز هیات نظارت و مدیران و بازرسانی که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن واجد سمت اند،ولی نسبت به اعلام موارد بطلان یا رفع موارد بطلان عامدا یا سهوا کوتاهی نموده اند. در مقابل خسارت ناشی از این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و سایر مدیران و سهامدارانی که نقشی در بطلان شرکت نداشته اند دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود 

1.وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و قبل از اتمام مدت تمدید نگردد.

2.وقتی که شرکت به هدفی که جهت آن تشکیل شده نائل شود یا انجام آن غیرممکن گردد.

3.درصورتی که شرکت ورشکسته گردد.

4.درصورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

5.درصورت فوت احد از شرکا در فرض پیش بینی دراساسنامه.

6.درصورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رود و یکی از شرکا درخواست انحلال شرکت را نماید و دادگاه درخواست وی را موجح بداند و سایرشرکا حاضرنباشند سهمی را که در اثر انحلال شرکت به او تعلق می گیرد را به او بپردازند و او را از شرکت خارج نمایند.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up