نحوی شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن و مدیران آن 

نحوی شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن و مدیران آن 

نحوی طرح شکایت به تخلفات صورت گرفته در شرکتهای تعاونی مسکن براساس نوع تخلفات صورت گرفته شامل موارد زیر می باشد.

۱.شکایت اداری از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن نزد بازرس و هیات مدیره شرکت،اداره تعاون،وزارت مسکن و شهرسازی

۲.شکایت حقوقی از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن دردادگاههای عمومی حقوقی 

۳.شکایت کیفری ازتخلفات شرکتهای تعاونی مسکن درمراجع کیفری دادگستری 

در خصوص نحوی شکایت حقوقی و کیفری با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای مطالب این بخش در مقاله مجزائی با عنوان روشهای حقوقی و کیفری طرح شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن در بخش دعاوی مربوط به شرکتهای تعاونی به ارائه مطالب مربوطه پرداخته ایم.

روشهای اداری شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن 

یکی از روشهای اداری طرح شکایت از شرکتهای تعاونی مسکن بهره مندی از روشها و مراجع اداری ذی ربط و ناظر بر عملکرد شرکتهای تعاونی مسکن است.براساس این روشها می توان از نهاد اداری مربوطه که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود،به طرح شکایت و رفع مشکل با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی آن مرجع اقدام نمائیم.که در ادامه به سه روش مبتلا به اشاره می نمائیم.

 • طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن نزد بازرس شرکت 

براساس دستورالعمل رسیدگی به شکایات شرکت های تعاونی مصوب 08/12/1388 یکی از روشهای طرح شکایت مراجعه به بازرس شرکت است و شاکی می بایست شکایت خود را به همراه مستندات به بازرس شرکت تحویل دهد.

لازم به ذکر می داند،علیرغم دستورالعمل مذکور پیگیری شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی از طریق بازرس شرکت امری اختیاری است و شاکی هیچگونه الزام قانونی جهت مراجعه به بازرس شرکت تعاونی مسکن ندارد.

که در ادامه به اهم مواد مرتبط در دستورالعمل رسیدگی به شکایت شرکت های تعاونی نزد بازرس شرکت اشاره می نمائیم.

ماده ۲:شکایت باید در فرم مخصوص (پیوست مطرح و حاوی نکات ذیل باشد:

ـمشخصات کامل شاکی و طرف شکایت و اقامتگاه آن ها.

 ـمشخصات دقیق و اقامتگاه شرکت،اتحادیه یا اتاق مربوطه.

ـتعیین موضوع شکایت و خواسته به طور واضح.

ـادله ای که شاکی برای اثبات ادعای خود دارد.(شاکی باید رونوشت یا تصویر مصدق اسناد مثبته را پیوست شکایت نماید.)

ـامضای شاکی(درصورت عجزاز امضا،اثرانگشت)

ـدرصورتی که شکایت توسط وکیل تقدیم شود،درج مشخصات وکیل وارائه وکالت نامه رسمی و در مورد وکلای دادگستری،وکالت نامه مقرراز سوی کانون وکلا یا مرکز مشاوران دادگستری الزامی است.

تبصره ۱:چنانچه شاکی شخصیت حقوقی باشد ارائه مصوبه هیات مدیره دایر بر طرح شکایت و نمایندگی،همچون ممهور نمودن شکوائیه به مهر مربوطه الزامی است.

تبصره ۲:درصورتی که شاکی،شکایت خود را به نحو دیگری مطرح نماید،اداره تعاون با ارائه فرم مخصوص،شاکی را جهت طرح صحیح شکایت راهنمایی می کند.

ماده ۳:شاکی شکایت مربوطه را جهت رسیدگی و اظهارنظر به بازرس تسلیم و رسید دریافت می نماید.بازرس مکلف است پس از وصول شکایت و تطبیق آن با مفاد ماده ۲ ظرف یک هفته شکایت را رسیدگی و به طریق ذیل اقدام نماید:

چنانچه شکایت صرفا جنبه عمومی و اعلام تخلف داشته باشد،درصورتی که بازرس شرکت نیز قائل به ارتکاب تخلف از سوی مدیران باشد،مراتب را به هیات مدیره یا مدیرعامل (حسب مورد) اعلام و تقاضای رفع نقص می کند.چنانچه مدیران مربوطه به تذکرات بازرس ترتیب اثر ندهند،بازرس تعاونی یا اتحادیه مطابق با ماده 42 قانون بخش تعاون موظف به ارائه گزارش به مجمع عمومی جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم است و هیات بازرسی اتاق تعاون طبق بند (ج) ماده 63 قانون بخش تعاون موظف به ارائه گزارش و تخلفات به اتاق تعاون می باشد.

درصورتی که شکایت واجد جنبه خصوصی اعم از ورود ضرر و زیان یا تضییع حق شاکی باشد و بازرس براساس بررسی انجام شده و مستندات موجود شکایت را وارد تشخیص دهند موضوع را کتبا و به طور مستند و مستدل به منظور پاسخگویی و تامین خواسته شاکی به هیات مدیره تعاونی اعلام و رونوشت آن را به شاکی ارسال می کنند.درصورتی که هیات مدیره براساس نظریه بازرس،اقدامات مقتضی در جهت اجابت خواسته شاکی و حل اختلاف مستحدثه انجام دهند شکایت مطروحه خاتمه یافته تلقی می گردد.

تبصره:شاکی باید رونوشت نظریه بازرس را جهت درج در پرونده تعاونی به اداره تعاون ارائه نماید.

ماده ۷:هیچ یک از مواد مقرر در این دستورالعمل حق مراجعه مستقیم شاکی به داور و در صورت عدم پیش بینی داور،به شوراهای حل اختلاف،مراجع صالح قضایی یا شبه قضایی را سلب نخواهد کرد.

 • شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن نزد اداره تعاون

براساس ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وزرات تعاون بعنوان یکی از مراجع نظارتی و حمایتی در بخش تعاون تعیین شده است.که روشهای نظارتی این مرجع براساس موضوع و اهمیت آن و امکانات و محدودیت های موجود این نهاد نظارتی انتخاب و تعیین می شوند.که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از بعد ماهیت و موضوع دو نوع نظارت برای وزارت تعاون پیش بینی شده است.

۱/۲.نظارت اطلاعی وزارت تعاون بر شرکتهای تعاونی یا اتحادیه های تعاونی یا اتاق های تعاون،

براساس این روش نظارتی وزارت تعاون بدون مراجعه نمایندگان خود به واحد تحت نظارت (شرکت تعاونی،اتحادیه تعاونی،اتاقهای تعاون)و بموجب مکاتبات صورت گرفته درجریان اجرای قانون در شرکتهای تعاونی مسکن قرار می گیرد و اجرای مقررات منوط به صدور تائیدیه مجدد وزارت تعاون نمی باشد.

۲/۲.نظارت مستقیم وزارت تعاون بر شرکتها یا اتحادیه های تعاونی یا اتاق های تعاون

براساس روش نظارت مستقیم،نظارت شوندگان(شرکتهای تعاونی،اتحادیه های تعاونی،اتاق های تعاونی)علاوه بر مطلع نمودن وزارت تعاون،منوط به تایید و اخذ مجوزاین مرجع جهت اجرای اقدامات خود می باشند.

که در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه به وظایف و مسئولیتهای برعهده شرکتهای تعاونی،اتحادیه های تعاونی،اتاق های تعاونی در این خصوص اشاره شده است،که نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده وزارت تعاون قرار گرفته است.

که در جهت حسن اجرای این وظایف وزارت تعاون موظف به تهیه ساختارهای اداری لازم می باشد.که اهم موارد عمده و مهم این بخش عبارتند از:

.تشکیل کمیسیون ماده(۵) دستورالعمل نحوه نظارت وزارت تعاون بر انتخابات هیات مدیره بازرسان و مدیرعامل در شرکت ها،اتحادیه های تعاونی مشمول اتاق های تعاون 

.بررسی کلیه مراحل و تشریفات اداری برگزاری مجامع عمومی تعاونی ها

.اعزام نماینده جهت حضور و شرکت در مجامع عمومی تعاونی ها 

.رسیدگی به شکایات در چهارچوب دستورالعمل رسیدگی به شکایات در صورت عدم اقدام بازرسان و اتحادیه ها 

لازم به ذکر است،طرح شکایت ازتخلفات شرکتهای تعاونی مسکن نزد اداره تعاون از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون صورت می پذیرد و شکات می بایست از طریق ورود به درگاه این سایت شکایت خود را ثبت و پیگیری نمایند.

 • شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن مهر نزد وزارت مسکن و شهرسازی 

وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان متولی بخش مسکن کشور و نهاد ناظر بر فعالیت های این بخش موظف به پیگیری شکایت اشخاص از سازمانها،شرکت ها ،معاونت ها و ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی از جمله شرکتهای تعاونی مسکن مهر می باشد.به همین منظور نیز سامانه ای در سایت این وزارتخانه جهت ثبت و پیگیری شکایت راه اندازی شده است.که شکات می توانند با ارسال شکایت بهمراه مستندات نسبت به احقاق خود اقدام نمایند.هر چند پیگیری حضوری امری اجتناب ناپذیر است.

در ادامه همانگونه که بیان گردید،با توجه به حجم بالای مطالب این بخش در مقاله مجزائی با عنوان روشهای حقوقی و کیفری طرح شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن نسبت به ادامه مطالب این بخش اقدام می نمائیم.که با مراجعه به لینک مذکور امکان بهره مندی کامل تر از مطالب این بخش فراهم می باشد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • محمد حسن پور
  ژانویه 21, 2024 12:16 ق.ظ

  بسمی تعالا
  با سلام و خسته نباشید مدت ۱۰ سال می‌باشد
  که سند خونه را امروز و فردا می‌کند
  و هر دفعه دلیل می آورد
  خانه را تحویل گرفتیم
  ولی سند را نمی دهد پاسخی درست هم نمی دهند
  باتشکر
  از اینکه جوابم را بدهید تا چه باید انجام بدم
  وبایدپیشه چه مرجعه ای برم

  پاسخ
  • با سلام
   برای پاسخگویی بهتر ،نیاز به بررسی قرارداد ، بررسی وضعیت ثبتی و شرایط ملک می باشد.

   پاسخ
   • شرکت تعاونی مسکن مدنظرمبلغی راجهت سرمایه گذاری ازتعدادی ازاعضادریافت کرده ولی مبالغ دریافتی رادرمواردی غیر از مورد عنوان شده هزینه کرده آنهم بدون تشکیل مجمع عمومی حال وظیفه عضوچیست وازچه راهی باید اقدام کرد سروش شماره تماس۰۹۱۲۰۹۲۵۷۹۱

    پاسخ
    • با سلام
     می توانید به اتفاق دیگر اعضا ،طی ارسال نامه ای به هیات مدیره شرکت، تقاضای تشکیل مجمع عمومی را مطرح نمایید . اگر ترتیب اثر داده نشد، از طریق مراجع قضایی اقدام شود.
     همچنین می توانید از طریق اداره تعاون موضوع را پیگیری نمایید.

     پاسخ
 • لیلا باباپور
  فوریه 3, 2024 9:47 ب.ظ

  باسلام ماتعداد۱۰۴نفربهزیستی ارومیه به یک شرکت فراگیرملی مسکن سازآذرایثارمعرفی نموده وازاسم مددجویان بهزیستی کلان وام وزمین گرفتندالان ۱۲ سال است کسی به ماجواب نمیده همه زمینهارابه اسم همسرانشان زدندکسی هم درارومیه جوابگونیست شناسه شرکت ۱۰۲۲۰۱۷۵۱۲۰ خواهشمندیم رسیدگی فرماییدماتحت پوشش بهزیستی هستیم ۱۰۴ نفرمددجو

  پاسخ
 • اگر تعاونی مسکن منحل شده باشد اما تعهدات خود در قبال اعضاء منجمله تهیه سند رسمی را انجام نداده باشند به کجا می توان شکایت برد. این تعاونی مورد نظر تخلفات متعددی نیز در زمینه ساخت و ساز مجتمع انجام داده مانند مسکونی کردن سالن اجتماعات و پارکینگ یکی از بلوکها در زیر زمین و فروش آن. لطفاً راهنمایی کنید

  پاسخ
  • با سلام
   اگر تعاونی منحل شده باشد، مطمئنا مدیر تسویه برای آن تعیین شده است .مدیر تسویه مزبور موظف است نسبت به اجرای تعهدات سابق شرکت تعاونی نسبت به اعضا و حتی شخص ثالث اقدام نماید .
   ضمن اینکه مسئولیت حقوقی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، در صورت تخلف، حتی بعد از انحلال هم پابرجاست و شما می توانید نسبت به اقدامات آنها طرح شکایت نمایید .

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up