نحوی طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن و مدیران آن 

نحوی طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن و مدیران آن 

با توجه به مشکلات فزاینده بخش مسکن و امتیازات اعطایی دولت به شرکتهای تعاونی مسکن جهت رفع مشکلات این بخش بنا به دلایلی همچون مشکلات سیستم مدیریتی این شرکتها،درکنار مشکلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه،ناگزیرشاهد بروزاختلافات و طرح دعاوی متعددی علیه اعضا،مدیران و شرکتهای تعاونی مسکن می باشیم.که هر چند دراین مقاله باختصار به ذکر نکات اساسی مربوط به مصادیق تخلفات و نحوی طرح دعاوی علیه شرکتهای تعاونی مسکن خواهیم پرداخت.

ولی با توجه به حجم و پیچیدگی بالای مقررات این بخش،ضرورت اشرافیت به اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن و سایر مقررات حاکم بر شرکت تعاونی مسکن از جمله قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/03/1350 با اصلاحات آن و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 درجهت تنظیم قرارداد با این قبیل شرکتها و نقل و انتقال احتمالی حقوق اعضای تعاونی به اشخاص ثالث و نیز طرح دعاوی و دفاع از آنها در مراجع صالح رسیدگی کننده بر حسب مورد که شامل داور،اتحادیه،اتاق تعاون،مراجع قضایی خواهد بود،جز با توسل به وکلای متخصص در این بخش امری غیرقابل اجتناب است.

تعریف شرکت تعاونی مسکن 

بموجب بند 5 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی((شرکت تعاونی را شخص حقوقی دانسته است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد)

که در ادامه در ماده 81 قانون شرکت های تعاونی بدون اشاره به اشخاص واجد سمت جهت تشکیل شرکتهای تعاونی مسکن هدف از تشکیل این قبیل شرکتها را بشرح زیر اعلام می نماید.

((شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل می شود:

۱.تهیه زمین و ساختمان و خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها نقدا یا به اقساط به اعضا،همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان

 ۲.خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضا نقدا و یا به اقساط

 ۳.واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضا

 ۴.انجام خدمات نقشه کشی،مهندسی و معماری برای اعضا و نظارت در ساختمان متعلق به آنها 

۵.انجام تعمیرات ساختمانهای ملکی اعضا و یا اقدام به لوله کشی و کابل کشی و ایجاد دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی

 ۶.نگاهداری و اداره ساختمان ها و تاسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط.))

مصادیق قانونی تخلفات و جرائم در شرکتهای تعاونی مسکن کدام اند؟

براساس رویه جاری شرکتهای تعاونی اهم تخلفاتی که در شرکتهای تعاونی مسکن ممکن است اتفاق افتد و مرتکب قابل تعقیب قضایی قرار گیرد در ماده 70 اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن تصریح شده است.

که بموجب ماده 70 اساسنامه شرکت های تعاونی مسکن موارد زیر از مصادیق تخلف محسوب و متخلف قابل پیگرد قانونی است.

۱.تهیه زمین (اعم از خرید،صلح،هبه،اجاره به شرط تملیک و سایر اشکال معاملات )با کاربری غیرمسکونی 

۲.معامله زمین یا واحدهای مسکونی دارای معارض یا موانع انتقال 

۳.به عضویت درآوردن اشخاص فاقد شرایط .

۴.هرگونه واگذاری واحدهای احداثی یا امتیاز به اشخاص غیرعضو و سهامدار (به استثنای اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه)

۵.هرگونه تجاوز از حدود پروانه ساختمانی اعم از احداث واحد مسکونی،تجاری،اضافه بنا،تغییرات کاربری مشاعات و پارکینگ 

۶.مصرف وجوه واریزی اعضا مربوط به یک پروژه در پروژه دیگر

۷. بکارگیری وجوه اعضا و سرمایه تعاونی و اموال و اعتبارات آن در خارج از موضوع فعالیت قانونی اساسنامه 

۸.عدم برگزاری مجامع عمومی در مواعد مقرر

۹.عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان تعاونی به مجمع عمومی مربوطه.

۱۰.هرگونه معامله مدیران با تعاونی برخلاف مفاد ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347

۱۱.ذینفع شدن یا شرکت بازرس بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملاتی که با تعاونی یا به حساب تعاونی انجام می پذیرد.

۱۲.استنکاف از قبول عضویت اشخاصی که واجد شرایط عضویت هستند با وجود ظرفیت تعاونی .

۱۳.هرگونه استفاده مدیران،بازرسان یا کارکنان تعاونی از اموال،وجوه و اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی.

۱۴.ارائه گزارش خلاف واقع به مجامع عمومی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه و یا سایر مراجع ذیصلاح.

۱۵.عدم دعوت از بازرسان یا بازرسان به مجامع عمومی یا جلسات هیات مدیره .

۱۶.اخلال یا ایجاد مانع در انجام وظائف بازرس و یا عدم ارائه اسناد و مدارکی که برای انجام وظائف بازرس لازم است.

۱۷.پذیرش سمت مدیریت یا بازرس تعاونی با علم به وجود منع قانونی.

۱۸.عدم ارائه مدارک لازم الثبت به مراجع مربوطه.

۱۹.دریافت حقوق و مزایا وپاداش توسط مدیران و بازرسان بدون تصویب مجمع عمومی

۲۰.عدم رسیدگی بازرس به شکایات اعضا تعاونی 

مضافا اینکه با مداقه در فصل بیست و یکم قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/03/1350 در باب مجازاتهای اشخاص مرتبط با شرکتهای تعاونی که علیرغم تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 به قوت خود باقی است.موارد زیر را نیز می توان به تخلفات قانونی مذکور اضافه نمود.

۱.گزارش خلاف واقع هر یک از اعضا هیات مدیره و بازرسان و مدیرعامل به مجمع عمومی

۲.خیانت درامانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه توسط هریک از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی 

۳.گزارش خلاف واقع حسابرسان شرکت یا اتحادیه درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی 

۴.ورود خسارت عامدانه به شرکت توسط هریک از اعضای شرکتهای تعاونی بر اثر عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن می باشد.

نحوی شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن و مدیران آن 

نحوی طرح شکایت به تخلفات صورت گرفته در شرکتهای تعاونی مسکن براساس نوع تخلفات صورت گرفته شامل موارد زیر می باشد.

۱.شکایت اداری از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن نزد بازرس و هیات مدیره شرکت،اداره تعاون،وزارت مسکن و شهرسازی

۲.شکایت حقوقی از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن دردادگاههای عمومی حقوقی 

۳.شکایت کیفری ازتخلفات شرکتهای تعاونی مسکن درمراجع کیفری دادگستری 

در خصوص نحوی شکایت حقوقی و کیفری با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای مطالب این بخش در مقاله مجزائی با عنوان روشهای حقوقی و کیفری طرح شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن در بخش دعاوی مربوط به شرکتهای تعاونی به ارائه مطالب مربوطه پرداخته ایم.

 

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سلام تعداد مجاز امتیاز زمین که از طریق تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تبریز میتوانند خریداری کنند چند عدد است ایا محدودیتی دارد؟

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up