مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از جمله دعاوی ملکی است و درفرضی مطرح می شودکه شخصی بدون اذن مالک رسمی ملک از ملک او استفاده و بهره برداری نماید و با توجه به اصل احترام به حقوق مالکانه افراد و عدم بهره مندی مالک از حقوق مالکانه خود و جبران خسارات وارده،مالک رسمی ملک می تواند با طرح دعوی اجرت المثل ایام تصرف علیه متصرف یا متصرفین ملک نسبت به مدت زمان تصرف آنها اقامه دعوا نماید.دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف،غالبا در ضمن یک دادخواست و درکنار دعاوی رفع تصرف عدوانی و دعوای خلع ید مطرح می گردد.هر چندکه برحسب مورد طرح این دعاوی بصورت مجزا به مصلحت نزدیکتر است.

شرایط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از دادگاه 

جهت طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دارا بودن شرایط زیر شرط اساسی جهت طرح دعوا می باشد.

1.مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک مورد تصرف

2.تصرف خوانده

3.عدم اعطای اذن یا اجازه مالک رسمی به متصرف جهت انتفاع یا استفاده

میزان اجرت المثل ایام تصرف چگونه تعیین می شود؟

دادگاه پس از احراز شرایط مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک مورد تصرف و عدم اعطای اذن یا اجازه مالک رسمی به متصرف جهت انتفاع یا استفاده و با ارجاع امر به کارشناسی دستوراعلام نظرکارشناس جهت برآورد مبلغ اجرت المثل ایام تصرف متصرف را صادر می نماید و کارشناس یا هیات کارشناسی برحسب مورد با انجام معاینه و تحقیقات محلی و ملاحظه نوع کاربری ملک و نحوه و مدت زمان استفاده از ملک و عرف اجاره بهای املاک مشابه نسبت به اعلام نظرکارشناسی اقدام می نماید.که نظریه صادره با ارائه دلیل قابل اعتراض در هیات کارشناسی می باشد.

مرجع صلاحیت دار جهت طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 

مرجع صلاحیت دار بسته به تعیین مبلغ خواسته و یا تقویم خواسته به دو بخش تقسیم می گردد.

1.مطالبه مبلغ معین از باب اجرت المثل و یا تقویم خواسته تا 20 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است.

2.مطالبه مبلغ معین از باب اجرت المثل و یا تقویم خواسته به بیش از 20 میلیون تومان درصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

لازم به ذکر است،با توجه به اینکه غالبا تعیین مبلغ دقیق اجرت المثل ایام تصرف در زمان طرح دعوا مشخص نیست،درجهت امکان ارجاع دادخواست ابتدائا مقوم نمودن خواسته شرط لازم است و متعاقبا طرح درخواست جلب نظرکارشناس درادامه ستون خواسته جهت احراز دقیق مبلغ اجرت المثل ایام تصرف حائز اهمیت اساسی است.که نهایتا نیز با احراز شرایط طرح دعوی،موضوع جهت اعلام نظر به کارشناس ارجاع می گردد و کارشناس یا با انجام معاینه وتحقیقات محلی و ملاحظه نوع کاربری و وضعیت ملک و نحوه و مدت زمان استفاده از ملک و عرف اجاره بهای املاک مشابه نسبت به اعلام نظرکارشناسی اقدام می نماید.که نظریه صادره با ارائه دلیل و پذیرش دادگاه قابل اعتراض در هیات کارشناسی است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاعی(ملک مشترک) 

بر اساس مقررات احکام شرکت در قانون مدنی ازجمله ماده 576 قانون مدنی،طرز اداره کردن اموال مشاعی تابع شرایط مقرره بین شرکاست،بر همین اساس هرگونه استفاده و بهره برداری از ملک مشاعی نیازمند موافقت تمامی شرکا می باشد،درغیراینصورت بموجب ماده 581 و 582 قانون مدنی تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود و شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.که از جمله آثار فضولی بودن و ضمانت،تبدیل شدن ید امانی شریک به ید غاصبانه و مسئولیت شریک به جبران خسارات وارده نسبت به ملک و الزام شریک غاصب به خلع ید از ملک و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خود خواهد بود.

لازم به توضیح است،درجهت تحصیل دلیل جهت اثبات فقدان اذن شریک دراستفاده از ملک وشروع محاسبه اجرت المثل ایام تصرف و طرح دعوای خلع ید ،ارسال اظهارنامه رسمی قبل از طرح دعاوی مذکورحائز اهمیت اساسی است.

 مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از مستاجر 

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مستاجر از دعاوی مبتلا به درمحاکم  دادگستری است و در فرضی قابل مطالبه است،که درجهت ادامه تصرفات مستاجر توافقی با موجر صورت نپذیرفته باشد و مستاجر بدون اذن موجر به ادامه استفاده و بهره مندی از منافع ملک اقدام نماید.که دراین فرض دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک وبا استماع اظهارات طرفین و درفرض دارا بودن شروط طرح دعوی ،مرجع رسیدگی کننده با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری اقدام به تعیین مبلغ اجرت المثل ایام تصرف می نماید وکارشناس با انجام معاینه و تحقیقات محلی و ملاحظه نوع کاربری ملک و نحوه و مدت زمان استفاده از ملک استیجاری و عرف اجاره بهای املاک مشابه نسبت به اعلام نظر کارشناسی خود اقدام می نماید و این مبلغ ممکن است از مبلغ اجاره بهای مندرج در قرارداد اجاره کمتر یا بیشتر باشد.

لازم به ذکر است،مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ویژه دعاوی اماکن مسکونی و املاک تجاری مشمول قانون سال 1376 است.

شرایط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از مستاجر

1.مالکیت رسمی موجر نسبت به ملک مورد تصرف

2.انقضای مدت اجاره و عدم تمدید آن

3.تصرف مستاجر درملک استیجاری

4.عدم اعطای اذن یا اجازه موجر به متصرف جهت انتفاع یا استفاده.

لازم به ذکر است،درفرضی که در قرارداد اجاره مبلغ اجرت المثل پیش بینی شده باشد،مرجع رسیدگی کننده براساس توافقات قراردادی مستاجر را ملزم به پرداخت می نماید.

نکات کلیدی:

1.دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف صرفا ازطرف مالک رسمی ملک مسموع است و در فرض فقدان این شرط دعوی منتج به صدور قرار رد خواهد شد.

2.عدم اعتراض موجر به ادامه تصرفات مستاجر وعدم عودت مبلغ ودیعه ممکن است در مرجع رسیدگی کننده به رضایت موجر به ادامه تصرفات مستاجر و رد دعوای موجر تلقی گردد.بنابراین اعلام رسمی مخالفت موجر به ادامه تصرفات به محض اتمام مدت قرارداد حائز اهمیت اساسی است.

3.درفرض انقضای مدت اجاره و درخواست مالک به تخلیه ملک و امتناع مستاجر،ید امانی مستاجر به ید غاصبانه تبدیل می شود و مستاجر ضامن عین و منافع ملک در صورت ورود خسارت به ملک و تلف بنا به هر علت خواهد بود.

شرط مطالبه اجرت المثل به میزان اجرت المسمی(اجاره بها)

ممکن است در قرارداد اجاره شرط شود،که با انقضای مدت اجاره،مستاجر موظف به پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی(اجاره بهای مندرج در قرارداد) باشد،توضیح اینکه این شرط ناظر به فرضی است که با اتمام مدت اجاره موجر به ادامه تصرفات مستاجر اعتراضی ننماید و مستاجر نسبت به استفاده از منافع ملک اقدام نماید.در غیراینصورت با اعلام عدم رضایت موجر،مستاجر نمی تواند قائل به قانونی بودن ادامه تصرفات خود وتعهد بر پرداخت اجرت المثل مندرج در قرارداد نماید.بلکه دراین فرض مبلغ اجرت المثل ایام تصرف براساس ارزش واقعی منافع ملک محاسبه خواهد شد،که ممکن است از اجاره بهای موضوع قرارداد کمتر یا بیشترباشد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • در یک واحد مسکونی سکونت داشتم که حدود ۷۰ روز بیشتر از زمان اتمام اجاره نامه سکونت داشتم و به دلیل عدم توانایی مالی نتونستم اجاره ۷۰ روز رو پرداخت کنم تا الان موجر هم زمان ۷۰ روزه پیامک داده و موافقت خودش رو میشه از پیامک‌ها فهمید و اینکه من در رویت ایشان بودم و هر روز توسط املاکی برای مستاجر پیدا کردن و نشان دادن خانه مراجعه میکردند و زمان تحویل واحد ازش رسید گرفتم که واحد را صحیح و سالم تحویل دادم به نماینده ایشان و خودشان هم امضا کردند در واقع هم املاکی امضا کرده هم خود موجر الان رفته برای من اجور معوقه شکایت کرده و هم اجرت المثل.

    اجور معوقه ۱۶۵۰ هزارتومن هست درسته برای یک ماه از اجاره نامه هست و ۷۲ روز از اتمام اجاره نامه که لفظا موافقت کرده بود و همچنین برای ۷۲ روز اجرت المثل ایام تصرف هم شکایت کرده که خود موجر در دادخواست مبلغ ۲۱۶۰ هزارتومان نوشته و قاضی هم تائید کرده. اجاره بهای ماهانه ۵۰۰ تومن بوده. واحد خالی فقط یه آبگرمکن و یه کابینت آشپزخانه بود و طبقه دوم آیا این منصفانه هست؟

    پاسخ
  • سال۹۶ در مزایده شهرداری بافرد دیگری مشترکا یک ملک تجاری واقع در پاساژی را ابتیاع نموده و کل وجه آن را به حساب شهرداری واریز نموده نامه تحویل ملک را از شهرداری به مالک پاساژ دریافت نمودیم، متاسفانه بدلیل ایجاد اختلاف با شریک خود هنوز ملک را تحویل نگرفته و سندواگذاری منتقل نشده و ملک در تصرف مالک پاساژ است در حالیکه از مالکیت ما مطلع است. آیا اکنون پس از تحویل ملک می‌توانم بابت مطالبه اجرت المثل زمان تصرف نسبت به مالک پاساژ اقدام نمایم؟

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up