درخواست ابطال معامله به جهت تعلق سرقفلی به غیر به عنوان عیب ملک

درخواست ابطال معامله به جهت تعلق سرقفلی به غیر به عنوان عیب ملک

در صورتی که فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان مبیع باشد و منافع و حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی)  آن به شخص دیگری تعلق داشته باشد موضوع از مصادیق عیب است چنانچه خریدار تقاضای ابطال بیع به استناد مستحق للغیر بودن را بنماید بدون  آنکه تصریح کند که منظورش تعلق قسمتی از مال( منافع و سرقفلی )به غیر است و ابطال به واسطه اعمال خیار عیب است، دادخواست به نحو صحیح تقدیم نشده و محکوم به رد است.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۴

تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

رای شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی (ج.) و (ج) شهرت هر دو (م) با وکالت آقای (م.د) به طرفیت آقای (ر.خ.) به خواسته صدور حکم به ابطال عقد بیع مورخ ۸۹/۴/۱۴ و استرداد وجوه پرداختی بابت ثمن مبيع تحت شماره ۱۰۱۷۲۲ به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع در زمان تحقق عقد بیع و عدم اطلاع خواهان از این امر ملاحظه مینماید. در اثنای دادرسی آقایان (س…) و (م.ش) با اعلام وکالت از خوانده وارد جریان دادرسی شده و ضمن دفاع از خوانده به شرح مندرجات صورت جلسه دادرسی مورخ ۸۹/۱۰/۱۵ شعبه ۸۵ ضمن اعلام اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۶/۸۹۰ شعبه ۱۳ دادگاه محترم تجدید نظر درخواست رسیدگی نموده اند که بر این اساس شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر ضمن نقض دادنامه شماره ۸۵۰۰۹۴۶ مورخ ۸۹/۱۰/۲۹ شعبه ۸۵ را به لحاظ عدم رسیدگی به اعتراض طاری ثالث جهت رسیدگی ،مجدد اعاده کردند که پس از ارجاع مجدد کلاسه توسط معاونت محترم ارجاع و تعین وقت و دعوت از متداعیین برای شرکت در جلسه دادرسی مورخ ۹۱/۶/۱۴ آقای (م.ش) صراحتا در خصوص اعتراض طاری ثالث ،منصرف آن را مسترد داشته است

 على هذا مستنداً.به بند «ب»ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض ثالث مطروحه را صادر می نماید؛ اما در خصوص دعوای اصلی مطروحه نیز از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده امر و عنایت به دادنامه شماره ۸۵۰۰۲۰۱/۸۸ شعبه ۸۵ و ۲۲۱۳۰۱۰۵۶ مورخ ۸۹/۷/۱۸ شعبه ۱۳ دادگاه محترم تجدید نظر با احراز اینکه مبیع متنازع فيه اعم از عرصه و اعیانی متعلق حق شخص ثالث بوده و در این رابطه حکم قطعی نیز صادر شده است و بایع هنگام تحقق عقد بيع فاقد هر گونه مالکیت بوده و مشتری نیز نسبت به آن جاهل بوده لذا ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خواهانها و غیر موجه تشخیص دادن اظهارات و دفاعیات اولیه وکیل خوانده مستنداً به مواد ۲۱۹ لغایت ۲۳۷۳۱۷،۳۹۱ و۳۹۲ قانون مدنی و مواد ۲ ۱۹۸۵۱۵۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال عقد بيع متنازع فيه و ابطال سند رسمی مالکیت انتقال بیع به نام خواهانها و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ هفتصد و ده میلیون ریال ثمن مأخوذه و پرداخت ۱۵۶۳۴,۵۰۰ ریال بابت حق الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهانها صادر می نماید.

رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران طالب زاده

رای شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران

با توجه به مستندات دعوا و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است؛ زیرا موضوع از مصادیق خیار عیب بوده  فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان بوده معترض ثالث تنها مالک حق کسب و پیشه و سرقفلی (منافع) مغازه بوده و به صراحت ماده ۴۴۱ قانون مدنی هرگاه بیع نسبت به بعض مبیع باطل باشد خریدار حق دارد بیع را فسخ کند یا نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده ثمن را مسترد نماید از آنجا که دعوا به نحو صحیح طرح نشده، توجهاً به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قراررد دعوی خواهانها صادر و اعلام میگردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران  مستشار دادگاه

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up