نحوه اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

نحوه اجرای آرای هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

نحوه اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی،در خصوص توقیف، کارشناسی، مزایده و انتقال مال توقیف شده، وفق ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، از باب حق‌ بیمه‌، خسارات‌ تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ ناشی‌ از اجرای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ یا قوانین سابق تامین اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و قانون تامین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در موارد اعلامی درمواد 42 و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 102 و 108 قانون تامین اجتماعی، بدون ضرورت مراجعه به مراجع قضایی ، راسا به وسیله مامورین اجرای سازمان تامین اجتماعی قابل انجام، مطالبه و وصول می باشد.

بر همین اساس به علت سرعت وصول مطالبات سازمان، ضرورت طرح درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری در کنار درخواست نقض رای هیات تشخیص مطالبات حائز اهمیت اساسی است.

شرایط و ترتیب اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ( نحوه وصول مطالبات درسازمان تامین اجتماعی )

بموجب دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب 1396/09/05 و آیین نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی رعایت شرایط زیر برای شروع عملیات اجرایی الزامی است.

1.ابلاغ رای هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و اعاده نسخه ابلاغ

2.انقضای مهلت اعتراض یا صدور رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

3.ارسال اخطاریه خطاب به کارفرما جهت اجرای رای

4.صدور اجراییه توسط واحد اجرای سازمان تامین اجتماعی و اعطای مهلت 30 روزه

واحدهاي اجرائي موظف اند، پس از دريافت آراء صادره از سوي هيأت هاي بدوی تشخيص مطالبات حداكثر ظرف مدت 5 روز نسبت به محاسبه رأي اقدام و فرم مكانيزه ابلاغ رأي هيات بدوی یا تجديدنظر تشخيص مطالبات را به انضمام دو نسخه از رأي صادره را جهت ابلاغ به كارفرما تهیه نماید و مأمور ابلاغ با مراجعه به كارفرما (آخرين آدرس اعلام شده از طرف كارفرما) نسبت به ابلاغ رأي هيأت اقدام و ذيل رأي را با توجه به نوع ابلاغ تكميل نموده و نسخه دوم را كه كارفرما، وكيل يا نماينده قانوني وي امضاء و مأمور ابلاغ گواهي نموده اعاده کند.

نحوه بازداشت اموال بدهکار در اجرای رای هیات های تشخیص مطالبات در سازمان تامین اجتماعی

بموجب دستورالعمل و آیین نامه های اجرای وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی، چنانچه بدهکار توجهی به اخطاریه سازمان و اجراییه صادره ننماید، واحد اجرای سازمان تامین اجتماعی در رویه غالب ابتدا طی مکاتبه با بانک ها و موسسات اعتباری مربوطه نسبت به توقیف و برداشت از حساب کارفرما اقدام می نمایند.

در غیر اینصورت می تواند معادل مبلغ مورد اجرا به علاوه 30 درصد دیگر نسبت به توقیف سایر اموال منقول یا غیرمنقول کارفرما اقدام نماید.

در بازداشت اموال منقول یا غیرمنقول رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین که در ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون سازمان تامین اجتماعی به مصادیق آن اشاره شده است الزامی است. در صورت نقض قانون، امکان اعتراض به توقیف مستثنیات دین در هیات ماده 93 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و دادگاه عمومی حقوقی وجود دارد.

وجوه غیر قابل بازداشت در اجرای رای هیات تشخیص مطالبات چه مواردی می باشند؟ ( نحوه توقیف حقوق در سازمان تامین اجتماعی )

بموجب ماده 43 آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون سازمان تامین اجتماعی، برداشت از وجوه متعلق به محکوم علیه و در مواردی محدود به حد نصاب مشخصی شده است و بیش از سقف اعلامی زیر ممنوع است.

1.برداشت بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی محکوم علیه

2.برداشت بیش از یک چهارم حقوق یا شاغلین دارای ناتوانی جسمی

3.برداشت بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد

4.هزینه سفر و فوق العاده ماموریت کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی

5.حقوق کارکنان نیروهای مسلح که در جنگ حضور دارند.

بازداشت اموال ثالث در اجرای رای هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

ممکن است پس از توقیف اموال منقول یا وجوه نقدی از محکوم علیه، شخص ثالثی ادعای تعلق آن را به خود نماید. در این صورت چنانچه ادعای ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، که دارای حق تقدم نسبت به تاریخ توقیف است، از مال رفع توقیف می شود. در غیر اینصورت عملیات اجرایی ادامه خواهد داشت و شخص ثالث می تواند با طرح دعوای اعتراض ثالث حقوقی در دادگاه حقوقی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نماید.

نحوه ارزیابی و مزایده اموال محکوم علیه در اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات در سازمان تامین اجتماعی

بموجب آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون سازمان تامین اجتماعی، پس از توقیف و بازداشت اموال محکوم علیه، مال مزبور جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود و نتیجه نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابلاغ می شود، چنانچه محکوم علیه به رقم اعلامی معترض باشد، می تواند با پرداخت دستمزد نسبت به ارجاع ارزیابی به هیات کارشناسی اقدام نماید. با قطعیت رقم کارشناسی، آگهی مزایده با اعلام مشخصات دقیق مال ،وقت و محل مزایده در یکی از روزنامه های محلی و جراید مرکز منتشرمی شود.

در چه مواردی با ادعای شخص ثالث موقتا از مزایده سازمان تامین اجتماعی جلوگیری می شود؟

بموجب بند 2 ماده 86 آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در موارد زیر شخص ثالث ادعای مالکیت یا حقوقی را نسبت به اموال منقول یا غیر منقول توقیف شده توسط واحد اجرای سازمان تامین اجتماعی داشته باشد، از مزایده مال جلوگیری خواهد شد.

1.هر گاه شخص ثالث مدعی باشد، که نسبت به مورد بازداشت، بین او و بدهکار دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوا در وقتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده و به اجرا داده است..
2.چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.
۳.اگر شخص ثالث اظهارکند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است.
۴. هرگاه شخص ثالث اعلام کند، که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.

مضافا اینکه در خصوص موارد زیر رعایت ضوابط اعلامی در ماده 87 آیین نامه اعلامی نیز لازم الاجرا می باشد، که مقرر می دارد.

(( هر گاه‌ بعد از خودداری‌ از مزایده‌ در موارد مذکور در ماده‌ قبل‌ در مورد بند یک‌ شخص‌ ثالث‌ گواهی‌ از دادگاه‌ ارائه‌ ندهد که‌ دعوی‌ خود را دو ماه‌ متوالی‌ مسکوت‌ نگذارد و یا در مورد بند ۲ گواهی‌ ارائه‌ ندهد که‌ عرض‌ حال‌ اعتراض‌ در مدت‌ قانونی‌ تقدیم‌ شده‌ است‌ و در مورد بند ۳ گواهی‌ تسلیم‌ نکند که‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در شورایعالی‌ ثبت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و در مورد بند ۴ گواهی‌ تسلیم‌ ننماید که‌ قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ اعتراض‌ از طرف‌ او اعتراض‌ بر ثبت‌ مورد مزایده‌ شده‌ است‌ عملیات‌ اجرائی‌ تعقیب‌ می‌شود،مدت‌ مقرر جهت‌ تقدیم‌ گواهی‌های‌ مذکور در این‌ ماده‌ به‌ اجراء یکماه‌ پس‌ از اعلام‌ ادعا می‌باشد.))

مضافا اینکه سازمان تامین اجتماعی در جهت تسریع در وصول مطالبات خود می تواند نسبت به رفع توقیف اموال اعلامی و توقیف سایر اموال محکوم علیه اقدام نماید.

نحوه شکایت از عملیات اجرایی در اجرای رای و وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی 

  • ثبت شکایت در واحد اجرای سازمان تامین اجتماعی

بموجب ماده 92 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی، محکوم علیه یا اشخاص ثالثی که‌ نسبت‌ به‌ عملیات‌ اجرائی‌ شکایت‌ داشته‌ باشند می‌توانند شکایات‌ خود را با توضیح‌ موضوع‌ آن‌ و مدارکی‌ که‌ دارند به‌ اجراء ارائه نمایند. واحد اجراء فوراً به‌ شکایت‌ رسیدگی‌ می‌نماید. هر گاه‌ اجراء شکایت‌ را وارد تشخیص‌ دهد، دستور مقتضی‌ برای‌ رفع‌ شکایت‌ صادر می‌کند و اگر شکایت‌ را وارد نداند آن‌ را رد می‌نماید. در هر صورت‌ اجراء نظریه‌ خود را ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ به‌ شاکی‌ اعلام‌ می‌دارد و شاکی‌ می‌تواند ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ تقاضای‌ تجدید رسیدگی‌نماید.

  • تقاضای تجدیدنظرخواهی در هیات ماده 93 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون سازمان تامین اجتماعی

چنانچه به اعتراض محکوم علیه یا شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی در واحد اجرای سازمان تامین اجتماعی توجهی نشود، معترض می تواند وفق مواد 92 و 93 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون سازمان تامین اجتماعی درخواست تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر ماده 93 آیین نامه مذکور را نماید.

مرجع‌ تجدید نظر، هیأتی‌ مرکب‌ از رئیس‌ دادگاه‌ شهرستان‌ یا عضو علی‌البدل‌ و دادستان‌ شهرستان‌ یا نماینده‌ او و نماینده‌ سازمان‌ می‌باشد و در جائی‌ که‌ دادگاه‌ شهرستان‌ نباشد دادگاه‌ بخش‌ وظیفه‌ دادگاه‌ شهرستان‌ را انجام‌ خواهد داد، چنانچه‌ در محل‌ دادگاه‌ بخش‌ نیز نباشد شکایت‌ به‌ نزدیک‌ترین‌ واحد سازمان‌ که‌ در مقر دادگاه‌ شهرستان‌ یا بخش‌ واقع‌ شده‌ برای‌ رسیدگی‌ هیأت‌ فرستاده‌ می‌شود. هیأت‌ تجدید نظر که‌ به‌ ریاست‌ رئیس‌ دادگاه‌ یا نماینده‌ او تشکیل‌ می‌گردد بر حسب‌ اطلاع‌ نماینده‌ سازمان‌ در محل‌ کار وی‌ تشکیل‌ و به‌ شکایت‌ رسیدگی‌ و رأی‌ می‌دهد. رأی‌ هیأت‌ تجدید نظر به‌ اکثریت‌ قاطع‌ خواهد بود.

آثار عدم فروش مال معرفی شده توسط بدهکار در مزایده اجرای سازمان تامین اجتماعی

به موجب ماده 76 آیین نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، هر گاه‌ مال‌ مورد مزایده‌ معرفی‌ شده‌ از طرف‌ بدهکار به‌ قیمتی‌ که‌ مزایده‌ شروع‌ می‌شود خریدار نداشته‌ باشد اجراء باید ظرف‌ مدت‌ یکماه‌ از روز مزایده‌ مال‌ دیگری‌ از بدهکار بازداشت‌ و آن‌ را به‌ مزایده‌ بگذارد و یا بدهکار خود مال‌ دیگری‌ معرفی‌ نماید که‌ به‌ نظر اجراء فروش‌ مال‌ معرفی‌ شده‌ آسان‌تر باشد در این‌ صورت‌ طبق‌ مقررات‌ بازداشت‌ و یا به‌ طریق‌ مزایده‌ فروخته‌ خواهد شد، معرفی‌ مال‌ دیگر از طرف‌ اجراء و بدهکار فقط‌ برای‌ یک‌ نوبت‌ مجاز است.

آثار عدم فروش ملک توقیف شده محکوم علیه در مزایده اجرای رای سازمان تامین اجتماعی 

‌ به موجب ماده 83  آیین نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی، در مواردی‌ که‌ برای‌ ملک‌ مورد مزایده‌ خریداری‌ پیدا نشود، بر حسب‌ مورد با پیشنهاد سازمان‌ و تصویب‌ شورایعالی‌ می‌توان‌ سند ملک‌ مزبور را بنام‌ سازمان‌ انتقال‌ داد. چنانچه‌ قیمت‌ ملک‌ بیش‌ از مبلغ‌ مندرج‌ در برگ‌ اجرائیه‌ و هزینه‌های‌ مربوط‌ باشد ما به‌ التفاوت‌ آن‌ به‌ بدهکارپرداخت‌ می‌گردد.

نحوه انتقال سند ملک به نام سازمان تامین اجتماعی در اجرای رای هیات تشخیص مطالبات 

بموجب ماده 82 آیین نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی، هرگاه‌ بعد از تنظیم‌ صورتمجلس‌ فروش‌ مال‌ غیر منقول‌ و اخطار اجراء بدهکار ظرف‌ مدت‌ ۵ روز پس‌ از ابلاغ‌ برای‌ امضاء سند انتقال‌ حاضر نشود، اداره‌ ثبت‌ اسناد محل‌ مطابق‌ اعلام‌ اجراء به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ بدهکار (مالک‌) سند انتقال‌ را امضاء خواهد کرد و مطابق‌ مقررات‌ در دفتر اسناد رسمی‌ و دفتر املاک‌ ثبت‌ می‌شود.

نکته مهم اینکه، چنانچه‌ بدهکار قبل‌ از صدور سند انتقال‌ ، ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود را بدهد و هزینه‌های‌ اجرائی‌ و بدهی‌ خود را بپردازد از صدور سند انتقال‌ خودداری‌ می‌شود.

نحوه تقسیط بدهی محکوم علیه در سازمان سازمان تامین اجتماعی ( ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط سازمان تامین اجتماعی ) 

بموجب ماده 96 آیین نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی، اجراء می‌تواند مورد اجراء را در صورتیکه‌ قبلاً تقسیط‌ نشده‌ باشد، حداکثر در 36 قسط‌ ماهانه‌ با احتساب‌ 12 درصد بهره‌ تقسیط‌ نماید.

چنانچه‌ بدهکارهر یک‌ از اقساط‌ را در موعد مقرر پرداخت‌ نکند، بقیه‌ اقساط‌ تبدیل‌ بحال‌ می‌گردد و تجدید تقسیط‌ بدهی‌ مزبور مقدور نخواهد بود.

میزان حق اجرا در اجرای رای هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

به موجب ماده 90 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون سازمان تامین اجتماعی مبلغ حق الاجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مندرج در برگ اجراییه صادره می باشد، وصول حق الاجرا نیز تابع شرایط وصول اصل طلب سازمان تامین اجتماعی می باشد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up