الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان

الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان

الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان یکی از دعاوی رایج در محاکم دادگستری است .قانون گذار با هدف پیشگیری از انعقاد قراردادهای پیش فروش ساختمان معارض با اشخاص متعدد راجع به ملک واحد که سبب بروز تعارض منافع میان پیش خریداران می شود، در ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مقرر داشته قرارداد پیش ‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده ۲ این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

موارد تخلف از این مقرره قانونی بسیار متعدد است. در این موارد یعنی در فرض امتناع پیش فروشنده از ثبت رسمی قرارداد پیش فروش، چنانچه پیش خریدار به هر دلیلی بخواهد از مفاد این الزام قانونی بهره مند شود، می بایست نسبت به طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار ساختمان و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان را علیه پیش فروشنده اقدام نماید.

مدارک لازم جهت تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان

وجود اسناد و مدارک ذیل جهت اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش و در زمان ثبت رسمی پیش فروش ضروری است:

۱-سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌ که مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش ‌فروشنده اختصاص یافته است؛

۲-پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد؛

۳-بیمه ‌نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده ۹ قانون پیش فروش ساختمان؛

۴-تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان؛

۵-پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک.

مقصود از عملیات پی ساختمان، عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون های ساختمان یا دیوارهای باربر بر روی پی انجام می گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می شود و مهندس ناظر، شخصی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را بر اساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد.

در صورتی که پیش فروشنده، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه نامه موضوع ماده ۹ قانون پیش فروش ساختمان را اخذ نکرده باشد، پیش خریدار باید الزام وی به اخذ مدارک فوق را نیز ضمن دادخواست درخواست نماید.

همچنین در فرضی که هنوز عملیات پی ساختمان به پایان نرسیده و تاییدیه مهندس ناظر اخذ نشده باشد، پیش خریدار باید ذیل دادخواست خود، الزام پیش فروشنده به اتمام عملیات پی و اخذ تاییدیه مهندس ناظر را نیز تقاضا نماید.

جهت طرح این دعاوی علیه پیش فروشنده، لازم است وی مالک رسمی ملک باشد و یا قراردادی بین او و مالک رسمی منعقد شده باشد که ثابت کند پیش فروشنده اختیار احداث بنا در این ملک را دارد. در غیر این صورت دعوا باید به طرفیت مالک رسمی ملک و پیش فروشنده اقامه شود.

مندرجات قانونی قرارداد رسمی پیش فروش ساختمان

 سند رسمی پیش فروش ساختمان شامل موارد ذیل خواهد بود:

۱-اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی

۲-پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک

۳- اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری

۴- مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.

۵-بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت

۶-شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی

۷-زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت قطعی

۸-تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله

۹-تعهدات پیش ‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی

۱۰- معرفی داوران

۱۱-احکام مذکور در مواد ۶، ۷، ۸ و تبصره آن، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان

به موجب ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان، رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش ‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی ‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی ‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. در صورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان 

وفق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان ممنوع است و با مرتکب طبق مواد ۲۳ و ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان رفتار خواهد شد.

برابر مادتین ۲۳ و ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان اقدام به فروش ساختمان نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌ سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌ فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش ‌فروش نمایند. در غیر این‌ صورت برای بار اول تا یک ‌سال و برای بار دوم تا دو سال به تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

جرائم مذکور در فوق تعقیب نمی‌شود؛ مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات آن موقوف می‌شود.

همانطور که از مواد قانونی مشارالیه مستفاد می گردد، عدم ثبت رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان اگرچه مستوجب تعقیب کیفری است اما تاثیری بر اعتبار قرارداد عادی پیش فروش ندارد. توضیح اینکه اصل برلازم وغیرقابل فسخ بودن قرارداد است.

مگراینکه بموجب قانون یا توافق فی مابین طرفین قرارداد، فسخ قرارداد امکان پذیر باشد. با تصویب قانون پیش فروش آپارتمان بعضا اراده متعاملین محدود و امکان اعمال حق فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان با شرایطی پیش بینی شده است.

درخارج از موارد مصرحه دراین قانون، فسخ قرارداد تابع عمومات قانون مدنی می باشد و اصل صحت عقود و معاملات نیز برداشت اخیر را تقویت می کند. البته همچنان برخی معتقدند قرارداد عادی پیش فروش به طور کلی باطل و فاقد اثر حقوقی است و برخی دیگر چنین قراردادی را از شمول قانون پیش فروش ساختمان خارج و تابع عمومات قانون مدنی می دانند.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • با سلام . مجازات پیش فروش آپارتمان بدون سند رسمی چیست؟

  پاسخ
  • سلام
   بر اساس ماده ۲۳ قانون پیش فروش آپارتمان چنانچه شخصی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کند یا بدون مجوز اقدام به در درج آگهی برای پیش فروش کند به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم خواهد شد.

   پاسخ
 • چطور می‌تونم معامله کنم تمام حق و حقوق من حفظ بشه میخام ملکی را بخرم طرف آدم شیادی یه میخوام همه پیش بینی‌های قانونی را بکنم که نتونه سرم کلاه بذاره

  پاسخ
  • انچه که موجب تراکم پرونده در دادگاهها گردیده عدم سواد حقوقی متصدیان مشاورین املاک در انعقاد قرارداد بوده و عدم اگاهی مردم ذر مطالعه مفاد مبایعه نامه نیز مزید بر علت گردیده که ناخوانده امضامی کنید و بعدا گرفتار می‌شویم کلیه شروط مندرج در یک عقد اعم از تاریخ تحویل و تاریخ چک‌ها و ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد و موعدتنظیم سند رسمی و ضمانت اجراهای ان و کلی شرایطی دیگر که لازمه با توجه به نوع عقد در متن مبایعه نامه گنجانده شود که امید است در زمان انعقاد عقد توجه بیشتری به مفاد ان داشته باشید.

   پاسخ
 • با سلام پس از پیش خرید یک واحد آپارتمان و خودداری فروشنده از انتقال سند شکایت جهت الزام به انتقال سند انجام شده و سند ثبتی صادر شده است ولی مراحل تفکیک شهرداری و پروانه پایان ساخت انجام نشده و به علت بدهی سنگین فروشنده به شهرداری امکان پیگیری وجود ندارد آیا راهکاری برای الزام فروشنده به دریافت پروانه پایان ساخت شهرداری وجود دارد؟ با تشکر

  پاسخ
  • اخذ پایانکار یا تسویه دارایی وشهرداری جهت تنظیم سند از مقدمات تنظیم سند است که به عهده فروشنده است تنها راه حلی که قانون قرارداده پرداخت بدهی مربوطه و مطالبه ان از فروشنده می‌باشد که با طرح دعوا و داخواست صورت خواهد گرفت

   پاسخ
 • سلام سال ۹۸ یه واحد آپارتمان پیش خرید کردم که بعد از سه سال، سال ۱۴۰۱ با هزار دردسر تحویل گرفتم ولی متوجه نبود کنتور آب و برق و گاز نشدم که بعد از پی گیرهای زیاد کنتور گاز نصب کرد ولی کنتور آب و برق هنوز بلا تکلیف هست و هر از گاهی اداره آب هم میاد هشدار قطع آب میده از طرفی پایان کار بابت ماده ۱۰۰ هم صادر نمیشه، آیا راهی هست که شکایت کنم. با تشکر

  پاسخ
  • سلام می توانید دادخواست بدهید و الزام فروشنده یا سازنده را به تکمیل و اخذ پایان کار ساختمان بخواهید . بعد از اخذ پایانکار می‌توانید نسبت به اخذ انشعابات اقدام کنید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up