کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم (کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری)

احداث مراکزصنعتی وکارگاهها وکارخانه ها درمحدوده شهرها با توجه به تولید سروصدا وآلودگی های صنعتی وبهداشتی و زیست محیطی موجبات به مخاطرانداختن سلامت عمومی مردم خواهد شد. لذا درجهت بهبود وضعیت سلامت روحی وجسمی مردم اشتغال بعضی ازمشاغل درحوزه شهری با ممنوعیت و یا محدودیت های قانونی مواجح می شوند وممانعت ازاشتغال به چنین مشاغلی برعهده شهرداری ها است و درصورت اعتراض اشخاص نسبت به این قبیل تصمیمات واقدامات شهرداری مراتب اعتراض آنان جهت رسیدگی به کمیسیون مشاغل واماکن مزاحم موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها ارجاع می گردد.

صلاحیت کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم ( کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها )

براساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها در مواردی که ایجاد و تاسیس اماکنی که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها خواهد بود، شهرداری مکلف اند، از تاسیس کارخانه ها ،کارگاهها ،گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها وهمچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند واصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است ممانعت بعمل آورند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نمایند وهر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل ازتصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهند واگر صاحب ملک ویا ذی نفع به نظر شهرداری معترض باشد، باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها تسلیم نمایند.

لذا براساس همین مقرره صلاحیت تشخیص نهایی مشاغل مزاحم و تائید و یا رد تصمیم شهرداری درخصوص تعطیل و تخریب وانتقال به خارج ازشهرفعالیت صنفی برعهده کمیسیون مشاغل واماکن مزاحم (کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری) واگذارشده است.

مصادیق مشاغل مزاحم در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها (کمیسیون مشاغل واماکن مزاحم)

مصادیق مشاغل مزاحم درآئین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب 30/07/1396 هیات وزیران که به دلیل آلودگی و مزاحمت های سروصدای زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند درمحدوده شهرفعالیت نمایند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج ازشهریا به شهرک صنعتی ،مجتمع های صنفی مجازو شهرک های کشاورزی می باشند درجدول ذیل آئین نامه بشرح اعلامی احصا شده اند :

۱. اماکن تولید، بسته بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک و مواد محترقه

 1. دامداری ( سبک و سنگین )
 2. مرغداری و پرورش انواع طیور صنعتی
 3. 4. تولید مصنوعات شیمانی و موزاییک
 4. تولید لوله سیمانی و پله
 5. تولید کاشی و سرامیک
 6. آجرپزی ( از جمله تولید آجر فشاری و سفال ، تولید آجر قزاقی)
 7. تولید گچ و آهک
 8. سنگ بری
 9. سنگ کوبی
 10. کارگاه های تولید آسفالت
 11. 1 تولید شن و ماسه
 12. چرم سازی
 13. دباغی
 14. سالامبورسازی
 15. روده پاک کنی
 16. کشتارگاه دام و طیور
 17. پایانه های بار و انبار موسسات باربری
 18. شارژ گاز در کپسول
 19. همه آب فلز کاری ها ( آب کاری )
 20. رنگ کاری پروفیل آلومینیومی ( رنگ کوره ای )
 21. همه ریخته گری ها و ذوب فلزات ( از جمله چدن ، مس ، فولاد ، مفرغ ، برنز ، آلومینیوم و سرب )
 22. مراکز بازیابی اوراق انواع خودرو ، موتور سیکلت و ماشین آلات راهسازی ، صنعتی و کشاورزی
 23. انبار انواع پسماند و ضایعات قبل بازیافت ( فلزی ، قراضه ها ، کاغذ و مقوا،لاستیک و پلاستیک ، پت و..)

25.تعمیرگاه ماشین آلات سنگین

نحوی رسیدگی و صدور رای در کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم (کمیسون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری)

درمواردی که مامورین شهرداری با واحدهایی مواجح اند،که ازمصادیق آئین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب 30/07/ 1396 هستند و ادامه فعالیت آنها مغایرضوابط زیست محیطی و بهداشتی درحوزه شهری است،مامورین شهرداری مکلف اند،ازادامه فعالیت این واحدها ممانعت بعمل آورند.

و متعاقبا نحوه ومحل فعالیت واحد متخلف به را شهرداری گزارش نمایند، درصورتی که شهرداری درمورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهرفعالیت مربوط تصمیم گیری نماید،موظف است، مراتب را جهت اجرای دستورضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک و یا ذی نفع به نظر شهرداری معترض باشد،باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به شهرداری ارائه و پرونده توسط واحد دبیرخانه به  کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری ارجاع می گردد وکمیسیون پس ازتشکیل جلسه با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه معترض نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید.

لازم به ذکراست حضورهر3 عضو کمیسیون جهت رسمیت جلسه ضروری است و نظراکثریت ملاک تصمیم گیری می باشد.

اجرای رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها (کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم)

درمواردی که مالک نسبت به تصمیم شهرداری دائر بر تعطیلی و تخریب و انتقال فعالیت به خارج از شهرتمکین می نماید و یا خارج از مهلت قانونی 10 روزه اقدام به ارائه درخواست اعتراض خود جهت ارجاع به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری می نماید ویا درمواردی که با صدور رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها نسبت به تعطیلی و تخریب و انتقال فعالیت به خارج از شهرتصمیم گیری می گردد،موظف به اجرای دستورو رای صادره است و درصورت امتناع مراتب تصمیم و رای توسط مامورین شهرداری اجرا می گردد .

اعتراض به رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها( کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم)

رسیدگی درکمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها یک مرحله ای است و مرجع تجدیدنظری درمقررات قانونی جهت تجدیدنظرخواهی پیش بینی نشده است و لذا رای صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ابطال رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها (کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم)

هرچند رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها با توجه به عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظرقطعی ولازم الاجرا است. ولی براساس مقررات قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ازحیث نقض قوانین ومقررات قابل اعتراض درشعب بدوی دیوان عدالت اداری است ودرصورت رد شکایت قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.

درصورت نقض رای وقبول شکایت دردیوان عدالت اداری پرونده مجددا جهت رسیدگی با رعایت رای دیوان عدالت اداری به کمیسیون هم عرض کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها (کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم) ارجاع خواهد شد.

لازم به ذکراست،با توجه به عدم امکان طرح دعوا توسط شهرداری ها دردیوان عدالت اداری رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها نسبت به شهرداری قطعی است.

با عنایت به تفصیلی بودن مباحث این بخش،شرایط طرح دعوای ابطال آرای کمیسیون ها دردیوان عدالت اداری به تفصیل و بصورت مجزا درمباحث بخش دیوان عدالت اداری تقدیم حضورگردیده است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up